BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 93/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 czerwca 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.35.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 92-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o przyznanie dotacji celowej w wysokości 20 tys. zł.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 300 tys. zł. na remont drogi powiatowej Nr 1925B Stare Szabły-Jakać Borki.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o zwolnienie z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji inwestycji – budowa linii sieci szerokopasmowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Łomża.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2013 rok.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
12. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXV sesji Rady Powiatu.
13. Sprawy różne:
• rozpatrzenie wniosku ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na użyczenie terenu dla Gminy Nowogród i podjęcie uchwały w tej sprawie,

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad obejmujące dodatkowe tematy zaproponowane w sprawach różnych, został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.
Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 92-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 92-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – wniosek o przyznanie dotacji celowej w wysokości 20 tys. zł wynika z potrzeby zakupu dodatkowych regałów do przechowywania akt bezrobotnych z terenu miasta Łomża oraz z powiatu łomżyńskiego. Akta te musimy przechowywać przez 50 lat. Konieczna jest także wymiana posadzki, ponieważ występuje a tych pomieszczeniach wilgoć. Wymiana posadzki to kwota około 40.000 zł, co pokryjemy z własnych środków. Podczas rozmów z Prezydentem Miasta Łomża uzyskaliśmy deklarację, że otrzymamy od niego dofinansowanie jeżeli Powiat Łomżyński również będzie partycypował w tych kosztach. Regały, które zamierzamy zakupić są tego typu jak te, które wykorzystuje Wydział Geodezji. Koszty tych regałów to także kwota około 40.000 zł.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wniosek jest zasadny i uważam, że w pierwszej kolejności należy przekazać Prezydentowi Miasta Łomża, że Zarząd Powiatu zaakceptował przekazanie środków na ten cel.

Starosta – z pewnością wniosek jest zasadny i jestem za tym, aby dziś go zaakceptować i przekazać taką informację Prezydentowi.

Wicestarosta – jeżeli w pomieszczeniach na potrzeby archiwum jest wilgoć, to w pierwszej kolejności powinno być przeprowadzone osuszenie tych pomieszczeń.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o przyznanie dotacji celowej w wysokości 20 tys. zł (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – złożyliśmy wniosek o przyznanie kwoty 300 tys. zł. na remont drogi powiatowej Nr 1925B Stare Szabły-Jakać Borki, która jest remontowana w ramach środków klęskowych. Aktualnie planujemy przeprowadzić kolejny etap prac remontowych na tym odcinku drogi, jednak potrzeby jest udział finansowy Powiatu, abyśmy mogli ubiegać się o środki zewnętrzne na te zadanie.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – środki, o które wnioskuje Dyrektor ZDP będzie można przekazać poprzez rozdysponowanie rezerwy inwestycyjnej na współpracę z gminami. Musimy pamiętać, że są rozpoczęte inwestycje, które prawdopodobnie będą potrzebować dodatkowych środków, aby je zakończyć.

Starosta – uważam, że będziemy mieli jeszcze pewne oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 300 tys. zł na remont drogi powiatowej Nr 1925B Stare Szabły-Jakać Borki (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – od roku ubiegłego trwają przygotowania do budowy linii sieci szerokopasmowej, inwestorem jest Urząd Marszałkowski. Ten proces objął w naszym przypadku większość dróg powiatowych. Kończy się etap uzgodnień z projektantami i obecnie zwrócił się do nas wykonawca z prośbą o zwolnienie z opłat za zajęcie pasa drogowego. Jest to sytuacja wyjątkowa, bowiem powinniśmy naliczać opłaty za wszelkie zajęcia pasa drogowego, jednak ustawa regulująca inwestycje telekomunikacyjne daje delegację do zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego. Ta delegacja dotyczy jedynie zajęcia pasa, natomiast opłaty będziemy naliczać za ulokowanie urządzeń w naszym pasie drogowym. Rozeznałem się w tym temacie, jak to interpretują inne powiaty, w wyniku czego potwierdzone zostały moje wnioski. Takie zwolnienie z opłat powinno odbyć się na mocy stosowanego porozumienia. Na spotkaniu z Zarządem Województwa poproszono nas, aby przychylnie ustosunkować się do tego zwolnienia z opłat.

Starosta – w tym przypadku są dwie ustawy, które inaczej regulują kwestię pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego. Jeżeli zgodzimy się na te zwolnienia to stracimy nasze dochody. Czy Zarząd Dróg Wojewódzkich zgodził się na zastosowanie takich zwolnień?

