BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 11/12 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 5 marca 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.30.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Henryk Krajewski – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu Łomża wykonywania zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej na terenie powiatu łomżyńskiego.
4.Zaopiniowanie przyznania stypendium artystycznego pani Kindze Lewiarz.
5.Opracowanie i przyjęcie ramowego planu pracy Komisji na 2012 rok.
6.Sprawy różne.
Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Panią Elżbietę Gosk.

Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. kultury poinformowała, że ustawa o bibliotekach obliguje samorząd powiatowy do prowadzenia, co najmniej jednej biblioteki powiatowej (zgodnie z art.19 ust.3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, zm. z późn. zm.). Samorząd Powiatu Łomżyńskiego od roku 2000 powierza to zadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Prezydentem Miasta Łomża. W bieżącym roku Prezydent Miasta Łomży zaakceptował projekt Porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego na rok 2012 nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem Miasta Łomży w roku 2011. Na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński przeznaczył, tak jak w roku ubiegłym, kwotę 45 tys. złotych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie został zaopiniowany 6 – ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu ZPOZ w Łomży wynika z faktu likwidacji z dniem 31 marca br. ośrodka zdrowia w Gaci oraz w Bronowie, natomiast ośrodki te są zapisane w Statucie jako jednostki wchodzące w strukturę ZPOZ. Stąd potrzeba wprowadzenia aktualizacji w Statucie i zgłoszenia tej kwestii do KRS-u.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu ZPOZ w Łomży został zaopiniowany 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Urszula Szlichta – przedstawiciel PCPR w Łomży – od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa reguluje zasady i formy wspierania rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i dzieci niedostosowanych społecznie oraz zasady sprawowania pieczy zastępczej. Przepisy ustawy określają ponadto zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej na każdym szczeblu samorządu, zasady finansowania oraz role administracji publicznej w zakresie postępowania adopcyjnego. Zadania z zakresu wykonywania pieczy zastępczej w związku z niemożnością wychowywania dziecka przez jego rodziców realizowane są na poziomie powiatu. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łomżyńskiego jest wyznaczone Zarządzeniem nr 34 Starosty Łomżyńskiego z dnia 14 października 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Realizacja zapisów ustawowych, a co za tym idzie skuteczna pomoc będzie możliwa w przypadku stworzenia na szczeblu powiatu dodatkowych etatów tj.: koordynatora pieczy zastępczej, psychologów, prawnika, trenerów szkolących kandydatów na rodziny zastępcze, jak również poniesienia kosztów związanych z rozszerzeniem bazy lokalowej oraz wyposażenia nowych stanowisk pracy. Potrzebne są na to dodatkowe środki z budżetu państwa. W chwili obecnej są one dalece niewystarczające, aby zrekompensować wydatki powiatu związane z realizacją zapisów ustawy. W tej sytuacji jedynym dobrym rozwiązaniem jest powierzenie realizacji części zadań dotyczących pieczy zastępczej z terenu powiatu łomżyńskiego Miastu Łomża. Dotyczy to tych zadań, które od początku utworzenia powiatu wykonywał Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Łomży, na bazie, którego powstało obecnie Centrum Pieczy Zastępczej. Powierzenie Miastu Łomża części zadań z zakresu pieczy zastępczej nastąpi w formie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego, a Prezydentem Miasta Łomża. Placówka podległa miastu Łomża jest dobrze przygotowana do prowadzenia tych zadań, natomiast nasz samorząd musiałby zainwestować duże środki na to, aby realizować problemowe zadanie. Na sfinansowanie dodatkowego etatu potrzeba byłoby około 40.000 zł rocznie, plus dodatkowo opłacenie odpowiednich szkoleń i realizowanie umów – zleceń z psychologami i prawnikami. Natomiast porozumienie pozwoli na wykonanie tych zadań za kwotę 18.000 zł. Dodam, że w wielu okolicznych powiatach koledzy nasi mają kłopoty z wdrożeniem tych zadań, ponieważ nie są do tego przygotowani i nie mają odpowiednich środków do zapewnienia opieki w zakresie pieczy zastępczej. Natomiast na kolejnej sesji dopiszemy te zadania do naszego Regulaminu i Statutu. Niezwykle ważne jest to, że ustawa wprowadzająca pieczę zastępczą nie była w ogóle konsultowana z samorządami powiatów lub innymi, przy czym samą ideę należy uznać za słuszną.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu Łomża wykonywania zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej na terenie powiatu łomżyńskiego został zaopiniowany 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Przewodniczący Komisji wprowadzając do tematu dotyczącego wydania opinii w sprawie wniosku o przyznanie stypendium pani Kindze Lewiarz – studentce muzykologii kościelnej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poinformował, że szczegółowo zapoznał się z dokumentacją uzasadniającą przyznanie niniejszego stypendium i jest pod wrażeniem osiągnięć kandydatki do stypendium. Podsumowując zaznaczył, że osobiście w pełni popiera wniosek o przyznanie stypendium pani Kindze Lewiarz i wyraża żal, z tego powodu, że powiat łomżyński nie ma możliwości, aby większe środki przeznaczać na stypendia dla uzdolnionej młodzieży, która bardzo często z braku środków nie może rozwijać swoich talentów (ww. wniosek wraz z szerokim uzasadnieniem znajduje się w aktach Wydziału PRS).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o przyznanie stypendium pani Kindze Lewiarz – studentce muzykologii kościelnej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został zaopiniowany pozytywnie 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z propozycjami tematów, które wpłynęły w związku z planowanym przyjęciem planu pracy Komisji na 2012 rok, po czym zachęcił zgromadzonych do zabierania głosu w przedmiotowej sprawie.

Członkowie Komisji po dokonaniu konsultacji przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2012 rok (6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), wg następującego układu:
I KWARTAŁ
- Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań biblioteki powiatowej w roku 2012 Miejskiej Bibliotece Publicznej.
- Zapoznanie się z listami rankingowymi i wykazem ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechnienia turystyki oraz upowszechnienia kultury fizycznej oraz realizujących je podmiotów rekomendowanych przez Komisję Konkursową Zarządu Powiatu Łomżyńskiego do udzielenia dotacji.
-Zaopiniowanie wniosku dotyczącego przyznawania stypendium osobie zajmującej się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
- Informacja dotycząca realizacji zadań statutowych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie w roku 2011 oraz działań mających na celu poprawę bazy lokalowej instytucji.
- Zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
II KWARTAŁ
- Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.
- Sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży w roku 2010 (dyrektor MBP w Łomży).
III KWARTAŁ
- Zapoznanie z bieżąca działalnością instytucji kultury – Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w tym realizacją przez te instytucje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (z udziałem dyrektorów instytucji kultury).
IV KWARTAŁ
- Posiedzenie wyjazdowe Komisji w celu dokonania wizji bezpośredniej nowego Ośrodka Edukacji Ekologiczne wybudowanego przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.
- Posiedzenie wyjazdowe Komisji zorganizowane w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
- Informacja nt. realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w 2012 roku.
- Informacje dotyczące realizacji zadań statutowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Łomży (Dyrektor Poradni).
- Informacja dotycząca placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat.
- Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2013 rok.
Ponadto w planie pracy Komisji na 2012 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz analizowanie innych zagadnień, które będą podlegać pod przedmiot działania Komisji. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.6 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 11-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:01
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1102 razy