BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 7/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 kwietnia 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 16.00.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Marii Mrozek (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Wiesława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z 6-go posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Starosty Łomżyńskiego w załatwieniu sprawy dot. wydobywania bez koncesji żwiru przez Pana Krzysztofa Mocarskiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku-Zespół Zamiejscowy w Łomży.
5. Wstępna analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2011 rok.
6. Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji dodał, że od Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęło do niego pismo w sprawie przeprowadzenia analizy w kwestii nieprawidłowości wskazanych w dokumentach przedłożonych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie stopnia przygotowania do modernizacji odcinka drogi powiatowej Stara Łomża – Siemień – Rybno o długości ponad 8 km.
Kontynuując podkreślił, że sprawa jest dość pilna i wg przekazanych informacji należy ją rozpatrzyć na aktualnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Radny Andrzej Piotrowski – poprosił o skopiowanie i przekazanie członkom Komisji dokumentów dotyczących ww. zagadnienia.

Następnie radna Wiesława Masłowska poprosiła o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego tematu – w zakresie nieprawidłowości wskazanych w sprawie stopnia przygotowania do modernizacji odcinka drogi powiatowej Stara Łomża – Siemień – Rybno.

Przewodniczący Komisji dodał, że ww. temat proponuje wprowadzić po punkcie pierwszym proponowanego porządku obrad.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.
W zarządzonym głosowaniu porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wg następującego układu:

1. Przyjęcie protokołu z 6-go posiedzenia Komisji.
2. Zapoznanie z nieprawidłowościami wskazanymi przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w zakresie stopnia przygotowania do modernizacji odcinka drogi powiatowej Stara Łomża – Siemień – Rybno o długości ponad 8 km.
3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Starosty Łomżyńskiego w załatwieniu sprawy dot. wydobywania bez koncesji żwiru przez Pana Krzysztofa Mocarskiego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku-Zespół Zamiejscowy w Łomży.
6. Wstępna analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2011 rok.
7. Sprawy różne.

Ad.1 Przewodniczący Komisji realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z 6-tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 6-tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – zapoznał zebranych z pismem w sprawie stopnia przygotowania do modernizacji odcinka drogi powiatowej Stara Łomża – Siemień – Rybno o długości ponad 8 km (pismo znajduje się w aktach ZDP w Łomży). Uzupełniając dodał, że w 2010 roku ZDP przeprowadził przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację ww. odcinka drogi, która pierwotnie miała być wykonana w ciągu zaledwie 1,5 miesiąca. Nie został zachowany ten termin i przedłużono termin wykonania dokumentacji technicznej. Jednak dokumentacja została przygotowana nieprawidłowo, bowiem nie zawiera raportu na oddziaływanie inwestycji na środowisko. W związku z tym Wójt nie może wydać decyzji środowiskowej. Mając te fakty na uwadze można uznać, że dokumentacja została opłacona i wykonana i niestety jest nieprzydatna. Wg naszej oceny dokumentacja powinna być wykonana z raportem na oddziaływanie inwestycji na środowisko, taką ocenę przedstawiają także fachowcy w tej dziedzinie. Natomiast, jeżeli opłacimy teraz wykonanie problemowego raportu to możemy być posądzeni o podwójną zapłatę za te same zadanie. Te nieprawidłowości można uznać za niedopatrzenie lub zaniechanie obowiązków. Wezwaliśmy wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji, jednak aktualnie firma projektowa, z którą była podsiana umowa jest postawiona w stan upadłości. Jeżeli będziemy musieli zlecić wykonanie ponownie tych prac to powinniśmy także rozważyć obciążenie kosztami osoby odpowiedzialne za te zaniedbania.

