BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 3/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 marca 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.10.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę czterech członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji.
2. Elżbieta Parzych – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Adam Sowa – członek Komisji.
4. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 rok.
Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z propozycjami tematów, które wpłynęły w związku z planowanym przyjęciem planu pracy Komisji na 2011 rok, po czym zachęciła zgromadzonych do zabierania głosu w przedmiotowej sprawie.

Członkowie Komisji po dokonaniu konsultacji przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2011 rok 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) obejmujący następujące zagadnienia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok – I kwartał.
2. Spotkanie z przedstawicielami ENERGA S.A. w Gdańsku nt. możliwości realizacji przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii w powiecie – I/II kwartał.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w 2010 roku – II kwartał.
4. Zapoznanie się z realizacją przez dzierżawców (zarządców) obwodów łowieckich obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny (Prezesi Kół Łowieckich, Nadleśniczowie Nadleśnictw Łomża i Nowogród, Łowczy Okręgowy w Łomży) – I/II kwartał.
5. Uprawa roślin genetycznie zmodyfikowanych – czy nasz powiat/województwo powinien być strefą wolną od tych upraw (spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia „Polska wolna od GMO”) – II/III kwartał.
6. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Białymstoku nt. zasad szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną (m.in. bobry, wilki) – III kwartał.
7. Zapoznanie się z obowiązującymi zasadami kwotowania produkcji mlecznej (przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku) – III kwartał.
8. Zapoznanie się z informacją Regionalnego Konserwatora Przyrody w Białymstoku nt. szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry i wilki – III kwartał.
9. Zapoznanie się z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku” w 2011 roku (przedstawiciel WFOŚiGW w Białymstoku) – III kwartał.
10. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2012 rok – IV kwartał.
Ponadto w planie pracy komisji na 2011 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów właściwych uchwał Rady Powiatu oraz analizowanie innych zagadnień podlegających pod kompetencje Komisji. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.2 W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Następnie Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 3-cie posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:07
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 820 razy