BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 96/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 lipca 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 95-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR w Wiźnie.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR Nr 4 w Łomży.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Gaci.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
9. Sprawy różne:
1) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie wstrzymania wykonania porozumienia pomiędzy powiatem łomżyńskim i Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Warszawie w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego.
2) Przyjęcie porozumienia w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu.
3) Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny mienia Gminy Piątnica na rzecz Powiatu Łomżyńskiego

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 95-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 95-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży - projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie zmienia nic w formie działalności Zakładu, jedynie dostosowuje organizację do nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Polega to na tym, że te rozporządzenie wymusza, aby każda placówka zdrowotna była czynna od 8 do 18 godziny. My aktualnie nie spełniamy tego wymogu i w konsekwencji będziemy musieli w terenie otworzyć filie – w miejscach, w których dotychczas mieliśmy swoje gabinety. Filie te będą podporządkowane czterem podstawowym ośrodkom zdrowia.
Brak lekarzy stanowi dla nas poważny problem, wobec tego w gabinetach, gdzie zatrudniony jest jeden lekarz nie mamy szans na otwarcie gabinetów w takim przedziale czasu. Nawet tam, gdzie pracuje dwóch lekarzy byłoby to bardzo trudne, ponieważ są urlopy i zwolnienia lekarskie. Filie mogą zawieszać swoją działalność, natomiast w obecnej strukturze jest to niemożliwe. Przedstawione rozwiązanie pozwoli na to, aby w ogóle była możliwość przystąpienia do konkursu ogłaszanego przez NFZ. W przeciwnym razie w każdym ośrodku, gdzie był jeden lekarz musielibyśmy je zamknąć.

Elżbieta Parzych – a jak sprawa wygląda w przypadku niepublicznych ośrodków zdrowia?

Stanisław Studencki – te placówki mają zupełnie innych charakter działania, ponieważ i tak pracują w godzinach 8 -18.

Starosta – czy w statucie nie powinno być określone to, jakie przychodnie będą jednostkami organizacyjnymi ZPOZ?

Stanisław Studencki – nie, to będzie określone w regulaminie organizacyjnym.

Starosta – uważam, że takie rozwiązanie będzie powodować w pewnym stopniu kurczenie się ZPOZ.

Irena Przybylak – jestem podobnego zdania, filia kojarzy się z czymś uboższym o węższym zakresie działania.

Stanisław Studencki – niestety to jest jedyna szansa, aby przetrwać, w innym przypadku zostalibyśmy zmuszeni do zaprzestania działalności, bowiem nie moglibyśmy przystąpić do konkursu.

Starosta – jak będzie wyglądała struktura określona w regulaminie organizacyjnym.

Stanisław Studencki – będziemy nazywać się przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego i zostaną wydzielone cztery jednostki, natomiast pozostałe punkty będą filiami.

Wiesława Masłowska – czy struktura przewiduje zatrudnianie lub wydzielanie funkcji kierowników jednostek lub filii?

Stanisław Studencki – nic takiego nie będzie, u nas zarządzanie jest spłaszczone, w strukturze kierowniczej są jedynie pielęgniarki koordynujące, które mają dodatki funkcyjne. To pozwala nam zaoszczędzić dużo środków oraz usprawnić całe zarządzanie.

Wicestarosta – największym problemem jest brak lekarzy, a sytuacja będzie jeszcze gorsza, bowiem u nas – w naszym ZPOZ młodzi lekarze nie mogą robić specjalizacji.

Stanisław Studencki – przez ostatnie lata udało nam się pozyskać czterech lekarzy. To świadczy o tym, że stwarzamy bardzo dobre warunki pracy, natomiast brak lekarzy jest ogólnopolskim problemem.
Dodam, że podjąłem rozmowy z koordynatorem wojewódzkim, i mam pewne ustalenia, aby umożliwić nam przyjmowanie rezydentów, na co pozwala nowa ustawa, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Dotychczas mogliśmy tylko przyjmować lekarzy na dwuletnie praktyki – oczywiście też płatne.
Poza tym jesteśmy największym podmiotem publicznym działającym w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Obsługujemy około 50.000 pacjentów.

