BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 2/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiegow dniu 17 maja 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.10.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Romana Wiktorzaka. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Roman Wiktorzak – Przewodniczący Komisji.
2. Wiesława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Wiceprzewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego powiatu łomżyńskiego za rok 2011.
2. Sformułowanie opinii oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
3. Sprawy różne.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Wiceprzewodnicząca Komisji poprosiła Skarbnika Powiatu o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego powiatu łomżyńskiego za rok 2011.

Barbara Gorzęba na wstępie poinformowała, że uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok jest pozytywna i nie wnosi zastrzeżeń do wspomnianego powyżej sprawozdania. Kontynuując dodała, że uchwalony w dniu 23 grudnia 2009 roku budżet powiatu na 2010 rok przewidywał łączne dochody na kwotę – 19.550.090 zł oraz wydatki w kwocie – 20.945.566 zł, a więc wyższe wydatki o – 1.395.476 zł od planowanych dochodów. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony do kwoty 37.919.866 zł tj. o 18.369.776 zł czyli o 93,96 %, a plan wydatków o 20.526.574 zł tj. o 106,80 %, do wysokości – 39.746.674 zł, i tym samym planowany deficyt budżetu ukształtowany został na poziomie 1.826.808 zł. Zmian budżetu dokonywano w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł. Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie z tytułu:
a) pozyskania środków europejskich na współfinansowanie inwestycji drogowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 5.254.277,38 zł;
b) pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości – 6.963.343 zł w tym pomoc gm. Piątnica w kwocie 3.688. 174,73 zł na w/w inwestycję;
c) uzyskania dofinansowania w formie dotacji z rezerwy budżetu państwa na odbudowę drogi powiatowej nr 1900B – Serwatki – Kupnina gm. Nowogród – 1.012.055 zł;
d) dotacji celowej z Fundacji Ekofundusz na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa przejść dla płazów pod dr. pow. Nr 1934B Piątnica–Drozdowo–Wizna” – 1.147.214,80 zł;
e) pozyskania środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na realizację 12 projektów w ramach POKL – 2.650,122 zł;
f) dodatkowych dotacji celowych na kwotę – 762.070 zł na finansowanie takich zadań jak: geodezja i gospodarka przestrzenna, wybory do organów j.s.t.; opieka społeczna, instytucje kultury oraz na wypłatę składek zdrowotnych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku;
Budżet po stronie wydatkowej został wykonany w 95,79 % w stosunku do globalnej kwoty planu. Uszczegóławiając informacje o wysokości zaplanowanych i wykonanych wydatkach wskazuję, iż wydatków na inwestycje i remonty w 2010 roku przeznaczono kwotę – 17.582.942,68 zł tj. 46,18%, w tym: na zakupy inwestycyjne – 88.200 zł; na wydatki inwestycyjne i remontowe pokrywające koszty inne niż zakupy środków trwałych – 17.494.742,68 zł z przeznaczeniem na:
• 163.808,60 zł na dokumentację geodezyjną, projektową);
• 16.039.309,48 zł na koszty przebudowy odcinków dróg powiatowych realizując zawarte porozumienia z gminami. 1.081.050,00 zł na remont drogi pow. na odc. Miastkowo–Tarnowo;
• 210.574,60 zł na realizację inwestycji w ramach projektów unijnych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie (wkład własny powiaty).
Wydatki inwestycyjne w stosunku do 2009 roku są wyższe o 10.275.325,96 zł. Wszystkie zmiany skutkujące wzrostem budżetu po stronie dochodów, czy wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było w tej materii żadnych rzeczowych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawującej nadzór nad podejmowanymi uchwałami. Realizacja budżetu w roku 2010 przebiegała na ogół prawidłowo. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań. Zadawalająca również była realizacja dochodów własnych, które wpłynęły w kwotach przewyższających pierwotny plan. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zostały wykonane w 105,96 %, tzn. powyżej planu o kwotę 59.593,30 zł. Wpływy z udziału w podatku PIT i CIT zostały wykonane na kwotę 2.800.059,66 zł, co stanowi 116,85% planu rocznego.
Wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za realizację wydatków stale zwracano uwagę na przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności – co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach. Budżet roku 2010 zamknął się w efekcie zmniejszonym deficytem niż planowano w wysokości 884.822,21 zł. Był to najlepszy rok w okresie istnienia powiatu , w którym tak znaczne środki finansowe zostały pozyskane z zewnątrz na projekty unijne tzw. twarde i miękkie”.
Zbiorcze sprawozdania finansowe za 2010 rok jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego Państwo otrzymaliście. Sporządzone je na podstawie ewidencji finansowej poszczególnych jednostek rzetelnie i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Najważniejsze jest to, że powiat nie ma zobowiązań wymagalnych, jedynie zobowiązania bieżące, które uregulowane zostały w ustalonych terminach. Były to zobowiązania m. innymi z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu a dotyczyły grudnia 2010 roku. Największą pozycją zobowiązań były naliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2010 rok, które zgodnie z merytoryczną ustawą należało wypłacić do końca I kwartału 2011 roku.
Sprawozdania są sporządzone prawidłowo i odzwierciedlają poprawną sytuację finansową powiatu Łomżyńskiego.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Wisława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaproponowała przyjęcie opinii o następującej treści: „Komisja Rewizyjna w dniu 17 maja br. dokonała analizy, w wyniku której ustalono, iż budżet powiatu na rok 2010 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/155/09 23 grudnia 2009 roku. W ciągu roku uchwałami Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu wprowadzone zostały zmiany budżetu. Po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w ciągu roku ostatecznie ukształtowano go po stronie dochodów na kwotę 37.919.866 zł i wydatków na kwotę 39.746.674 zł. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetowych były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i równocześnie były uzasadnione merytorycznie. Rzeczywisty plan dochodów został wykonany w wysokości 37.189.073,05 zł, co stanowi 98,07 % planu rocznego, a wydatki zrealizowano na kwotę 38.073.895,26 zł, co stanowi 95,79 % planu rocznego. W efekcie rok obrachunkowy zamknięto deficytem budżetowym zmniejszonym z kwoty 1.826.808 zł do wysokości – 884.822,21 zł. Co wraz z informacjami o zakończeniu roku bez zobowiązań wymagalnych, świadczy o gospodarnym podejściu Zarządu Powiatu i o trafnym dysponowaniu środkami budżetowymi powiatu. Komisja nie wniosła również uwag do sposobu gospodarowania rezerwami budżetowymi. Reasumując, w opinii Komisji Rewizyjnej budżet w roku 2010 realizowany był poprawnie. Ponadto zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Powiatu Łomżyńskiego za 2010 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego za dany rok. W trakcie analizy przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nierzetelnych zapisów i co powoduje, że Komisja w pełni je akceptuje”.

