BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 września 2011 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.10.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Agaty Chomętowskiej oraz Lecha Szabłowskiego (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawiają się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwag bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2012 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2827,50m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2012 – 2013 zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji tego zadania.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
11. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – przedstawiając pierwszy projekt uchwały poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały po stronie wydatkowej i dochodowej zwiększa się plan budżetu na zadania własne w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490 o kwotę 35.520 zł z tytułu osiągnięcia ponadplanowych dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały został zaktualizowany po uwzględnieniu zmian jakie były wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu. Wprowadzono zadania, po podpisaniu nowych porozumień o pomocy finansowej dla powiatu z Gminy Śniadowo – 84.080 zł, Gminy Łomża – 30.000 i gm. Przytuły – 28.961 zł. Poza tym w projekcie proponowane jest rozwiązanie części rezerwy celowej „drogowej” na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji na terenie gm. Wizna – 11.469 zł i przesunięcie decyzją Dyrektora ZDP w Łomży – 50.000 zł z poz. 1 wykazu, na utrzymanie bieżące dróg powiatowych.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji 4 - ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – omawiając kolejny projekt uchwały stwierdziła, że Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w dniu 8 grudnia 2011 roku o przesunięcie terminu wykonania prac dotyczących założenia i modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków ze względu na niedotrzymanie terminu realizacji w/w zadań przez wykonawcę. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji roboty do 15 marca 2012 roku. Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, z którym zawarto umowę w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji 4 - ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2012 – 2013 zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” stanowi kolejną próbę realizacji wspomnianego projektu. Już od 3 lat Zarząd Województwa stara się doprowadzić do wprowadzenia elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, jednak w poprzedzającym okresie nie udało się wprowadzić uwag i propozycji zgłoszonych przez samorządy. W związku z tym została wyłoniona nowa firma, która ma zająć się wdrożeniem projektu. Aby było możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie potrzebny jest montaż finansowy, który przewiduje udział własnych wszystkich samorządów. Wszystkie jednostki samorządowe z terenu naszego województwa wyraziły zgodę na udział w tym przedsięwzięciu. Dla każdego samorządu zostały opracowane założenia, wg których koszt projektu dla Powiatu Łomżyńskiego wynosi 975.226,50 zł, z czego udział własny powiatu to 146.283,98 zł, co stanowi 15 % wartości projektu. Przy tym zasadnicza część zadania będzie realizowana i finansowana w 2013 roku. W ramach tego programu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie, jednak największe koszty będzie generował tzw. system informacji przestrzennej GIS – w naszym przypadku ponad 104 tys. zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2012 – 2013 zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji tego zadania został zaopiniowany 4 – ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ( opinia Komisji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Karolina Przybyłek – Naczelnik Wydziału Komunikacji – w związku z ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust.1 wyż. cyt. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju,
3) przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego,
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej,
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Zgodnie z art.130 ust.2 pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminny (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. W dniu 4 września 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła brzmienie art. 130a ust. 6 i dodała ust. 6a – 6e, w których określono maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu i za każdą dobę przechowywania na parkingu strzeżonym z uwzględnieniem rodzaju pojazdu oraz zasady ich zmiany. Powyższa ustawa określiła wejście w życie zmiany art. 130a ust. 6 i ust. 6a – 6e z dniem 21 sierpnia 2011r.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dokonuje zmian w budżecie powiatu poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 27.800 zł celem kontynuacji projektu, który został rozpoczęty w 2010 roku, natomiast zakończenie jest zaplanowane 30.11.2011 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały dokonuje zmian w budżecie powiatu poprzez przesunięcia środków w planie wydatków w działach między paragrafami. Mianowicie w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenosi się zaplanowane środki na dotację przyznaną uchwałą budżetową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000 zł z rozdziału 75411” Komendy powiatowe PSP na rozdział 75410 „Komendy Wojewódzkie PSP kwotę 13.000 zł, zaś 2.000 zł na rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”. Zmiany podyktowane są nowymi zapisami w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, w której między innymi wskazano nowe zasady dofinansowywania Straży Pożarnej, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia. W związku z tym konieczna jest zmiana klasyfikacji zaplanowanej dotacji dla Straży Pożarnej. Zaś kwota 2.000 zostaje przeniesiona zgodnie z wnioskiem Komendanta o zmniejszenie dotacji o kwotę 2.000 zł, która będzie przeznaczona na nagrody w zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki te pozostaną do dyspozycji Starosty Łomżyńskiego.
