BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 3/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 marca 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.15.
Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Agaty Chomętowskiej oraz radnego Rafała Kołakowskiego(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 rok.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji zapoznała zgromadzonych z propozycjami tematów, które wpłynęły w związku z planowanym przyjęciem planu pracy Komisji na 2011 rok, po czym zachęciła zgromadzonych do zabierania głosu w przedmiotowej sprawie.

Członkowie Komisji po dokonaniu konsultacji przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2011 rok 7-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) wg następującego układu:
1. Zapoznanie z informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o funkcjonowaniu jednostki nt. struktury zatrudnienia, liczby osób zatrudnionych z Zarządzie dróg Powiatowych, posiadanych środkach transportowych i sprzęcie; nt. posiadanej dokumentacji projektowej. Analiza wykazu dróg wymagających odnów zapobiegawczych wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia oraz wykazu dróg planowanych do remontu i przebudowy – marzec.
2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok – II kwartał.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2010 rok – II kwartał.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2010 rok – II kwartał.
5. Przegląd stanu nawierzchni oraz remontów wykonanych na drogach powiatu łomżyńskiego w 2010 i 2011 roku – II/III kwartał.
6. Analiza zestawienia wykonanych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w latach 2010 i I półrocza 2011 z uwzględnieniem remontów nawierzchni; odnów nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie i wydatków na bieżące utrzymanie dróg – III kwartał.
7. Przegląd stanu nawierzchni oraz wykonanych remontów na drogach powiatu łomżyńskiego – III kwartał.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2011 roku – II półrocze.
9. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2011 rok – IV kwartał.

Ponadto w planie pracy Komisji na 2011 rok uwzględniono opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.2 W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 3-cie posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:12
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:13
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 697 razy