Janusz Świderski – tak, zgodził się zarówno Zarząd Dróg Wojewódzkich jak i Zarząd Dróg Krajowych.
Zastanawia mnie kto będzie właścicielem w przyszłości tych linii sieci szerokopasmowej, prawdopodobnie zostanie utworzona spółka, która będzie pobierać opłaty za administrowanie tą siecią, czyli będzie to odbywać się na zasadach komercyjnych. Jednak te sprawy wyjaśniają się dopiero w przyszłości

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali zwolnienie z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji inwestycji – budowy linii sieci szerokopasmowej (kopia wniosku w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – są dwie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. Pierwsza dotyczy przyjęcia środków unijnych. W przedłożonym projekcie zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 872.166,00 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: w § 2007 o kwotę 828.314,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i w § 2009 o kwotę 43.852,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, na podstawie aneksu z dnia 22 maja 2014 roku do umowy zawartej w dniu 23 lipca 2008 roku. Jest to kontynuacja projektu, który rozpoczęto w 2008 roku a zakończony zostanie 28 lutego 2015 roku. Podziału środków dokonano na podstawie pisma PCPR.3011.23.2014 z dnia 27 maja 2014 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 93/342/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – druga uchwała dotyczy wniosku ZDP w Łomży.
W przedłożonym projekcie zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na zadania własne w dziale 600, rozdziale 60014, § 2710 o kwotę 120.000,00 zł tytułem pomocy finansowej z gmin, z czego: 100.000,00 zł z Gminy Śniadowo na podstawie porozumienia Nr 12/2014 z dnia 31 marca 2014 roku; oraz 20.000,00 zł z Gminy Piątnica na podstawie porozumienia Nr 15/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku. 100.000,00 zł będzie przeznaczone na zakup materiałów w celu wykonania remontu chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1996B w m. Strzeszewo o dł. ok. 220 m oraz droga powiatowa nr 2110B – ulica Łomżyńska na dł. ok. 510 m i ulica Kolejowa na dł. ok. 270 m. Natomiast 20.000,00 zł ma być przeznaczone na zakup materiałów w celu wykonania remontu drogi powiatowej nr 1914B na odc. Górki – Dobrzyjałowo o dł. ok. 1 km. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży nr ZDP.3.301.2.370/2014 z dnia 29 maja 2014 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 93/343/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 wynika ze zmian, które zostały wprowadzone do budżetu, w załączniku nr 1. Dotyczyły one między innymi zmian w zakresie inwestycyjnym. Z tego tyłu nastąpi zmiana kształtu WPF. Ponadto zostały wprowadzone wszystkie zmiany techniczne, które były wprowadzane od ostatniej uchwały podejmowanej w tej sprawie. Zmiany w budżecie powiatu polegają na: 1) Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 362.245,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 134.559,00 zł; 2) Zwiększeniu planu wydatków bieżących o 527.686,00 zł; 3) Zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 85.609,00 zł oraz zmniejszeniu o wartość 300.000,00 zł. Zmiany te zawarte są w zapisach uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok, a szerzej w załącznikach wspomnianej uchwały. Zmiany zaproponowane w uchwale zmieniającej budżet powiatu na 2014 rok skutkują zwiększeniem wartości deficytu z kwoty 2.622.686,00 zł do wysokości 2.708.295,00 zł. Zwiększenie deficytu o kwotę 85.609,00 zł znajdzie pokrycie ze środków z nadwyżek z lat ubiegłych. W związku z tym, że po wprowadzanych zmianach w budżecie nastąpi zwiększenie deficytu o kwotę 85.609,00 zł, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy wprowadzić niniejszą uchwałą Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok zawiera szereg zmian. Załącznik Nr 3 uchwały budżetowej dotyczący zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku, który otrzymał brzmienie Załącznika Nr 1 przy niniejszej uchwale, został zmodyfikowany poprzez:
1) Skreślenie poz. 3 „Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z gminami (zadania na drogach powiatowych) i z kwoty 364.391,00 zł przenosi się 300.000,00 zł na wydatki bieżące na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1952B Stare Szabły – Jakać Borki, w związku z pozyskaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości 600.000,00 zł. Ponadto kwotę 64.391,00 zł zamierza się przeznaczyć na uzupełnienie planu wydatków inwestycyjnych zapisanych w poz. 12 wykazu;
2) wprowadzenie nowego zadania pod poz. 12 pn. „Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz pokrycie kosztów podziału działek na drodze powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz - Siemień - Rybno - Pniewo, w związku z planowaną inwestycją na w/w drodze w gm. Łomża na kwotę 250.000,00 zł. Środki uruchomione zostały z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 100.000,00 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 89/328/2014 z dnia 31 marca 2014 r.), i z skreślonej poz. 3 załącznika inwestycyjnego - 64.391,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 85.609,00 zł;
3) nowe zadanie w poz. 11 o wartości 7.500,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy ul. Łomżyńskiej w Nowogrodzie, w ciągu drogi powiatowej nr 2609B wraz z przebudową chodnika, gm. Nowogród (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 89/328/2014 z dnia 31 marca 2014 r.);
4) wprowadzenie nowego zadania w poz. 13 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę bądź przebudowę zjazdów z drogi powiatowej Nr 1909B Nowogród - Jankowo - Sulimy - Chmielewo - Grądy - Sławiec - Grzymały - Nowogrodzki - do drogi wojewódzkiej Nr 645” o wartości 4.000,00 zł – środki z rezerwy inwestycyjnej –drogowej;
5) nowe zadanie w poz. 14 o wartości 2.200,00 zł na opracowanie projektu zamiennego do projektu budowlanego na zadanie – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1964B Bronowo - Janczewo - Bożejewo - Olszyny na odcinku Janczewo - Bronowo - od km 0+000 do km 2+165,72”- środki z rezerwy inwestycyjnej – drogowej;
