BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 6/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 1 marca 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.40.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Wiesława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z 6-go posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
3. Opracowanie i przyjęcie ramowego planu pracy Komisji na 2012 rok.
4. Sprawy różne.
• Rozpatrzenie możliwości zmian w zakresie zmiany uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (opinia Komisji),
• Rozważenie przyjęcia oświadczenia wzywającego Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z 5-tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 5-tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji na wstępie poinformował, że w ostatnim czasie do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęła skarga, która w tym przypadku dotyczy podtapiania przez wody roztopowe i opadowe posesji przylegających do drogi powiatowej na terenie gminy Piątnica. Droga ta została zmodernizowana w roku 2011. Z kolei dodał, że Dyrektor ZDP – pan Janusz Świderski ze względu na chorobę nie będzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, po czym z prośbą o udzielenie wyjaśnień udzielił głosy oddelegowanemu pracownikowi Zarządu Dróg Powiatowych.

Kazimierz Polkowski – poinformował, że po rozpatrzeniu zarzutów zawartych w skardze i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez służby Zarządu Dróg Powiatowych stwierdzono, że kwestia podtapiania działki jest konsekwencją działań sąsiada – właściciela działki nr 96/1 i 96/2, który podniósł poziom gruntu czym naruszył istniejące stosunki wodne uniemożliwiając odpływ wody od istniejącego przepustu pod drogą. Spowodowało to podtapianie gruntów w tym działki skarżącego. W związku z tym, że doszło do naruszenia stosunków wodnych, ZDP zawiadomił właściwego w sprawie w myśl przepisów prawa wodnego Wójta Gminy Piątnica. Odpowiednią informację otrzymał również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z uwagi na niewykonanie przez sąsiada postanowień zawartych w decyzji Zarządu Dróg Powiatowych wyrażającej zgodę na lokalizację zjazdu na działkę 96/1. Natomiast zaistniały stan rzeczy nie jest w żadnym wypadku efektem działań Starosty Łomżyńskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych związanych z budową drogi. Wybudowanie tej drogi nie wpłynęło na pogorszenie stosunków wodnych, istniejący przepust został wyremontowany a droga wybudowana zgodnie z projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę. Nieprawdziwe jest również stwierdzenie, że droga w obrębie posesji skarżącego została obniżona w stosunku do istniejącego terenu. Zgodnie z projektem droga ta została podniesiona o 10-12 cm.
Reasumując podkreślił, że w związku z powyższym skargę należy uznać za niezasadną (materiały dotyczące niniejszego tematu stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Radny Mirosław Szymanowski – może warto jeszcze raz podjąć mediacje i polubownie załatwić problemową sprawę?

Starosta – sytuacja w tej miejscowości jest dość skomplikowana, ponieważ ukształtowanie terenu jest bardzo niekorzystne. Wody z całych okolic, całego terenu spływają na posesję skarżącego, to dzieje się w sposób naturalny. Sąsiad pobudował nowy dom i nie zachował zaleceń dotyczących przeciwwskazać, co do podniesienia gruntu.
Załatwienie problemu odwodnienia jest bardzo kosztowne. Wybudowanie nowej drogi nic nie zmieniło sytuacji, co do spływu wód.
Na polach nie ma urządzeń melioracyjnych. Należy poszerzyć pas drogowy, aby wykopać rowy melioracyjne. To wiąże się z wykopem gruntów. Nie wszędzie byłoby to możliwe do wykonania, ponieważ domy są pobudowane bardzo blisko drogi.
Bardzo trudną sprawą jest właśnie brak melioracji, co zupełnie nie jest winą ani Powiatu ani Starosty ani ZDP w Łomży.
Z uzyskanych informacji wynika, że od wielu lat strażacy wypompowują wodę z piwnic tamtych posesji.

Wiceprzewodnicząca Komisji – chciałabym zapytać, z jakiego powodu ktoś odebrał taki projekt, została wybudowana droga a projekt dopuszczał taką sytuację, to jest karygodne.

