BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 7/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 1 lipca 2011 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.05.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Krzysztofa Kozickiego oraz Lecha Szabłowskiego (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:

1.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011- 2012 zadania pn.: „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
3.Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – stwierdziła, że zmiana budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dotyczy realizacji programu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pt. „Spółdzielnie socjalna moja szansa na pracę”. Zadanie to jest w trakcie realizacji od 2010 roku a w roku bieżącym jest to kontynuacja podjętych działań w tym zakresie, których głównym celem jest pomoc w usamodzielnianiu się osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu stwierdziła, że do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku na realizację zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody- budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie”, niezbędne jest dostarczenie uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego, która wyodrębnia limit środków na wymienione zadanie w rozbiciu na rok 2011 i rok 2012. W związku z tym do uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie, która była podjęta na ostatniej sesji dodaje się następujące zmiany: §3 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit wydatków na wymienione w §1 zadanie w wysokości 491.183,57 PLN, zakładając, że na ich realizację zaangażuje się finalnie:
- w roku 2011 kwotę 13 340, 00 PLN, w tym: 1 725,00 PLN- dotacji z budżetu Powiatu jako tzw. „wkład własny”; 1.840,00PLN – w formie rozrachunku z tytułu z podatku VAT; 9.775,00 PLN- ze środków EFRR
- w roku 2012 kwotę 477 843,57 PLN, w tym: 58.273,61 PLN- dotacji z budżetu Powiatu jako tzw. „wkład własny”; 89.352,87 PLN – w formie rozrachunku z tytułu z podatku VAT; 330.217,09 PLN- ze środków EFRR.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011- 2012 zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody- budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 7 posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:37
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:37
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 858 razy