Z kolei wnioski Muzeum Przyrody w Drozdowie o zmianę przeznaczenia części niewykorzystanej dotacji na wydatki inwestycyjne, które zgodnie z uchwałą budżetową stanowiło zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w ramach realizowanego projektu unijnego pn.” Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie”, zaaprobowane zostały przez Zarząd powiatu na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia br. W związku z pozytywną decyzją proponuje się z kwoty uzyskanej po rozstrzygnięciu przetargu w wysokości 191.265,93 zł, przeznaczyć 70.000 zł na uzupełnienie dotacji podmiotowej tj. na bieżące utrzymanie Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zapisy dotyczące proponowanych zmian znajdziecie Państwo w załączniku Nr1 do niniejszego projektu uchwały tj. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” a rozdziale 92118 „ Muzea”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały dokonuje zmian w budżecie powiatu poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 151.560 zł celem realizacji zadnia pn. „Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”. Zadaniem tego przedsięwzięcia jest utworzenie mechanizmów poprawiających trwałość podmiotów ES-ngo i spółdzielni socjalnych, poprzez wspieranie głownie lokalnych organizacji oraz wypracowanie zasad działania funduszy, które będą miały zastosowanie w społecznościach lokalnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały wprowadza zmiany w załączniku pn. „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku” i jednocześnie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Proponuje się zmianę w poz. 3 „Przebudowa drogi pow. Nr 1967B Miastkowo – Zaruzie Borowe – Sosnowiec Kuleszka – Rydzewo i poz. 5 wykazu. W poz. 3 wprowadza się kwotę 945.000 zł na wykonanie zadania, która została określona w wyniku przeprowadzonego przetargu. Udział Gm. Miastkowo z 1.400.000 zł zmniejsza się do wysokości 860.000 zł zaś powiatu z 130.000 zł do 85.000 zł. Z części pozostałej kwoty ze strony gm. Miastkowo, Wójt przeznacza 200.000 zł na remont bieżący drogi powiatowej Nr 1911B Miastkowo – Czartoria. Natomiast zmiany w poz. 5 wykazu polegają na zmianie finansowania zadania poprzez przesunięcia z kwoty 145.000,00 zł, która zapisana była po stronie Gm. Łomża, kwoty 45.000 zł do rubryki środki własne budżetowe tj po stronie powiatu. W pierwszej wersji porozumienia Wójt Gminy Łomża wyraził zgodę za sfinansowanie w całości zadania, jednakże w chwili obecnej wycofał sie i oferuje 100.000 zł. W tej sytuacji należy brakującą kwotę 45.000 zł zabezpieczyć ze środków Powiatu. Z racji tego, że wystąpiły oszczędności na zadaniu z poz 3 także po stronie zabezpieczenia środków ze strony powiatu, proponuje się przesunąć kwotę 45.000 zł na uzupełnienie planu na zadanie z poz. 5. Dalszą konsekwencją proponowanych zmian jest załącznik Nr 2 w którym przedstawione są zmiany, jakie należy wprowadzić w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – następny projekt uchwały dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu o środki europejskie i z budżetu państwa w wysokości 85.136 zł, pozyskane na realizację projektu pn. „Postaw na siebie „Projekt będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w okresie od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku. Zapisy dotyczące tych zmian przedstawione zostały w załączniku Nr 1.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – szósty projekt uchwały w tym zakresie ma podobny charakter jak poprzedni. W wyniku zmian budżet powiatu zwiększony zostanie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 63.216 zł. Projekt realizowany będzie przez PUP w Łomży w analogicznym okresie. Załącznik nr 1 obrazuje zmiany, jakie wprowadzone będą w budżecie po ich przyjęciu..

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.11 W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 8-me posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:45
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:46
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1075 razy