Wicestarosta – za gospodarkę wodną odpowiada gmina – zgodnie z prawem, ponadto od zawsze woda spływała tym terenem, którym teraz spływa. To prawda, że skarżący zgłaszał ten problem podczas uzgadniania dokumentacji projektowej. Jednak projektant z dużym doświadczeniem – pan Adam Łazarski oraz pan Zelechowski – z dużym doświadczeniem prowadzenia inwestycji drogowych, nie widzieli innych możliwości modernizacji drogi.
Nie byłoby aż takiego problemu, żeby nie ten sąsiad, który wybudował nowy dom i podniósł – bezprawnie – poziom terenu – mimo zakazu urzędowego.
Człowiek ma rację – ma w domu wodę, ale od zawsze ją miał. Inspektorzy i projektanci nad tym problemem długo debatowali i nie znaleźli lepszych rozwiązań. Wybudowanie nowej drogi nie zmieniło sytuacji, co do spływu wód na tym terenie.

Wiceprzewodnicząca Komisji – rozumiem, że tamten pan miał problemy z zalewaniem, ale w tym przypadku powinna być wydana odpowiednia decyzja w sprawie przywrócenia poprzedniego stanu i umożliwienie spływu wody. Chciałabym zapytać czy w tej sprawie były czynione uzgodnienia i rozmowy z Wójtem, szczególnie przed ostatecznym opracowaniem dokumentacji?

Wicestarosta – tak, wielokrotnie Wójt konsultował się z nami w tej sprawie, nawet wspólnie interweniowaliśmy razem z projektantem i kierownikiem nadzoru inwestycyjnego. Ponadto Gmina Piątnica jako współinwestor miała obowiązek dokładnie nadzorować całość inwestycji, bowiem partycypowała w większości kosztów realizacji tejże inwestycji. Wszystko było jeszcze w umiarkowanym stopniu – do momentu podniesienia gruntu przez sąsiada skarżącego. My nie przyczyniliśmy się w żądnym stopniu do obecnego stanu zalewania posesji.

Starosta – w problemowej miejscowości mieszkańcy są bardzo skłóceni ze sobą, niezwykle trudno cokolwiek ustalić i wynegocjować w problemowej sprawie.

Kazimierz Polkowski – podkreślam, że przy tym problemie tak jak pisaliśmy należy jedynie przeprowadzić odpływ wody, co nakazaliśmy sąsiadowi skarżącego, natomiast on zasypał ten odpływ.

Wicestarosta – ważne jest to, ze skarżący mieszka na tereni położonym najniżej w całej miejscowości i wody naturalnie tam spływają ze wszystkich stron.

Maria Mrozek – w mojej ocenie skarżący oczekuje działań od wszelkich służb, natomiast od siebie nic nie wymaga. Możemy pomóc w tej kwestii, jednak w pierwszej kolejności sąsiad musi przywrócić poziom gruntu do pierwotnego stanu.

Przewodniczący Komisji – z wyjaśnień wynika, że wszelkie służby dołożyły starań, aby inwestycja była zrealizowana jak najlepiej. Wobec tego proponuję uznać skargę za niezasadną z uzasadnieniem przedstawionym przez naszego radnego i zarazem pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego problemu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu zarzuty zawarte w skardze dotyczące podtapiania problemowej działki został oddalone i uznane za niezasadne 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Przewodniczący Komisji – przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie propozycji do ramowego planu pracy Komisji na 2012 rok.

Członkowie Komisji po dokonaniu konsultacji, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli planu pracy Komisji na 2012 rok wg następującego układu:
II kwartał: zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 oraz sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
III kwartał: przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2012 roku.
Cały rok: zrealizowanie posiedzenia wyjazdowego Komisji, które będzie uzależnione od bieżących potrzeb społecznych mieszkańców powiatu łomżyńskiego. Ponadto postanowiono przeprowadzić wizję bezpośrednią inwestycji zrealizowanych i realizowanych przez Powiat Łomżyński.
Członkowie Komisji w planie pracy Komisji na 2012 rok uwzględnili także wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zlecanych przez Radę Powiatu.