Starosta – skierowałem do Przewodniczącego Rady Powiatu pismo w sprawie zbadania problemów w zakresie stopnia przygotowania do modernizacji odcinka drogi powiatowej Stara Łomża – Siemień – Rybno o długości ponad 8 km, w którym zawarte są dwa zapytania ogólne. Odnoszą się one do przyczyn braku opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Następnie pismo te z prośbą o zwołanie posiedzenia w tej sprawie Przewodniczący Rady skierował do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Natomiast w 2010 roku ZDP przeprowadził przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej, która pierwotnie miała być wykonana w ciągu zaledwie 1,5 miesiąca, co można uznać za wysoce nierealne do wykonania. Wobec tego – dzień przed datą przekazania gotowej dokumentacji – podpisano aneks przedłużający wykonanie tych prac aż do końca lutego 2011 roku, czyli o około 6 miesięcy. Do przetargu nie zgłosiła się żadna lokalna firma, za to zgłosiła się firma poznańska. Z kolei pojawiły się wątpliwości czy raport oddziaływania inwestycji na środowisko powinien być wykonany, wynika to z niejasnych zapisów zawartych w umowie. Na pewno wadą jest to, że dokumentacja nie uwzględniła warunków środowiskowych. W związku z tym uważam, ze dokumentacja została przekazana niekompletna i nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Można domniemywać, że kwota w wysokości aż 140.000 zł za wykonanie dokumentacji wynikała z bardzo krótkiego terminu jej wykonania – około 1,5 m-ca. W tym czasie nawet geodeci pewnie nie zdążyli wykonać swoich obowiązków. Rok wcześniej została opracowana dokumentacja na odcinek Śniadowo – Osobne o długości około 6 km za kwotę zaledwie 65.000 zł. Było to wykonane w terminach racjonalnych do wykonania. Przypomnę, że modernizacja drogi ma przebiegać przez obszary chronione Natura 2000.
Stąd uważam, że firma wykonująca projekt powinna przekazać nam także raport środowiskowy i z tego powodu skierowałem tę sprawę na posiedzenie Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.

Janusz Świderski – ZDP odebrał taką dokumentację, jednak firma powinna dołożyć starań, aby dokumenty były wykonane rzetelnie, łącznie z raportem.

Wicestarosta – Krzysztof Kozicki – moja wypowiedź może być nieprecyzyjna, ponieważ te pismo otrzymałem w dniu dzisiejszym i nie przygotowywałem się do tego posiedzenia. Takie zarzuty powinna rozpatrywać Prokuratura. W ogóle jestem nimi zszokowany. W ubiegłej kadencji ZDP wykonał 25 szt. podobnych dokumentacji, z czego większość nie posiadała raportu oddziaływania na środowisko, nie będę już przytaczał ile kilometrów dróg zostało wykonanych. Źródła finansowe były bardzo różne – 6 źródeł. Koncentrowaliśmy się na tym, aby być skutecznym. Porozumień z gminami zawieraliśmy bardzo dużo, z różnymi zapisami – tak jak sobie życzył sponsor, czyli samorząd gminy. Pierwotnie w związku z planowaną modernizacją odcinka drogi powiatowej Stara Łomża – Siemień – Rybno o długości ponad 8 km, podpisaliśmy porozumienie opiewające na kwoty ponad 200.000 – Gmina, Powiat – 45.000 zł, za które miał być wykonany chodnik. Gmina sugerowała, że będą wprowadzone nowe kryteria oceny modernizowanych dróg, które będą preferowały regiony i miejsca turystyczne. Stąd trzeba było szybko starać się o środki,. Uważaliśmy, że pracownicy gminy i powiatu mogą dołożyć starań, aby przyspieszyć wszelkie prace i uda się ten termin – 1,5 m-ca zachować.
Kiedy podpisano aneks przedłużający wykonanie prac do końca lutego 2011 roku, czyli aneks podpisano w obecnej kadencji, to prace zostały w terminie wykonane i ZDP wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Wobec tego nie sądzę, że ZDP nie dokonał żadnych zaniedbań. Na odcinku tym jest bardzo dużo zjazdów i wjazdów, co mogło wpłynąć na cenę wykonania dokumentacji. Warto dodać, że Wójt naciskał na tę inwestycję, bowiem był to okres wyborczy.
Tempo było takie szybkie, ponieważ rozważaliśmy nawet złożyć tę dokumentację i wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Nie przyszło mi do głowy, że te sprawy mogą być podstawą niegospodarności. Przypomnę, że w ubiegłej kadencji drogi zostały wybudowane i zmodernizowane za kwotę około 36 mln zł.
Czy w specyfikacji przetargowej powinna być zawarta potrzeba wykonania raportu? Na 25 szt. dokumentacji w ubiegłej kadencji nie było trzeba wykonać raportu. Po drugiej stronie rzeki wykonaliśmy dokumentację i modernizację drogi powiatowej i nie trzeba było żadnego raportu oddziaływania na środowisko, a tamte tereny to także Natura 2000.
Z tego co pamiętam raport oddziaływania na środowisko na odcinek drogi o długości 17 km kosztował zaledwie około 10.000 zł.
Jestem przekonany, że jeżeli trzeba będzie coś przeprojektować to jedynie jeden lub dwa przepusty.

