BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 6/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 maja 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się po zakończeniu VIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.00.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Krzysztofa Kozickiego (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawiają się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwag bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
6. Sprawy różne:
 Informacja nt. interpelacji z X-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, złożonej przez radną Barbarę Zalewską, w sprawie umieszczenia w planach inwestycyjnych na 2011 rok przebudowy odcinka drogi powiatowej Grzymały – droga wojewódzka nr 645.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – przedstawiając pierwszy projekt uchwały poinformowała, że: zmiana budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dotyczy realizacji programu pn. „moja edukacja szansą na życie innych” adresowanego do 20 beneficjentów, którzy zostaną wyłonieni z członków osp z terenu Gm. Łomża. Konkretnie chodzi o przeszkolenie tej grupy w zakresie udzielenia pomocy medycznej wg wytycznych dla ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zadanie te ma być wsparte z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotą 49.700 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji sześcioma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejna zmiana budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok ma podobny charakter do poprzednio omawianych, a konkretnie dotyczy realizowanego przez PCPR w Łomży projektu, którego wartość w 2011 roku wynosi 1.313.150 zł. Jest to projekt realizowany przez nasz samorząd kolejny rok i nosi on nazwę „Razem ku samodzielności (…)”. Skierowany jest do osób ze środowisk patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt ten jest kontynuacją projektu, który był realizowany także w poprzednich latach.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji sześcioma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – odnosząc się do kolejnego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r. poinformowała, że – w stosunku do uchwały budżetowej określającej w załączniku Nr 3 (zmienianym uchwałą Nr X/25/2011 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2011 roku) zadania inwestycyjne i środki na ich realizację w 2011 roku – zmodyfikowano w niniejszym projekcie uchwały tenże załącznik ze względu to, że wójtowie z Gmin Miastkowo i Wizna zaoferowali pomoc finansową dla powiatu przy przebudowie dróg powiatowych. Proponuje się przeznaczyć na ten zakres zadań kwotę 1.560.000 zł z tego 190.000 zł z budżetu powiatu w ciężar środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zaś 1.370.000 zł to pomoc z budżetów gmin. W związku z tym, w przedłożonym projekcie wprowadza się 2 zadania inwestycyjne:
1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo – Zaruzie Borowe – Sosnowiec – Kuleszka – Rydzewo na odcinku Zaruzie Borowe – Sosnowiec i budowę kanału odwodniającego drogę powiatową nr 1958B. Zadanie to realizowane będzie wspólnie z Gminą Miastkowo, która to zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 1.270.000 zł zaś udział powiatu został określony na kwotę 130.000 (100.000 zł na przebudowę drogi powiatowej a 30.000 zł na budowę kanału odwodniającego drogę nr 1958B). Porozumienie z Wójtem Gminy Miastkowo zostanie podpisane na realizację wyżej wskazanego zadania po zaaprobowaniu proponowanej zmiany przez Radę.
2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1964B Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Taraskowo – Olszyny na odcinku – przejście przez miejscowość Bronowo o długości około 350 mb Zadanie to będzie realizowane po zawarciu porozumienia z gm. Wizna. Udział pomocy finansowej Gminy Wizna określony został na kwotę 100.000 zł, zaś środki powiatu proponuje się zaangażować na poziomie 60.000 zł.
Zaproponowane zmiany skutkują zwiększeniem budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.370.000 zł w dziale 600, rozdziale 60014 § 6300 tytułem dotacji celowej, którą powiat otrzyma z gmin jako pomoc finansową w realizacji inwestycji na drogach powiatowych.
Z kolei proponowane jest zwiększenie planu wydatków budżetu i plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 1.560.000 zł, z czego 190.000 zł zostanie pokryte ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wydatki na kwotę 1.370.000 zł wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały sfinansowane zostaną z dotacji, które przekazane zostaną przez gminy jako pomoc finansowa na współfinansowanie zadań własnych powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji sześcioma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014 są konsekwencją zmian Załącznika Nr 3 pn. „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku” przyjętego przy uchwale budżetowej na 2011 rok, a zmienianego uchwała Nr X/ 25/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 marca 2011 roku (załącznik Nr 1 do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową). Wprowadzone zostały dwa zadania, które w części sfinansowane zostaną ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, co spowoduje zwiększenie deficytu z kwoty 1.838.952 zł do wysokości 2.028.952,00 zł. Po tych dokonaniach należy wprowadzić zmiany w kolumnie 7 „Prognoza 2011” i w kolumnie „Prognoza 2012” urealniając przez to planowane kwoty dochodów i wydatków na lata 2011 i 2012.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji sześcioma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – poinformowała, że udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża dotyczy przyznania nagrody w ramach organizowanej od kilku lat cyklicznej imprezy pt. „Festiwal Teatru Lalki i Aktora w Walizce”. Zadanie to zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu podczas posiedzenia w dniu 18 kwietnia br. W tej sprawie, po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu, zostanie podpisane stosowne porozumienie z Prezydentem Miasta Łomża. Zarząd Powiatu w dniu 28 kwietnia br. pozytywnie ustosunkowała się do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża w przedmiotowej sprawie. Ponadto Zespołu Pieśni i Tańca Łomża otrzymał dofinansowanie od Prezydenta Miasta Łomża w kwocie 20.000 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji sześcioma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 W sprawach różnych radna Barbara Zalewska zabierając głos przypomniała, że na poprzedniej sesji złożyła interpelację w sprawie umieszczenia w planach inwestycyjnych na 2011 rok przebudowy odcinka drogi powiatowej Grzymały – droga wojewódzka nr 645, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi.

