BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 94/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 czerwca 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.20 natomiast zakończenie o godzinie 13.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 93-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
4. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 93-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 93-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu dotyczy przekazania na mocy stosownego porozumienia Miastu Łomża kwoty 2.000 zł. Kwota ta stanowi udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Łomża w formie dotacji celowej w kwocie na nagrodę pieniężną w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „WALIZKA”. Środki będą pochodzić z rezerwy budżetowej ogólnej. Przygotowany projekt uchwały jest kolejnym etapem działań w tym zakresie, gdyż na dzisiejszej sesji Rada Powiatu wyraziła wolę przeznaczenia tych środków i w konsekwencji została przygotowana przedmiotowa uchwała Zarządu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 94/345/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 94-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2014 08:37
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2014 08:38
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1172 razy