BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 listopada 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 8.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.10.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Mirosław Szymanowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Wiesława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z 4-go posiedzenia Komisji.
2. Omówienie działalności Komisji w bieżącym roku i ewentualne działania do końca roku.
3. Dyskusja i propozycje do planu pracy Komisji na rok 2012.
4. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z 4-tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z z 4-tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji na wstępie zaznaczył, że pierwszy temat zaproponowany w porządku dziennym wynika z faktu, iż objął on mandat radnego a następnie przewodnictwo w Komisji w trakcie roku. W związku z tym postanowił dokonać dotychczasowej analizy działalności Komisji. Kontynuując przypomniał, że na bieżący rok Komisja przyjęła plan pracy obejmujący następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2011. II kwartał.
2. Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. II kwartał.
3. Wizja bezpośrednia inwestycji zrealizowanych i realizowanych przez Powiat Łomżyński. Cały rok.
4. Posiedzenie wyjazdowe Komisji, uzależnione od bieżących potrzeb społecznych mieszkańców powiatu łomżyńskiego. Cały rok.
5. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2011 roku. III kwartał.
Ponadto w planie pracy Komisji na 2011 rok zostało uwzględnione wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zlecanych przez Radę Powiatu.
Z kolei Przewodniczący Komisji zachęcił zebranych do wypowiadania się w przedmiotowej sprawie.

Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski – do zadań obligatoryjnych należących do Komisji Rewizyjnej zaliczyć trzeba także wydanie opinii w przedmiocie uznania za zasadną bądź niezasadną skargę na Starostę lub kierownika jednostki organizacyjnej. Takie sprawy realizowane są na zlecenie Rady Powiatu, podobnie zresztą jak w przypadku zlecania kontroli i powoływania w tym celu zespołu kontrolnego. Sprawy tego typu są wykonywane przez Komisję doraźnie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Radny Andrzej Piotrowski – skargi podlegające pod kompetencje Komisji Rewizyjnej zdarzają się stosunkowo rzadko.

Wiesława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej dodała, że prace Komisji w trakcie 2011 roku przebiegały bez żadnych zastrzeżeń i aktualnie nie widzi potrzeby aktualizowania planu pracy na 2011 rok.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.3 Przewodniczący Komisji zapytał zebranych czy mają propozycje do planu pracy Komisji na rok 2012.

Po krótkiej dyskusji członkowie Komisji przyjęli wstępne propozycje do planu pracy Komisji na 2012 rok obejmujące przede wszystkim obligatoryjne punkty dotyczące absolutorium dla Zarządu Powiatu. Ostatecznie zaproponowano następujące tematy:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012. II kwartał.
2. Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. II kwartał .
3. Realizacja ewentualnych kontroli zlecanych przez Radę Powiatu. Cały rok.
4. Posiedzenie wyjazdowe Komisji, uzależnione od bieżących potrzeb społecznych mieszkańców powiatu łomżyńskiego. Cały rok.
5. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2012 roku. III kwartał.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.4 W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 5-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:46
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:47
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 926 razy