BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 7/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 grudnia 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.45.
Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Mirosława Szymanowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy i funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – projekt budżetu na 2012 rok i uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015 opracowane zostały przez Zarząd Powiatu w oparciu o możliwości finansowe wynikające z obowiązującego stanu prawnego. W dniu 12 grudnia br. zostały one pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował, że planowane dla powiatu łomżyńskiego subwencje z budżetu państwa wyniosą 8.715.353 zł. W tym samym trybie Wojewoda Podlaski ustalił, że suma dotacji celowych z budżetu państwa dla powiatu wyniesie 5.145.000 zł. Skalkulowane przez Zarząd dochody z pozostałych źródeł stanowią kwotę 8.056.514 zł. Łącznie dochody stanowią kwotę 21.916.867 zł. Natomiast wydatki zaprojektowano na rok 2012 na kwotę 24.285102 zł co oznacza, iż utworzono deficyt budżetowy w wysokości 2.368.235 zł, który będzie miał pełne pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Należy zwrócić uwagę, iż przyjęte kwoty subwencji i dotacji celowych są kwotami wstępnymi, wynikającymi z projektu budżetu państwa. Czy i jakie zmiany w tym zakresie wystąpią po ostatecznym uchwaleniu przez Parlament RP ustawy budżetowej na rok 2012 trudno dzisiaj przewidzieć. Dla zminimalizowania ewentualnego zmniejszenia wymienionych kwot Zarząd w projekcie przyjął adekwatne do możliwości rezerwy budżetowe. Ponadto pozostałe środki z nadwyżki z lat ubiegłych, które będą mogły być wykorzystane w sytuacji ewentualnych zmniejszeń w projekcie budżetu na 2012 r. W sytuacji, gdy w obecnym kształcie budżet nie ulegnie zmianie, uważam że projekt budżetu w przedstawionej formie jest poprawny. Została zachowana ustawowa zasada, obowiązująca od 2012 roku, nadwyżki prognozowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami bieżącymi.
Pakiet opracowań będących elementami „składowymi” przedłożonych projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok i WPF na lata 2012-2015 przekazano wszystkim Państwu.
Należy uznać, że poprawną sytuacją jest to, że powiat nie ma jakichkolwiek zobowiązań do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek a syntetycznym wynikiem zamykającym bieżący rok budżetowy będzie tak zwana „skumulowana nadwyżka budżetowa” w wysokości nie mniejszej od dopuszczalnego w projekcie uchwały deficytu budżetu na 2012 rok. Uważam także, że sytuacja finansowa powiatu jest korzystna w świetle trudności finansowych w naszym kraju. Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę realia finansowe oraz troskę o możliwie pełną realizację zadań jakie ustawowo ciążą na organach powiatu i ich jednostkach organizacyjnych w dniu 15 listopada 2011 roku przyjął projekt budżetu na 2012 rok. Deficyt budżetowy został wprowadzony z nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne. Zadania inwestycyjne w stosunku do poprzedniego roku 2011 roku zostały zabezpieczone na kwotę wyższą, z czego na zadania i zakupy inwestycyjne – drogowe o kwotę 522.074,00 zł.
Mimo trudności i zwiększenia wydatków na zadania obligatoryjne, Zarząd także zaprojektował wyższą kwotę na bieżące utrzymanie tj. 237.400 zł, mając na uwadze problemy finansowe z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie zimowym. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie instytucji kultury na poziomie wyższym niż w 2011 roku, w związku z utratą możliwości pozyskiwania dodatkowych środków przez te instytucje, w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie i z budżetu Ministra Kultury. Zarząd zabezpieczył środki na pokrycie wkładu własnego na projekt realizowany przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, rozpoczęty w 2011 roku w ramach projektów unijnych oraz dodatkowo przeznacza na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu na rzecz Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Planowane środki nie zabezpieczają w pełni pokrycia kosztów utrzymania naszych instytucji kultury. Jednakże decydujący wpływ na kształt budżetu powiatu będą miały wskaźniki uchwalone na rzecz powiatu w ramach ustawy budżetowej na 2012 rok. Zatem wydaje się, iż skonstruowany projekt uchwały budżetowej na 2012 rok jest „dokumentem poprawnym” i z tej racji w ramach przysługujących Radzie Powiatu ustawowych kompetencji może być uchwalony. Należy nie zapominać o instrumencie finansowym, jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015, którą rada powiatu uchwala przed budżetem powiatu dopiero po raz drugi. Wielkość dochodów i wydatków jest zgodna z projektem uchwały budżetowej, zaś planowane przychody to nadwyżka z lat ubiegłych, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Natomiast w prognozie na 2013–2015 zaplanowano, że wydatki na te lata pokrywają się z prognozowanymi dochodami. Jeżeli w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla dokonania zmiany budżetu, to oczywiście Zarząd przedkładać będzie stosowane projekty, gdy w ramach uprawnień ustawowych nie będzie uprawniony dla wprowadzenia ich we własnym zakresie. Zmiany wprowadzone do budżetu, które wpłyną na wynik budżetu spowodują automatycznie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Warto zauważyć, że zabezpieczone zostały w sposób prawidłowy środki na realizacje zadań obligatoryjnych naszych jednostek, zaplanowany został wzrost o 6% wynagrodzeń osobowych we wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych oraz zabezpieczone zostały środki na wkład własny powiatu na realizacje zadań w ramach programów unijnych i rządowych.

