BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 4/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiegow dniu 1 lipca 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 8.50.
Komisja obradowała w trzyosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja mogła podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały lub stanowiska (na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Romana Wiktorzaka i radnego Andrzeja Piotorowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Roman Wiktorzak – Przewodniczący Komisji.
2. Wiesława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Wiceprzewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Przyjęcie protokołu z 1-go i 2-go oraz 3-go posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 1-go lub 2-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 1-go posiedzenia Komisji został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu protokół z 2-go posiedzenia Komisji został przyjęty także 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 3-go posiedzenia Komisji został przyjęty także 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Wiceprzewodnicząca Komisji przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Komisja nie mogła rozpatrzyć przedłożonej skargi, bowiem na posiedzeniu nie uzyskano wymaganego quorum. Z kolei ponownie zapoznała zebranych z dokumentami dotyczącymi skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (ww. materiały stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji Nr 3/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku).
Kontynuując poinformowała, że osobiście dokonała wizji bezpośredniej elementów drogi, które przysporzyły omawianych problemów jednemu z mieszkańców gminy Wizna, wobec czego wystosował on skargę na Dyrektora ZDP.
Następnie nawiązując do powyższego stwierdziła, że wspólnie z Dyrektorem oraz kompetentnymi pracownikami ZDP a także z innymi zainteresowanymi ustalono, iż Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży w roku 2010 dokonał czyszczenia istniejących rowów i przepustów we wsi Kramkowo. Z pracami tymi nie zgodził się Pan Jarosław Kulczyński twierdząc, że wody opadowe i roztopowe zostały skierowane na jego posesję. Z ukształtowania terenu w otoczeniu drogi wynika, że woda posiada naturalny spływ w kierunku przepustu pod drogą na przyległe po drugiej stronie grunty i dalej zgodnie z nachyleniem terenu do pobliskiego cieku. Przepust pod drogą został wybudowany około 40 lat temu i służy do przeprowadzania wód powierzchniowych na drugą stronę drogi. Pogłębienie istniejących rowów wzdłuż drogi i skierowanie wody do drugiego przepustu oddalonego o około 180m też jest niemożliwe do wykonania gdyż zwiększenie głębokości rowu powoduje zwiększenie szerokości skarp, co z kolei powodowałoby konieczność wyjścia z robotami poza pas drogowy. Dodatkowo w rowie znajdują się słupy energetyczne których statyczność mogła by być zachwiana. Natomiast pogłębienie rowu bez zachowania normatywnego pochylenia skarp powoduje zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych. Te wszystkie sprawy zostały Panu Jarosławowi Kulczyńskiemu przedstawione na spotkaniu na miejscu w Kramkowie w miesiącu lutym 2011r. i w dniu 14.02.2011r. została wysłana pisemna odpowiedź na skargę. Sprawę uważaliśmy za zakończoną. Po ponownym piśmie Pana Kulczyńskiego spotkaliśmy się na miejscu w dniu 20 czerwca 2011r. i ponownie tłumaczyliśmy, że czyszczenie rowów to nie są roboty związane z przebudową istniejących rowów tylko zabiegiem dotyczącym utrzymania. Dodatkowo, aby wyjść naprzeciw problemom zainteresowanego zobowiązaliśmy się do spowodowania obniżenia innego przepustu znajdującego się w pasie drogi krajowej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową i wykopania około 30m rowu ze spadkiem w kierunku do obniżonego przepustu. Na takie rozwiązanie Pan Kulczyński wyraził zgodę i stwierdził, że nie będzie więcej wnosił roszczeń.

Z kolei członkowie Komisji biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, trzema głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) uznali, że zgłoszony przez pana Kulczyńskiego zarzut dotyczący zaniechania działania przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży jest bezpodstawny, zatem skargę Komisja oceniała jako bezzasadną (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej kwestii.

Ad.3 W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 4-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:38
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:39
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 853 razy