6) wprowadzenie zadania w poz. 15 pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1966B na odcinku Makowskie – Burzyn”, gm. Jedwabne o wartości 9.000,00 zł- środki pochodzą z rezerwy inwestycyjnej – drogowej.
II. Załącznik Nr 2 – „Przychody i rozchody” wskazuje deficyt budżetowy, który po zmianach zostaje ustalony w kwocie 2.708.295,00 zł, tj. zwiększony o 85.609,00 zł i zostanie pokryty ze środków nadwyżek z lat ubiegłych.
III. Załącznik Nr 3 – „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2014 roku ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego”, został zaktualizowany w stosunku do załącznika Nr 4 przy uchwale budżetowej po podpisaniu umów i pozyskaniu środków europejskich i krajowych na realizację projektów unijnych.
IV. Załącznik Nr 4 – „Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2014 r.”– wprowadzono zmiany dotacji jednostek sektora finansów publicznych zawarte w niniejszej uchwale (dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury zwiększa się po wprowadzonych zmianach z kwoty 540.000,00 zł do wys. 575.136,00 zł, po pozyskaniu środków z Urzędu Miasta Łomża. – poz. 10 niniejszego załącznika);
V. Załącznik Nr 5 – Dochody budżetu - zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 362.245,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 134.559,00 zł, z tego:
1) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pkt A1 załącznika Nr 5) o kwotę 55. 421,00 zł z tego: w dziale 750, rozdziale 75020, § 2320 na kwotę 14.000,00 zł tytułem dotacji celowej przyznanej przez Radę Miasta Łomża Uchwałą Nr 440/ LII/ 14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie budżetu Miasta Łomży na 2014 rok, z przeznaczeniem na bieżące wydatki samorządowej instytucji kultury; w dziale 853, rozdziale 85333, § 2320 na kwotę 41.421,00 zł tytułem dotacji celowej przyznanej przez Radę Miasta Łomża Uchwałą Nr 440/LII/ 14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Łomży na 2014 rok z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – regulacja wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży;
2) zwiększa się plan dochodów bieżących w zakresie zadań własnych (pkt A2 załącznika Nr 5) o kwotę 306.824,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 134.559,00 zł z tego:
- przesuwa się środki w kwocie 134.559,00 zł z działu 710, rozdziału 71095, § 0970 – zmniejszenie i kwotę 134.559,00 zł do działu 758, rozdziale 75814, § 2990 – zwiększenie o kwotę 134.559,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przekazanych wydatków niewygasających w 2013 roku do budżetu w związku z niewykonaniem ich w terminie określonym w uchwale organu stanowiącego;
- zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdziale 85204, § 2130 o kwotę 6.250,00 zł tytułem dotacji z budżetu państwa;
- zwiększa się plan dochodów w dziale 853, rozdziale 85333, § 2690 o kwotę 166.015,00 zł, po uzyskaniu informacji o przyznanych środkach z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez PUP w Łomży.
VI. Załącznik Nr 6 – Wydatki budżetu - zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 613.295,00 zł i jednocześnie zmniejsza o 300.000,00 zł, z tego:
1) na wydatki bieżące na zadania własne zwiększa się o kwotę 472.265,00 zł, w tym:
- o kwotę 300.000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60078, § 4270 na realizację zadania pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1952B Stare Szabły – Jakać Borki – gm. Śniadowo. Powiat Łomżyński otrzymał promesę na to zadania, w której przewidywane dofinansowanie ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ustalone zostało na kwotę 600,000,00 zł;
- o kwotę 6.250,00 zł w dziale 852, rozdziale 85204, § 4010 na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia asystenta i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Łomży;
- 166.015,00 zł na uzupełnienie planu 5% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej dla powiatu łomżyńskiego na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej , o której mowa w art. 109 ust 2a ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 12 maja 2014 roku poz. 598). Kwota planowana dla powiatu z Funduszu Pracy na 2014 rok to 472.800,00 zł, zaś w uchwale budżetowej zapisano 306.785,00 zł, w związku z czym należy różnicę tj. 166.015,00 zł wprowadzić do budżetu;
2) na wydatki bieżące w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 55.421,00 zł, z tego:
- 41.421,00 zł w dziale 853, rozdziale 85333 w: § 4010 – 34.676,00 zł; § 4110 - 5.900,00 zł, § 4120 – 845,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych od nich, po uzyskaniu dodatkowych środków z budżetu Miasta Łomży na sfinansowanie podwyżki płac pracowników PUP w Łomży;
- 14.000,00 zł w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 i planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży na uzupełnienie planu dotacji dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z budżetu Miasta Łomża. Zostanie zawarta umowa z Prezydentem Miasta Łomży, określająca sposób wykorzystania i rozliczenia powyższej dotacji.
3) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu i planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 poprzez:
- zwiększenie o kwotę 85.609,00 zł w zakresie zadań własnych, na opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz - Siemień – Rybno – Pniewo” w związku z proponowanymi zmianami wydatków w załączniku Nr 1 niniejszej uchwały;
- zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł na uzupełnienie planu wydatków bieżących, o których mowa w załączniku nr 6 pkt A pkt 1 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Łomża dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2.000,00 zł na nagrodę pieniężną w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „WALIZKA” ze środków z rezerwy budżetowej ogólnej. Wsparcie tego wydarzenia było przekazywane przez nasz samorząd corocznie już od kilkunastu lat. Wniosek Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży o ufundowanie nagrody pieniężnej Starosty Łomżyńskiego w tym Festiwalu był rozpatrywany na poprzednim posiedzeniu Zarządu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Łomża.