Starosta – odnosząc się do subwencji oświatowej pragnę dodać, że nasz powiat został wskazany jako nieliczny, który nie wykorzystuje w pełni subwencji na cele oświatowe. Subwencja w przypadku niewykorzystania nie podlega zwrotowi więc środki można przesuwać na inne cele. W związku z tym uważamy, że rezerwę oświatową będziemy mogli w trakcie roku wykorzystać na inne zadania.
Poza tym w projekcie budżetu został zaplanowany został wzrost o 6% wynagrodzeń osobowych we wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych. Mam tu na myśli przede wszystkim osoby zarabiające najmniej, osoby zarabiając najwięcej nie będą miały podwyżek. Uważam, że wiecie Państwo, iż pracownicy zarabiają w zasadzie dużo mniej niż w samorządach gminnych, nie porównując już do Urzędu Miejskiego. Nawet mamy niepokojącą sytuację, gdzie kilku pracowników odeszło do innych urzędów, ze względu na wyższe zarobki.
Na zakończenie pragnę poinformować, że na dzisiejsze posiedzenie zostali zaproszeni dyrektorzy jednostek właściwych dla tej Komisji Rady, abyście Państwo mogli bliżej zapoznać się ze specyfiką działalności tych podmiotów i ewentualnie zadać kilka pytań w węższym gronie – członków Komisji, bowiem na sesji czasami jest trudniej poruszyć temat, którym zainteresowany jest radny.

Przewodnicząca Komisji – czy jest możliwe zwiększenie liczby pracowników Poradni, jeżeli subwencja nie jest w pełni wykorzystywana? Moją propozycją jest zatrudnienie psychologów, którzy objęliby pomocą uczniów z naszych szkół – gimnazjach i podstawówkach.

Starosta – Poradnia ma zapisaną w statucie współpracę ze wszystkimi placówkami oświatowymi z terenu naszego powiatu. Pani Dyrektor plan działalności przedstawiła, nie wspominała o brakach, więc uważam, że działania w tym zakresie są zabezpieczone.

Przewodnicząca Komisji – chodzi mi o to, że w sytuacji, kiedy byśmy musieli zwracać subwencję – w niewykorzystanej części.

Starosta – jak wcześniej wspomniałem subwencja oświatowa w przypadku niewykorzystania nie podlega zwrotowi więc środki można przesuwać na inne cele.

Z kolei Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił poszczególne paragrafy budżetowe w ramach, których PUP będzie realizował swoje zadania statutowe.
Reasumując podkreślił, że kwoty na aktywizację bezrobotnych znacząco spadły – zaplanowane na najbliższy rok przez Rząd RP, natomiast od 2008 roku bezrobocie systematycznie wzrasta. Wobec tego należy spodziewać się, że bezrobocie niestety przekroczy poziom 6.000 osób.

Starosta – w takiej sytuacji wójtowie i burmistrzowie muszą być przygotowani do większego stopnia finansowania działań aktywizujących bezrobotnych.

Przewodnicząca Komisji – ile osób dziennie obsługuje PUP?

Mieczysław Bieniek – dziennie ogółem obsługiwanych jest około 300 osób.

Przewodnicząca Komisji – chodziło mi o zarejestrowanie bezrobotnych.

Mieczysław Bieniek – dziennie to będzie około 40 osób.

Z kolei Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił poszczególne paragrafy budżetowe w ramach, których PUP będzie realizował swoje zadania statutowe oraz nowe formy przeciwdziałania degradacji dróg i obiektów mostowych. Zapoznał zebranych także ze źródłami umożliwiającymi dodatkowe dofinansowanie inwestycji drogowych.
Reasumując podkreślił, że niestety potrzeby w zakresie modernizacji i utrzymania 520 km dróg i mostów są ogromne a możliwości budżetu minimalne. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że samorządu powiatu nie stać na przeznaczenie podczas jednej kadencji kilkudziesięciu milionów złotych na drogi i mosty, gdzie budżet całego powiatu to niespełna 20 mln zł. Jednak zaznaczył, że liczy na to, iż w ciągu jednego roku uda się odtworzyć kilka procent sieci dróg.

Radna Agata Chomętowska – stwierdziła, że w jej ocenie to gminne spółki wodne powinny być odpowiedzialne za odpowiednie odwodnienie pól i rowów melioracyjnych zlokalizowanych wokół dróg powiatowych. Wyjaśniając dodała, że jeżeli dreny nie są czyszczone to woda nie odchodzi i w konsekwencji niszczy drogi.

Janusz Świderski – potwierdził zdanie przedmówczyni, przy tym zaznaczył, że w kontekście problemu zalewania i niszczenia dróg przez wody roztopowe i opadowe, należy rozwiązywać kwestie tzw. zlewni wód, które to są podstawą wspomnianego problemu.


Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Z kolei Barbara Gorzęba przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015 (ww. uchwała, pozytywnie opiniująca projekt budżetu na 2012 rok, znajduje się w aktach Wydziału Finansowego).

W zarządzonym głosowaniu projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok został zaopiniowany pozytywnie ośmioma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 7-me posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:55
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 879 razy