Irena Przybylak – kiedy będzie znana struktura – konkretnie mam na myśli to, które punkty zostaną filiami, a które jednostkami?

Stanisław Studencki – te elementy będziemy wiedzieli po przeprowadzeniu szczegółowej analizy, przede wszytki pod kątem liczby pacjentów przypisanych do danego gabinetu czy ośrodka.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotne (ww. projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży - wniosek o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR w Wiźnie dotyczy wniosku lekarza, który jest zatrudniony u nas na kontrakcie. Posiada on uprawnienia w zakresie medycyny pracy i medycyny sportowej. Natomiast wobec wzrostu liczby pacjentów z ww. zakresów doszliśmy do wniosku, aby ten lekarz wynajął gabinet w godzinach wskazanych we wniosku. To usprawni działanie ośrodka i przyniesie nam pewne korzyści. Także pozwoli to na to, aby nie ten lekarz nie przyjmował pacjentów oczekujących usług z zakresu medycyny pracy i medycyny sportowej, w czasie pracy w naszym ZPOZ (ww. wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR w Wiźnie.
Ad.5 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży - wniosek o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR Nr 4 w Łomży złożył doktor zatrudniony w naszej przychodni – pan Wasilewski, który zebrał już – w ciągu zaledwie dwóch lat ponad 2.000 pacjentów i złożył podanie o przejście na kontrakt i w związku z tym musi wynająć u nas gabinet. Dotychczas ten lekarz zatrudniony był u nas na umowę o pracę. Ceny i stawki w tym przedmiocie zatwierdzał Zarząd Powiatu we wcześniejszym okresie (ww. wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Starosta – czy w związku z tym koszty ZPOZ wzrosną?

Stanisław Studencki – tak, jednak każdy lekarz jest dla nas bezcenny.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR Nr 4 w Łomży.

Ad.6 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – przedstawiony projekt uchwały wynika z nowych wytycznych ustawowych, które obligują nas do utworzenia nowego stanowiska – koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Od 1 stycznia 2015 roku musimy takie stanowisko utworzyć. Etat na te stanowisko będzie wygenerowany w ramach dotychczasowego zatrudnienia. Osoba, która zostanie przeniesiona do tego zakresu czynności posiada wszelkie wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Irena Przybylak – kto konkretnie będzie zatrudniony na tym stanowisku.

Edward Jarota – będzie to pani Anna Plona. Pracownik ten już się przysposabia do nowych zadań.

Starosta – czy to jest jedyna zamiana, jaką Pan proponuje?

Edward Jarota – na razie tylko taką zmianę proponuję.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 96/352/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – sprawa sprzedaży nieruchomości w Gaci jest nam wszystkim dobrze znana. Zarządu Powiatu zajmował stanowisko w sprawie procedowania sprzedaży nieruchomości w Gaci kilkakrotnie. Jest to nieruchomość – działka zabudowana nr 44, chodzi oczywiście o były ośrodek zdrowia. Nie udało nam się sprzedać tej nieruchomości, mimo obniżenia ceny do maksimum – czyli 40 % wartości oszacowanej.
Jeden z lokali w tej nieruchomości zajmowany jest bezumownie przez pana Lutostańskiego. Rada Powiatu podjęła uchwałę, aby sprzedać tę nieruchomość za 99 % wartości oszacowanej dla organizacji pożytku publicznego – Rycerzy Kolumba. 100 % wartości oszacowanej wynosi 307.000 zł, więc 1 % to 3.070 zł.
Obecnie w sprawie zajmowania lokalu przez lokatora toczą się dwa postępowania przed sądem powszechnym i rozstrzygnięcie prawdopodobnie szybko nie zapadnie. W związku z tym proponujemy wskazanej organizacji sprzedaż tej nieruchomości wraz z lokatorem. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przeszkód, aby Zarząd podjął wskazaną uchwałę.

