BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 3/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 czerwca 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.40.
Komisja obradowała w dwuosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co nie stanowiło quorum, przy którym Komisja mogła podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały lub stanowiska (na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Romana Wiktorzaka, radnego Mirosław Szymanowskiego i radnego Andrzeja Piotorowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Roman Wiktorzak – Przewodniczący Komisji.
2. Wiesława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Wiceprzewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Przyjęcie protokołu z 1-go i 2-go posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 1-go lub 2-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag poinformowała, że protokoły zostaną przyjęte, jeżeli podczas posiedzenia Komisji zostanie uzyskane quorum lub na kolejnym posiedzeniu.

Ad.2 Wiceprzewodnicząca Komisji zapoznała zebranych z dokumentami dotyczącymi skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (ww. materiały stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Z kolei zapytała Dyrektora czy w problemowej sprawie kontaktował się ze skarżącym i czy informacja zawarta w wyjaśnieniach jest w zupełności pewna stwierdzająca, że skarżący wycofał swoje zarzuty podczas prowadzenia wyjaśnień?

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że skarżący dał się poznać podczas negocjacji jako dość nerwowy i często zmieniający swoje stanowisko, jednak informacje zawarte w wyjaśnieniach są prawdziwe.

Radna Maria Mrozek – zaproponowała zorganizowanie kolejnego posiedzenia Komisji w dniu sesji i wyjaśnienie problemowej kwestii w obecności skarżącego.

Jan Olszewski – zwrócił uwagę, że skarżący nie skorzystał z możliwości udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, gdzie mógł przedstawić osobiście swoje zarzuty.
Ponadto zaproponował wyjazd w dniu dzisiejszym i dokonanie wizji bezpośredniej elementów i odcinka drogi, który przysporzył analizowanych problemów.

Wiceprzewodnicząca Komisji – stwierdziła, że wyjazd celem oględzin na miejscu możliwy byłby dziś w godzinach od 17-tej do 18-tej z uwagi, iż Komisja do tej chwili nie uzyskała quorum, przy którym mogła podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały lub stanowiska.

Wobec powyższego obecni na posiedzeniu członkowie Komisji postanowili w miarę możliwości w godzinach popołudniowych dokonać wizji bezpośredniej odcinka drogi, który przysporzył analizowanych problemów. Poza tym ustalili, że na kolejnym posiedzeniu Komisji – przed Sesją Rady Powiatu – rozpatrzą niniejszą skargę.

Ad.3 W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 3-cie posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:32
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 737 razy