Przewodniczący Rady Powiatu – Jarosław Kulesza – jak przedstawia się podział kosztów wykonania dokumentacji?

Wicestarosta – Krzysztof Kozicki – Gmina Łomża – 100.000 zł, Powiat Łomżyński – 45.000 zł.

Jarosław Kulesza – czy zdarzyło się, aby w tych przetargach, które były ogłaszane na wykonanie dokumentacji w ciągu zaledwie 45 dni?

Radny Andrzej Piotrowski – tak kontrowersyjny temat nie powinien być nam przedstawiany przed rozpoczęciem obrad. Proponuję, aby radca prawny wypowiedział się w przedstawionej sprawie.

Przewodniczący Komisji – zwołując Komisję nie miałem wpływu na przygotowanie tego tematu na dzisiejsze posiedzenie. Komisja na początku obrad wprowadziła ten temat i w związku z tym na tym etapie możemy zapoznać się z przedstawionym problemem, bez podejmowania żadnych rozstrzygnięć.

Radca prawny – mecenas Dariusz Wąsowski – odnosząc się do kwestii ceny – 145.000 zł należy stwierdzić, że jeżeli zamawiający nie przekroczył kwoty zaplanowanej na realizację zamówionego zadania, to nie ma tu żadnego przekroczenia. Zarzut można byłoby postawić w sytuacji, kiedy przekroczyliśmy zaplanowane środki.
Wg orzecznictwa sądowego można uznać za narażenie realizacji inwestycji na zagrożenie, jeżeli wybierzemy rażąco niską cenę wykonania zadania.
Ponadto analizując zawartą umowę uważam, że zapisy zawarte w tej umowie nie zawierały informacji o wykonaniu raportu środowiskowego. Ważne jest to, co przytoczył pan Wicestarosta, że gro inwestycji i zamówionych dokumentacji technicznych nie obejmowało wykonania takiego raportu. Wobec tego wykonanie takiego raportu miało charakter fakultatywny.
Decyzja środowiskowa jest dokumentem obligatoryjnym, natomiast raport dokumentem fakultatywnym, z tego powodu zostały zawarte takie a nie inne zapisy w umowie.
Do momentu, kiedy nie zapłaciliśmy, można było prowadzić skuteczne negocjacje.
W mojej ocenie przeznaczenie dodatkowych środków na raport jest uzasadnione. Z kolei cena ryczałtowa nie podlega negocjowaniu.
Jeżeli chodzi o kwestię terminu, to pani Chojnowska wystosowała do mnie zapytanie, czy można wydłużyć termin wykonania dokumentacji? Ponadto czy można dopuścić do fakturowania częściowego? W odpowiedzi na drugie pytanie poinformowałem, że nie ma takich podstaw prawnych, ponieważ warunki płatności zostały określone bez odstępstw. Natomiast w kwestii przedłużenia terminu wykonania, to uwarunkowałem to w swojej opinii od tego, czy nie będzie miało to wpływu na wykonanie inwestycji.
Wbrew pozorom termin mógł uratować możliwość targowania się o wykonania raportu środowiskowego, który mimo wszystko – wg mnie – nie ma uzasadnienia w zawartej umowie.

