BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 maja 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.00.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Irena Przybylak – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011- 2012 zadania pn.. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
5. Sprawy różne.
Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu pani Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba – poinformowała, że udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża dotyczy przyznania nagrody w ramach organizowanej od kilku lat cyklicznej imprezy pt. „Festiwal Teatru Lalki i Aktora w Walizce”. Zadanie to zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu podczas posiedzenia w dniu 18 kwietnia br. W tej sprawie, po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu, zostanie podpisane stosowne porozumienie z Prezydentem Miasta Łomża.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża został zaopiniowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – aktualizacja „Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015” przyjętego uchwałą Nr XVI/89/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wynika ze zmiany przepisów prawnych i nowych potrzeb beneficjentów. Także poprzedni projekt nie zawierał przedstawionych źródeł finansowania i harmonogramu realizacji, na co zwrócił uwagę organ przeprowadzający kontrolę – z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Z kolei Edward Jarota omówił poszczególne cele „Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015” (pełna treść ww. Programu stanowi załącznik do projektu przedmiotowej uchwały).
Reasumując podkreślił, że pomoc dzieciom w rodzinie dysfunkcyjnej, aby była skuteczna, musi rozpoczynać się w momencie narodzin tego dziecka, przy czym koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Łomży wynosi miesięcznie ponad 2.400 zł a w Zambrowie koszt ten przekracza 2.700 zł. Dowodzi to, że najbardziej wskazanym elementem jest pomaganie rodzinom zagrożonym patologiami już od samego początku, – czyli w momencie narodzin dziecka, natomiast odbieranie dzieci rodzinom jest nacechowane traumami, często trzeba korzystać z pomocy Policji, aby doszło do odebrania dzieci.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015 został zaopiniowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Przewodniczący Komisji ponownie udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – stwierdził, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wzorem lat poprzednich zwiększył środki dla naszego powiatu. Jest to jednak tylko 88.644 zł. Kwota ta pozwoli na częściowe zrealizowanie wniosków niepełnosprawnych, którzy czekają na naszą pomoc. Inne powiaty w tym zakresie swojej działalności są w podobnej lub nawet gorszej sytuacji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Anna Archacka – przedłożony projekt uchwały dotyczy wsparcia budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zadanie ma pochłonąć środki z naszego budżetu w wysokości 60.000 zł, które zostaną wydatkowane w latach 2011-2012. Sala wykładowa będzie mieścić 50 osób. Generalnie Ośrodek o powierzchni około 180 m2 z zapleczem edukacyjnym będzie prowadzić działalność skupioną na problematyce przyrodniczej, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. Natomiast aktualnie należy podjąć na najbliższej sesji stosowną uchwałe w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem prac również na rok 2012. Po przetargu, który zostanie przeprowadzony w roku 2011 i wyłonieniu wykonanwcy, w roku 2012 będzie realizowana zasadnicza część zadania, tj. budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 5 posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:26
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 807 razy