W zarządzonym głosowaniu opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Łomżyńskiego za 2010 rok została przyjęta 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia z dnia 17 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Wisława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaproponowała przyjęcie wniosku Komisji o następującej treści: „Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 maja 2011 roku po analizie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu łomżyńskiego za 2010 rok, wyraziła w tym przedmiocie swoją opinię i wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2010 rok. W skład komisji wchodzi pięciu radnych, w posiedzeniu Komisji udział wzięło 4 radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 4-ch radnych, głosów przeciwnych nie było.
Uzasadnienie – Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego za 2010 rok. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji budżetu za rok 2010, przedstawia budżet, który zamknął się po stronie dochodów kwotą 37.189.073,05 zł, a po stronie wydatków kwotą 38.073.895,26 zł, ostatecznym wy nikiem – tj. deficytem budżetowym w wysokości 884.822,21 zł. Sprawozdanie odzwierciedla w sposób prawidłowy realizację dochodów i wydatków określonych uchwałą Nr XXXI/155/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z 23 grudnia 2009 roku oraz uchwałami wprowadzającymi zmiany w budżecie w trakcie roku budżetowego. Ponadto Komisja po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2010 rok stwierdza rzetelność danych zawartych, które wynikają z cząstkowych sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatu łomżyńskiego”.

Z kolei Wisława Masłowska dodała, że w najbliższym czasie zostanie podjęta uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Radny Andrzej Piotrowski przypomniał, że w treści wniosku należy umieścić zapis ilu radnych głosowało za udzieleniem absolutorium.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok została przyjęta 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (wniosek z dnia 17 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 2-gie posiedzenie Komisji Rewizyjnej.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:24
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 935 razy