BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 8/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 5 marca 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.35.
Komisja obradował w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Lecha Szabłowskiego (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy i funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej.
2. Opracowanie i przyjęcie ramowego planu pracy Komisji na 2012 rok.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska udzieliła głosu przedstawicielowi ZDP w Łomży.

Radny Kazimierz Polkowski – gł. spec. ZDP w Łomży poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na przekazanie w zarząd drogi powiatowej zakłada, że Wójt zobowiąże się do przejęcia na czas nieokreślony drogi powiatowej objętej porozumieniem w ciągu 30 dni od dnia jego podpisania. Poza tym strony ustalają 6-cio miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Zarząd zaś zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania drogi objętej porozumieniem, a Wójt do nieobciążania Zarządu kosztami jej utrzymania przez okres zarządzania drogą. Wójt zobowiązuje się także do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa obciążających zarząd drogi.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej został zaopiniowany pozytywnie 9-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodnicząca Komisji poprosiła zebranych o zgłaszanie propozycji tematów do ramowego planu pracy Komisji na 2012 rok.

Członkowie Komisji, po dokonaniu konsultacji, 9-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2012 rok wg następującego układu:
1. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o funkcjonowaniu jednostki – kwiecień.
2. Przedstawienie wykazu dróg wymagających odnów zapobiegawczych wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia oraz wykazu dróg planowanych do remontu i przebudowy – kwiecień.
3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok – II kwartał.
4. Omówienie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2011 rok –II kwartał.
5. Omówienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2011 rok – II kwartał.
6. Przegląd stanu nawierzchni oraz remontów wykonanych na drogach powiatu łomżyńskiego w 2011 i 2012 roku - II/III kwartał.
7. Analiza zestawienia wykonanych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w latach 2011 i I półrocza 2012 z uwzględnieniem remontów nawierzchni; odnów nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie i wydatków na bieżące utrzymanie dróg – III kwartał.
8. Przegląd stanu nawierzchni oraz wykonanych remontów na drogach powiatu łomżyńskiego – III kwartał.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2012 roku – II półrocze.
10. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2013 rok – IV kwartał.
Ponadto w planie pracy Komisji na 2012 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła ósme posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 12:57
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 12:59
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 705 razy