Przewodniczący Komisji kontynuując podkreślił, że ramowy plan pracy Komisji na 2012 rok będzie na bieżąco aktualizowany – wg potrzeb, które wyniknął w trakcie roku (plan pracy Komisji na 2012 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 1.) Przewodniczący Komisji przechodząc do kwestii przeanalizowania możliwości zmian w zakresie zmiany uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przypomniał, że diety w roku bieżącym zmalały. Kontynuując wypowiedź potrzebę podwyższenia wysokości diet uzasadnił przede wszystkim wzrostem inflacji oraz tym, że kwota bazowa przyjęta jako wskaźnik do naliczania wysokości diet została zmniejszona w ustawie budżetowej – za rok ubiegły dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe). W związku z powyższym zaproponował następujące wysokości miesięczne – zryczałtowane diet radnych:
1) Przewodniczącemu Rady Powiatu – 96,2377 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.700,00 zł;
2) Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070,00 zł;
3) Nieetatowym członkom Zarządu Powiatu – 87,7461 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.550,00 zł;
4) Przewodniczącym komisji Rady Powiatu – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070,00 zł;
5) Wiceprzewodniczącym komisji Rady Powiatu – 56,3840 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 996,00 zł;
6) Pozostałym radnym Rady Powiatu – 50,3832 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 890,00 zł.
(materiały dotyczące niniejszego tematu stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Starosta – Zarząd Powiatu zajmował się tą sprawą jednak nie wypracował żadnych konkretnych wskaźników wzrostu. Jeżeli Rada przyjmie takie zmiany to trzeba będzie w trakcie roku dokonać zwiększenia wydatków we właściwym paragrafie.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – dodała przy tym, że zaproponowane zmiany wysokości diet radnych stanowią zwiększenie wydatków budżetu w 2012 roku o kwotę około 16.000 zł, co znajdzie pokrycie w rezerwie budżetowej ogólnej uchwalonej na 2012 rok.

Przewodniczący Komisji – ponadto poinformował, że w paragrafie 3 również zapisano zmiany w zakresie takim, iż za każdy dzień nieobecności radnego na posiedzeniu Rady, Zarządu i komisji potrąca się 5 % należnej diety, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej delegacją służbową radnego lub choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. Wcześniej zapisy były bardziej restrykcyjne, bowiem przewidywały potrącenia wysokości 10 % należnej diety bez żadnych wyjątków – za każdą nieobecność.

Zgromadzeni popierając wniosek radnego Henryka Krajewskiego – Przewodniczącego Komisji, nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu (opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.4 2.) Andrzej Piotrowski zaproponował przyjęcie przez Radę Powiatu na najbliższej sesji oświadczenia wzywającego Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym.

Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 31 stycznia br. przyjął oświadczenie w ww. sprawie o następującej treści: Szanowny Pan Jan Dworak Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szanowny Panie Przewodniczący, kierując się całym bogactwem tradycji łacińskiej kultury, porządkiem prawnym demokratycznego państwa potwierdzonym w Konstytucji RP, w tym jednej z jej głównych zasad, zasadą subsydiarności, która oznacza pomoc, wsparcie władzy względem podporządkowanych jej obywateli i ich działań, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego apeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. Właśnie to bogactwo tradycji, wiary, kultury, ponad 1000 letniej obecności chrześcijaństwa na Ziemi Łomżyńskiej upoważnia nas do podjęcia tego apelu. W pełni też solidaryzujemy się z oświadczeniem Rady Stałej Episkopatu Polski z dnia 16 stycznia 2012 roku w którym czytamy min: ,,(…) Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym narusza zasadę pluralizmu oraz równości wobec prawa tym bardziej, że większość mieszkańców naszego kraju to katolicy, którzy powinni mieć zapewniony dostęp do programów TV Trwam w systemie naziemnej telewizji cyfrowej (…)”. Ufając w roztropność podejmujących tak ważne decyzje skutkujące na wiele, wiele lat wnosimy o ponowne rozważenie wniosku TV Trwam i przyznanie temu jedynemu nadawcy społecznemu, miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.
Nawiązując do powyższego poinformował, że sesja Rady Powiatu nie była zwoływana w tej kwestii, ponieważ ważne było, aby szybko podjąć ten temat i z tych przyczyn niniejszą sprawą zajął się Zarząd Powiatu.
Podkreślił przy tym, że nie widzi żadnych przeszkód, aby Rada Powiatu w problemowej sprawie wypowiedziała się na najbliższej sesji.

Andrzej Piotrowski – zaznaczył, że mimo tego, iż Zarząd Powiatu już zajął stanowisko w tej sprawie to w jego ocenie istotne jest także, aby Rada Powiatu łomżyńskiego zajęła się tym tematem.

Zgromadzeni popierając wniosek radnego Andrzeja Piotrowskiego, nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W sprawach różnych nie proszono innych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył szóste posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:03
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:03
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 852 razy