Starosta – organizacja pożytku publicznego – Rycerze Kolumba poinformowali nas, że jeszcze przed dokonaniem zakupu tej nieruchomości podejmą próby negocjacji z lokatorem – panem Lutostańskim. Istnieje szansa, że ten lokator ich wysłucha i przeprowadzi się do innego lokalu – zaproponowanego przez nas.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w Gaci (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 96/353/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 25.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w Konarzycach oraz kwoty 10.000 zł związanej z wywłaszczeniami z powodu przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dobrylas – Dębniki.
Ponadto projekt dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 600.000 zł na realizację zadania dotyczącego remontu drogi w ramach tzw. środków klęskowych z rezerwy Ministra Infrastruktury. W tych dwóch sprawach wnioskował do Zarządu pan Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Z kolei projekt dotyczy przeniesienia kwoty 6.250 zł w ramach działu – w nawiązaniu do zmiany regulaminu organizacyjnego PCPR. Powiat otrzymał dotację o wartości 50 % kosztów zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej, czyli w kwocie 6.250 zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w Gaci (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 96/354/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 1) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – projekt porozumienia pomiędzy powiatem łomżyńskim i Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Warszawie w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego był przyjęty na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Dotyczył on inwestycji pt. Rozwój Polski – budowa sieci szerokopasmowych. Inwestorem jest Urząd Marszałkowski a wykonawcą Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Warszawie, które to zwróciło się o zwolnienie z ww. opłat, argumentując to zapisami ustawy prawo telekomunikacyjne, z której wynika, że przy realizacji tego typu inwestycji można zwolnić z opłat za zajęcie pasa wykonawców. Mówi o tym art. 8 cytowanej powyżej ustawy. Niektóre powiaty zwolniły z tych opłat inwestora, ale nie wszystkie. Wobec tego jednak proponujemy także takie rozwiązanie, aby być może naliczać te opłaty, ponieważ zapis w cytowanej powyżej ustawie w art. 54 dotyczy sytuacji „przejścia przez pas drogowy”, czyli można domniemywać, iż sytuacja taka nie dotyczy zwolnienia, jeżeli zachodzi umieszczenie w pasie drogowym urządzeń. Brak jest tu jednoznaczności w zapisach. Różnie samorządy podchodzą do tej kwestii.
Stąd też nasz wniosek, z propozycją stosowania ustawy o drogach i naliczanie opłat (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 95/14).

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wstrzymanie wykonania porozumienia pomiędzy powiatem łomżyńskim i Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Warszawie w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego (ww. wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 2) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – przyjęcie porozumienia w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu dotyczy zmiany nazwy strony tytułowej wniosku złożonego o dofinansowanie zadania w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę na opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w m. Konarzyce za kwotę około 25.000,00 zł. Skontaktowałem się z Ministerstwem Transportu, który zalecił zmianę strony tytułowej wniosku. Chodzi o połączenie dwóch elementów dojazdów do mostu i samego mostu.

Starosta – a zapis „przebudowa i rozbudowa”, czy wyczerpuje to co planujemy wykonać w ramach tego zadania?

Janusz Świderski – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zapis „przebudowa i rozbudowa”, będzie odnosił się do inwestycji i środków na inwestycje.

Janusz Świderski – potwierdził ocenę pani Skarbnik.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu (ww. porozumienie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.9 3) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny mienia Gminy Piątnica na rzecz Powiatu Łomżyńskiego wynika z przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej w m. Dobrzyjałowo. Zasadniczo jest to sprawa czysto formalna (ww. wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Starosta – czy te przejęcie nastąpi w formie aktu notarialnego?

Janusz Świderski – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny mienia Gminy Piątnica na rzecz Powiatu Łomżyńskiego.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 96-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.


Data powstania: czwartek, 17 lip 2014 11:22
Data opublikowania: czwartek, 17 lip 2014 11:22
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1177 razy