BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 6/12 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i LeśnictwaRady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 marca 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.40.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji.
2. Kazimierz Polkowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
4. Adam Sowa – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Opracowanie i przyjęcie ramowego planu pracy Komisji na 2012 rok.
2. Sprawy różne
• Wybór nowego Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przedstawił propozycje do ramowego planu pracy Komisji na 2012 rok, które zostały zgłoszone do niego przez właściwych naczelników wydziałow Starostwa Powiatowego – wg następującego układu: I kwartał 2012 r.: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 r.; Sprawozdanie z działalności Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w 2011 r.; Sprawozdanie z działalności Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami; Bieżące opinie projektów uchwał w zakresie kompetencji Komisji; Wolne wnioski. II kwartał 2012 r.: Gospodarka odpadami i ochrona środowiska na terenie powiatu. Obowiązujące warunki sanitarno- weterynaryjne na terenie powiatu; Spotkanie z przedstawicielami służb, agencji oraz podmiotów współpracujących z powiatem, a związanych z rolnictwem i ochroną środowiska w celu oceny aktualnej sytuacji w rolnictwie; Bieżące opinie projektów uchwał w zakresie kompetencji Komisji; Wolne wnioski. III kwartał 2012 r.: Ocena wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2012 r.; Spotkanie z przedstawicielami służb, agencji oraz podmiotów współpracujących z powiatem, a związanych z rolnictwem i ochroną środowiska w celu oceny aktualnej sytuacji w rolnictwie; Bieżące opinie projektów uchwał w zakresie kompetencji Komisji; Wolne wnioski. IV kwartał 2012 r.: Spotkanie z przedstawicielami służb, agencji oraz podmiotów współpracujących z powiatem, a związanych z rolnictwem i ochroną środowiska w celu oceny aktualnej sytuacji w rolnictwie; Wypracowanie wniosków Komisji do budżetu powiatu na 2013 rok; Zaopiniowanie projektu budżetu na 2013 r.; Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok; Bieżące opinie projektów uchwał w zakresie kompetencji Komisji; Wolne wnioski. Ponadto w planie pracy komisji na 2012 rok uwzględnione zostało analizowanie innych zagadnień będących w zakresie kompetencji Komisji. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do zaproponowanych tematów do planu pracy Komisji na 2012 rok.

W zarządzonym głosowaniu ww. plan pracy Komisji został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Radna Elżbieta Parzych poinformowała, że w związku z nowymi obowiązkami, które musi realizować w pracy zawodowej ma ograniczonej możliwości czasowe. Wobec tego poprosiła o odwołanie jej osoby z Wiceprzewodniczącej Komisji.

Mając na uwadze powyższe, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, w wyniku którego radna Elżbieta Parzych została odwołana z funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie spośród członków Komisji kandydata na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radna Elżbieta Parzych zaproponowała kandydaturę radnego Kazimierza Polkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, w wyniku którego radny Kazimierz Polkowski został wybrany do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.


W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył szóste posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:00
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:01
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1141 razy