BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 10/11 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 grudnia 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.00.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotorowskiego (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Konrad Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Stanisław Krajewski – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
2. Sprawy różne.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych tematów.

Ad.1 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – stwierdził, że od 1999 roku ZPOZ miał swój statut, który był wielokrotnie zmieniany, natomiast aktualnie nowelizacja przepisów wymusiła kolejne drobne zmiany, natomiast przedstawiony dokument stanowi dostosowanie go do obowiązujących aktów prawnych. Reasumując zaznaczył, że projekt statutu jest już aktem jednolitym.

Przewodniczący Komisji – czego konkretnie dotyczą zmiany?

Stanisław Studencki – są to pewne zmiany sformułowań, typu zmiany nagłówka, zmiana w paragrafie 2 zamiast frazy „podmiot tworzący” jest zapis „podmiot nadzorujący”. Poza tym w paragrafie 3 jest zmiana w postaci zamiany wyszczególnienia wszystkich aktów prawnych, na podstawie których działa nasz ZPOZ na sformułowanie „inne obowiązujące przepisy prawa”.

Przewodniczący Komisji – czy jest możliwość sprawdzenia w biuletynie Informacji Publicznej tego, jakie to są te „inne obowiązujące przepisy prawa”?

Stanisław Studencki – aktualnie nie, ale można to wprowadzić. Mam tu na myśli linki odsyłające do poszczególnych aktów prawa, obowiązującego w omawianym zakresie bądź też wymienimy tytułu tych aktów.

Radna Izabela Cwalina – chciałabym popr4osić o wyjaśnienie paragrafu nr 18 pkt 2. Konkretnie chodzi o to, do jakiej kwoty ZPOZ może samodzielnie zaciągnąć pożyczkę – bez zgody organu tworzącego.

Stanisław Studencki – faktycznie bez zgody organu założycielskiego nie mamy możliwości zaciągania pożyczek, zawsze takie działanie wymaga, albo zgody Zarządu Powiatu, Rady Powiatu lub chociażby Rady Społecznej. Generalnie kwota tej pożyczki może wynieść do 9 mln zł.

Radna Izabela Cwalina – to jest bardzo duża suma.

Stanisław Studencki – ale minimum jakie musimy wypełnić to zgoda Rady Społecznej.

Przewodniczący Komisji – to, z jakich powodów nie ma takiego zapisu w statucie?

Stanisław Studencki – ponieważ tak przewiduje właściwa ustawa, te pożyczki odnoszą się do zamian w kierunku tworzenia ze szpitali spółek prawa handlowego, a my musimy wprowadzić takie zapisy, ponieważ jesteśmy także objęci ta ustawą, mimo tego, że nasza działalność dotyczy innych dziedzin medycznych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 10-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:50
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:51
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1077 razy