BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozeznanie rynku – Zorganizowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu zorganizowania w/w zajęć.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia ww. usługi.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu (dla 43 osób niepełnosprawnych oraz 9 opiekunów), które powinny się odbyć w terminie: nie wcześniej niż od dnia 17.08.2014 r., a zakończyć nie później niż 31.08.2014 r. Pobyt uczestników zaplanowano na 10 dni.

Zamawiający zastrzega, iż może ulec niewielkiej zmianie liczba uczestników i opiekunów na każdym z wyjazdów.Wykonawca będący organizatorem wyjazdu musi zapewnić dla każdego uczestnika:

1. Dojazd:
zorganizowanie transportu autokarowego uczestników turnusu z Łomży do miejscowości, w której położony jest ośrodek oraz przywozu uczestników z ośrodka do Łomży po zakończeniu turnusu. Zamawiający wymaga, aby transport odbywał się w pojazdach przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonych w klimatyzację, WC i system nagłośnienia oraz na zasadach i wymogach określonych w odrębnych przepisach regulujących transport drogowy osób.

2. Usługi rehabilitacyjne i medyczne:
a) realizację indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
w szczególności z dysfunkcjami: narządu ruchu (w tym jednej poruszającej się na wózku inwalidzkim i jednej poruszającej się za pomocą kuli łokciowych), układu krążenia, układu oddechowego, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, schorzenia neurologiczne, narządu wzroku, z epilepsją, fenyloketonurią, z cukrzycą,
b) badanie lekarskie na początku (zakończone m.in. wskazaniem rodzaju zabiegów rehabilitacyjnych) i na końcu turnusu – dotyczy niepełnosprawnych uczestników projektu,
c) ilość zabiegów: cztery zabiegi rehabilitacyjne dziennie dla każdego uczestnika turnusu wg zaleceń lekarza – dotyczy niepełnosprawnych uczestników turnusu i ich opiekunów, uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusu (w przypadku opiekunów zabiegi usprawniające), nie mniej niż 7 dni zabiegowych w trakcie pobytu
d) całodobową opiekę medyczną,
e) kadrę gwarantującą prawidłową realizację programu turnusu w zakresie świadczenia usług rehabilitacyjnych i medycznych, w tym opiekuna odpowiedzialnego za koordynację pobytu grupy na turnusie,
f) zaplecze do prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników oraz do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych.

3. Odpowiednie warunki lokalowe:
a) zorganizowanie turnusu w ośrodku, który spełnia następujące warunki:
• ośrodek ten musi znajdować się w Polsce, nad morzem,
• ośrodek ten musi być usytuowany w odległości nie większej niż 400 metrów od plaży, z płaskim dojściem do plaży (dojście również powinno być nie dłuższe
niż 300 metrów), umożliwiającym dotarcie do niej osobom niepełnosprawnym ruchowo,
• pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) są dostępne dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami wymienionymi w punkcie Usługi rehabilitacyjne i medyczne: opisu przedmiotu zamówienia, oraz zapewniają bezpieczne i samodzielne użytkowanie
• Ośrodek przyjmujący osoby niepełnosprawne na indywidulane zajęcia rehabilitacyjne musi posiadać wpis do rejestru ośrodków, o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 roku, nr 230, poz. 1694). Zawiadomienie o wpisie
do rejestru ośrodków powinno zawierać informację o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych w tym o programie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, w którym będą uczestniczyć osoby z dysfunkcjami
lub schorzeniami, określonymi w punkcie 1.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za opłacenie opłaty uzdrowiskowej/klimatycznej
za wszystkich uczestników i opiekunów, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka,
b) Zakwaterowanie wszystkich uczestników turnusu na terenie jednego ośrodka,
w standardowo wyposażonych dwuosobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym,
c) Wyposażenie pokoi w telewizor, radio, czajnik oraz ręczniki,

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym.

4. Wyżywienie:
a) całodzienne wyżywienie w stołówce znajdującej się na terenie ośrodka – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (w tym, w koniecznych przypadkach, zapewnienie odpowiedniej diety, zgodnej z zaleceniami lekarza),
b) całodobowy dostęp do napojów chłodzących,
c) dokonanie rekompensaty za śniadanie w dniu rozpoczęcia zajęć dla każdego uczestnika i opiekuna w formie zamiennika na ognisko z produktami grillowanymi (np. kiełbasa, karkówka) a w przypadku złej pogody spotkanie całej grupy np. na świetlicy itp. w ustalonym wspólnie z opiekunem grupy terminie (wraz z zapewnieniem cateringu, będącego rekompensatą za śniadanie w dniu rozpoczęcia turnusu)
d) dokonanie rekompensaty za kolację w dniu zakończenia wyjazdu dla każdego uczestnika i opiekuna w formie zapewnienia suchego prowiantu na czas podróży

5. Program integracji społecznej:
a) nieodpłatny program integracji społecznej, obejmujący m.in.: spotkania integracyjne (w tym wieczorek zapoznawczy), ogniska z grillowaniem, zabawy taneczne, dyskoteki, gry i zabawy ruchowe, konkursy, co najmniej dwie wycieczki lokalne oraz innego typu atrakcje miejscowe, z poczęstunkiem odpowiednim do typu organizowanej imprezy,
b) nieodpłatne korzystanie z bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej ośrodka (pożądane na terenie ośrodka boisko sportowe, siłownia, sala fitness).

6. Ubezpieczenie:
ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika i opiekuna obejmujące dojazd uczestników z Łomży do miejsca odbywania się zajęć rehabilitacyjnych oraz dojazd z miejsca odbywania się zajęć rehabilitacyjnych do Łomży, całodobowy pobyt na indywidulanych zajęciach rehabilitacyjnych i wycieczce autokarowej, na kwotę nie niższą niż 10 000 zł na jedną osobę.

7. Dodatkowe wymagania:
• niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania turnusu rehabilitacyjnego przez jego uczestnika. W takim przypadku koszt pobytu na turnusie Wykonawca przelicza w wysokości proporcjonalnej do rzeczywistej liczby dni pobytu uczestnika na turnusie,
• przedłożenie Zamawiającemu - w terminie do 14 dni od przeprowadzenia turnusu - „informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” sporządzonej oddzielnie
dla każdego uczestnika,
• zapewnienie opiekuna/ów grupy wyznaczonego przez Wykonawcę przez cały czas trwania indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych (łącznie z dojazdem), który będzie pośredniczył między uczestnikami projektu i kierownikiem projektu oraz rozwiązywał wszelakie problemy zgłaszane przez uczestników turnusu.
• promowanie EFS, poprzez zamieszczenie w widocznych miejscach, z których korzystać będą uczestnicy turnusu plakatów informacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej (na płycie CD), w tym zdjęć dokumentujących sposób promowania projektu. Plakaty zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy.
• ochronę danych osobowych na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.


Ofertę można przesłać:
• mailowo na adres pcprlomza@wp.pl
• faksem (86) 215 69 70
• pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
• doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego,

do dnia 10.07.2014 do godz. 10.00


Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne wpisy do rejestru ośrodków OD przyjmujących grupy turnusowe i rejestru organizatorów turnusu OR, które należy załączyć do oferty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
Uwaga! Wymagany podpis Wykonawcy.


Łomża, dnia 03.07.2014 r.
Dyrektor PCPR w Łomży
Edward Jarota
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 lip 2014 14:00
Data opublikowania: czwartek, 3 lip 2014 14:07
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1896 razy