BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 1 lipca 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.15.
Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Adama Sowy oraz Lecha Szabłowskiego (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska udzieliła głosu Wicestaroście.

Krzysztof Kozicki poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu jest wynikiem ustalania nowych władz ww. Stowarzyszenia. W związku z tym „Euroregion Niemen” zaproponował, aby Powiat Łomżyński oddelegował swojego przedstawiciela.
Objaśniając dodał, że projekt przewiduje, aby Powiat Łomżyński reprezentowała nadal jego osoba – obecnie Wicestarosty Łomżyńskiego, który w ramach Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” działa już od 9 lat. Z kolei przedstawiając charakterystykę Euroregionu Niemen stwierdził, że inicjatywa utworzenia euroregionu pojawiła się na początku 1995 roku w Deklaracji II Bałtyckiego Forum Gospodarczego. W listopadzie 1995 podpisano porozumienie o utworzeniu Biura Euroregionu Niemen. W dniu 6 czerwca 1997 roku w Augustowie "Porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion Niemen", podpisali przedstawiciele strony polskiej, białoruskiej i litewskiej. W dniu 4 kwietnia 2002 roku w Białymstoku przyjęto w skład Związku Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Władze Związku (Euroregionu): Rada Związku, Prezydium Rady Związku, Sekretariat Związku, Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym władz Związku.
Z kolei Wicestarosta podkreślił, że na ostatnim spotkaniu delegatów został wybrany do Ścisłych władz Związku. Ponadto dodał, że funkcjonowanie Euroregionu Niemen odbywa się w ramach istniejących pięciu grup roboczych: Grupa Gospodarcza, Grupa Turystyczna, Grupa ds. Ochrony Środowiska, Grupa ds. Spraw Społecznych, Grupa ds. Gospodarki Przestrzennej. Strona polska – to Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" – rejony województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego – samorządy, które wyraziły chęć przystąpienia: strona litewska – rejony Alytus, Mariampol i Wilno; strona białoruska – rejon obwód grodzieński; strona rosyjska – rejony Czerniachowsk, Gusiew, Oziorsk, Krasnoznamiensk i Niestierow (obwód kaliningradzki). Stowarzyszenie "Euroregion Niemen", jest częścią Związku Transgranicznego EN po stronie polskiej, posiada osobowość prawną. Swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności obszar "Euroregionu Niemen". Członkiem Stowarzyszenia może być każdy samorząd terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie RP, które na mocy uchwały właściwych organów wyraziły wolę przystąpienia do Stowarzyszenia. Natomiast władze Stowarzyszenia: Konferencja Krajowa – zebranie członków Stowarzyszenia; Konwent – kieruje całokształtem, o jego składzie decyduje Konferencja Krajowa; Komisja Rewizyjna.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu został zaopiniowany pozytywnie pięcioma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).


Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 5-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:35
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:36
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1045 razy