BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 1 lipca 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.45.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Irena Przybylak – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
2.Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Renacie Wierzba.

Renata Wierzba – główny specjalista ds. zdrowia poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży wynika wyłącznie ze zmiany Wójta w Gminie Przytuły, który jest członkiem Rady Społecznej ZPOZ.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015 został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 6 posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:34
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:34
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 695 razy