Starosta – odpowiedź na powyższą interpelację miał udzielić Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Mimo to pragnę dodać, że sam wniosek złożony przez Panią radną jest niewystarczający, jeżeli nie jest poparty udziałem finansowym samorządu gminy. Naszego powiatu nie stać na samodzielne finansowanie inwestycji drogowych.
Ponadto Miasto i Gmina Nowogród nie wypełniło swoich ubiegłorocznych zobowiązań dotyczących realizacji tzw. schetynówek. Pieniądze, które miały zostać nam przekazane do dnia dzisiejszego nie dotarły. Wobec tego trudno jest mówić o jakichkolwiek dalszych inwestycja w tej gminie.

Radny Sławomir Łomotowski – czy w umowie nie zostały zawarte zapisy, które chroniłyby interes naszego Powiatu i umożliwiłyby wyegzekwowanie należnych nam kwot?

Starosta – umowa była podpisywana przez poprzedni Zarząd Powiatu, na dzień dzisiejszy jest porozumienie, ale umowy nie ma. Porozumienie także stwarza możliwość wyegzekwowania należnych nam kwot.
Burmistrz nie wycofuje się z wykonania postanowień problemowego porozumienia, jednak na tą chwilę nie ma środków w swoim budżecie, ponieważ Urząd Marszałkowski prawdopodobnie nie przekazał Gminie środków w ramach inwestycji dofinansowywanej ze środków unijnych.
Co gorsza podobna sytuacja jest z Gminą Piątnica, która zalega z płatnościami na nasze konto za wspólnie realizowaną inwestycję.

Radny Sławomir Łomotowski – czy w porozumieniach zostały zawarte terminy płatności?

Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco. Z kolei dodała, że zapisy w umowie nie przewidywały egzekwowanie odsetek za nieterminowe wpłaty należności.

Radny Sławomir Łomotowski – czy jest jakiś egzemplarz umowy zawartej z Burmistrzem Nowogrodu?

Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – wszystkie 4 egzemplarze zostały zatrzymane przez urzędników Miasta i Gminy Nowogród.

Radny Sławomir Łomotowski – nie możemy pozwalać na to, aby z powodu nierzetelnych i nieterminowych płatności przez gminy nie były u nas realizowane inwestycje zaplanowane na ten rok.
Uważam, że należy dojść do tego kto zawinił, że problemowa umowa z Gminą i Miast4em Nowogród została zagubiona. To jest niedopuszczalne.

Radna Barbara Zalewska – w tej kwestii radny powiatu ma bardzo ograniczone możliwości, Zarząd Powiatu musi podjąć stosowane działania.

Starosta – trudno w tej chwili składać pozew do sądu, bowiem obie gminy twierdzą, że uregulują należne nam płatności.

Radny Sławomir Łomotowski – trzeba w tej sprawie w trybie pilnym zorganizować spotkanie i dokładnie wyjaśnić zaistniałe problemy.

Starosta – rozmowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Nowogród i Wójtem Gminy Piątnica prowadzone są systematycznie, jeżeli pojawią się nowe okoliczności to radni zostaną o tym poinformowani.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 6-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:30
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:31
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 847 razy