BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 9/11 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiegow dniu 28 listopada 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.10 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.40.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Izabeli Cwalina (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Irena Przybylak – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie częściowej likwidacji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2012”.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015.
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu p.n. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
8.Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.
Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie częściowej likwidacji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży jest podyktowana warunkami ekonomicznymi, co związane jest z nowym Rozporządzenie Ministra Zdrowia nakładającym obowiązki na zpoz-ty. Można uznać, że polityka zdrowotna zmierza do centralizacji i podnoszenia standardów świadczonych usług medycznych, co wiąże się z koniecznością systematycznego inwestowania w nowy sprzęt. W ośrodku zdrowia w Gaci nie ma lekarza, jednak na moją prośbę raz w tygodniu jeden lekarz jeździ do tego ośrodka i leczy tamtych pacjentów, których docelowo mamy zamiar przepisać do ZGLR nr 4, jednak jest ich tak mało, że roczny dochód to około 32.000 zł, natomiast koszty w tym punkcie rocznie to około 60.000 zł oraz płaca pielęgniarki w wysokości 42.000 zł. Ponadto zatrudnienie lekarza z aktualnymi realiami na rynku pracy jest bardzo trudne. Dodatkowo remont, który musielibyśmy wykonać do końca 2012 roku oraz wyposażenie to łącznie około 500.000 zł. Tutaj propozycja jest taka, aby wygasić działalność z końcem marca 2012 roku.
W Bronowie straty są mniejsze, jednak w zlokalizowanym w tej miejscowości ośrodku zdrowia nie mamy prawie wcale pacjentów. Aktualnie zatrudniona jest w nim pani, która udziela porad około 2 godzin dziennie. Adaptacja i remont, który musielibyśmy wykonać do końca 2012 roku oraz wyposażenie to łącznie około 250.000 zł. Roczne straty to około 7.000 zł. W tym przypadku propozycja jest taka, aby wygasić działalność z końcem grudnia 2012 roku.
Dobrzyjałowo – ośrodek zdrowia znajduje się w szkole. Adaptacja i remont, który musielibyśmy wykonać do końca 2012 roku oraz wyposażenie to łącznie około 250.000 zł. Roczne straty to około 4.000 zł. Tutaj propozycja jest taka, aby wygasić działalność z końcem grudnia 2012 roku. Rada Społeczna ZPOZ w Łomży pozytywnie zaopiniowała zmiany przedstawione powyżej przez Dyrektora ZPOZ.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie częściowej likwidacji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej wynika z zaległości finansowych, które na rzecz ZPOZ miał wpłacić mężczyzna wynajmujący lokal w miejscowości Gać – w naszym Ośrodku Zdrowia. W projekcie uchwały przewidujemy rozłożenie na raty długu. W celu odpowiedniego uregulowania niniejszej kwestii konieczne jest wyrażenie stanowiska przez Radę Powiatu – w formie stosownej uchwały. Dodam, że jest możliwość eksmisji tego lokatora, ale Gmina musiałaby przygotować dla niego lokal zastępczy, co w praktyce jest mało prawdopodobne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. kultury – samorząd powiatu realizuje swoje zadania między innymi poprzez kształtowanie rozwoju społeczności lokalnych. Funkcje te powiat realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje organom administracji publicznej przy prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych współpracę z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art.3 ust.3, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów oraz określa w ust.2 w/w artykułu formy tej współpracy. Z kolei w art.5a.ust. 1 nałożony został na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3, rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, których działalność związana jest z realizacją zadań publicznych powiatu. W/w roczny program Samorząd Powiatu uchwali zgodnie z wymogami do dnia 30 listopada 2011 roku – roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012” określa w szczególności: cel główny i cele szczegółowe programu, zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne, zasady i formy współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi, sposób tworzenia oraz przebieg konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert. Równocześnie ustala zadania priorytetowe oraz środki publiczne przeznaczone na ich realizację. Kierując się zasadami współpracy, projekt Programu zgodnie z wymogami poddano konsultacjom społecznym.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2012” został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – Powiatowy Urząd Pracy w Łomży poinformował nas o niewykorzystaniu kwoty 2.885 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. Wobec tego środki te proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, tj. na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym. Zmiany w tym zakresie pozwolą w bieżącym roku częściowo zrealizować zgłoszone już do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Razem środki dla powiatu na realizację zadań w 2011 roku z zakresu rehabilitacji społecznej wynoszą 179.627 zł, natomiast łącznie z rehabilitacją zawodową wynoszą 808.332 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.
Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 01.07.2008r. realizuje projekt systemowy pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. PCPR w Łomży zamierza również w 2012 roku kontynuować to przedsięwzięcie we współpracy z Gminą Wizna, Gminą Jedwabne i Gminą Przytuły z którymi planujemy już po raz drugi zawiązać partnerstwo. W sumie wartość projektu na 2012 rok wyniesie około 1.500.000 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapis art. 6 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi, że do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Przedmiotowy program, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, określa w szczególności cele, zadania i działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie łomżyńskim. Dodam przy tym, że kwestia przemocy w rodzinie od wielu lat uważana jest za istotny problem społeczny. Najczęściej ofiarami przemocy są kobiety i dzieci, czy też osoby starsze. Zauważalnym jest, iż ludzie niechętnie przyznają się do przemocy wewnątrz rodziny, jednakże jest to zjawisko coraz częściej ujawniane. Występuje ono we wszystkich warunkach społeczno-ekonomicznych, we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia, czy też sytuacji materialnej. Przemoc jest demonstracją siły i chęci przejęcia kontroli nad drugą osobą. Przemoc powoduje u ofiary niską samoocenę, poczucie bezsilności i bezradności, ciągły niepokój, depresję oraz choroby związane ze stresem. Doznawanie lub bycie świadkiem przemocy przez dzieci prowadzi do nieodwracalnych skutków, które mogą objawić się dopiero w życiu dorosłym. Rodzina jest miejscem, w którym kształtuje się osobowość, system wartości i styl życia człowieka. Dbanie o odpowiednie relacje wewnątrz rodzinne, ochrona dóbr osobistych, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jest także zadaniem państwa, dlatego też niezbędne jest objęcie pomocą i wsparciem ofiar przemocy, a także podjęcie stanowczych działań wobec sprawców, by przemoc nie powtarzała się.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Powiat Łomżyński zobowiązany jest do podejmowania działań w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem tych wszystkich propozycji, zawartych w programie pn. „Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”, jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy wobec osób bliskich. Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie powinny być tak ukierunkowane, aby zmniejszyć ryzyko dalszego stosowania przemocy oraz zwiększyć ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu p.n. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” został zaopiniowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.8 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 9 posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:49
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:50
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1236 razy