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejna uchwała Rady Powiatu sumuje i zbiera wszystkie dane. Dotyczy ona zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z wykonania budżetu za 2013 r. oraz sprawozdania finansowego Powiatu Łomżyńskiego za 2013 rok przedłożone w formie: a) bilansu z wykonania budżetu powiatu; b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych; c) łącznego rachunku zysków i strat obejmujących dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych; d) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w tym funduszu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2013 rok.

Ad.11 Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2013 rok.

Ad.12 Starosta zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad XXXV sesji Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.13 Starosta w sprawach różnych udzieli głosu Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – poinformował, że złożył wniosek o wyrażenie zgody na użyczenie terenu dla Gminy Nowogród w związku z prośbą Burmistrza Miasta i Gminy Nowogród o użyczenie 36 arów terenu znajdującego się przy ośrodku zdrowia. Gmina zamierza ten teren zagospodarować pod potrzeby zainstalowania urządzeń rekreacyjnych. Natomiast nasz Zakład tego terenu nie wykorzystuje, a jedynie ponosi koszty jego utrzymania. Korzyści z tego tytułu będą obopólne, bowiem my zaoszczędzimy środki a mieszkańcy będą mogli korzystać z tych urządzeń (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Starosta – Burmistrz zamierza pozyskać środki zewnętrzne na zakup i zamontowanie tych urządzeń, w związku z tym ubiega się o użyczenie tego terenu na 7 lat.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek o wyrażenie zgody na użyczenie terenu dla Gminy Nowogród.

W kolejnym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 93/344/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 93-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.


Data powstania: środa, 11 cze 2014 13:04
Data opublikowania: środa, 11 cze 2014 13:04
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1353 razy