Przewodniczący Komisji – temat jest świeży dla nas, może pan mecenas mógłby przedstawić nam opinię na piśmie i w późniejszym terminie moglibyśmy zająć się tym problemem. Także powinniśmy zaprosić przedstawicieli Urzędu i samorządu gminy Łomża.

Radny Andrzej Piotrowski – bardzo proszę, aby na przyszłość takich tematów nie wrzucać kilka minut przed Komisją. W przedłożonych dokumentach są zawarte poważne zarzuty i nie powinno się tak robić, aby dopiero w trakcie posiedzenia Komisji przedstawiać dokumenty dotyczące takich spraw.

Starosta – po pierwsze w żadnym piśmie nie zostało zawarte słowo „zarzut”, ani także w żadnej mojej wypowiedzi. Proszę nie powtarzać takich stwierdzeń.

Radny Andrzej Piotrowski – w moim odczuciu są to zarzuty, chodź literalnie przyznaję – nie ma takiego słowa „zarzut”.

Starosta – jeżeli miałabym postawić zarzuty, to zrobiłbym to przed innymi służbami, tak jak to powiedział pan Wicestarosta na posiedzeniu Zarządu.
Chciałbym uzyskać odpowiedź, czy Zarząd Powiatu może przeznaczyć kolejne środki na wykonanie problemowego raportu. W mojej ocenie, nie. Uważam, że dokumentacja wymaga doprojektowania.
Czy jak opłacimy teraz to zadanie – wykonanie raportu – to czy możemy być posądzeni o podwójną zapłatę za te same zadanie? Tak jak było to w przypadku Wójta Gminy Piątnica, którą to sprawę wszyscy znamy.
Czy jest możliwe wykonanie takiego projektu w ciągu 1,5 m-ca?

Janusz Świderski – absolutnie, nie.

Starosta – proszę się zastanowić jak to wygląda – dzień przed datą przekazania gotowej dokumentacji – podpisano aneks przedłużający wykonanie tych prac aż do końca lutego 2011 roku, czyli o około 6 miesięcy. A pierwotnie umowa przewidywała wykonanie dokumentacji w ciągu 1,5 m-ca.
Nie można tak powiedzieć, że nasz powiat nie musiał dbać o pieniądze samorządu gminy, ponieważ te pieniądze to także pieniądze publiczne, o które mamy obowiązek dbać tak samo jak o pieniądze naszego powiatu.

Wicestarosta – nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek wspomniał, że nie należy dbać o pieniądze gminy, które oczywistym jest, że są to środki tak samo jak w przypadku powiatu środki publiczne.

Radna Wiesława Masłowska – chciałabym zaznaczyć, że sugestie Wójta jak i pani Lpińskiej odpowiedzialnej za drogi, nie zostały uwzględnione w wykonanym projekcie technicznym.
Poza tym uważam, że na posiedzenie Komisji powinni być zaproszeni przedstawiciele Gminy Łomża.

Wicestarosta – około 1/3 porozumień była zmieniana, i te porozumienie także prawdopodobnie miało być zmienione i dostosowane do bieżących potrzeb.
Dziś nie jestem w szczegółach przygotowany i przedstawiam to co wiem i pamiętam. Przeszliśmy wiele kontroli i nie stwierdzono jakiegoś przekroczenia dyscypliny finansów publicznych.
Nie potrafię zrozumieć intencji tych pism i tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Radna Wiesława Masłowska – wg mnie Wójt zgodził się na takie warunki, ponieważ w roku budżetowym zostały już zaplanowane środki.

Radny Andrzej Piotrowski – to przykre, że Starosta i Wicestarosta nie próbowali wyjaśnić sobie tych problemów i dopiero na posiedzeniu Komisji takie starania są czynione.
Ponadto czy radny jest w stanie rozstrzygnąć czy w tej materii wystąpiły nadużycia, przekroczenia czy inne podobne elementy?

Starosta – uważam, że członkowie Komisji Rewizyjnej są kompetentni w takich sprawach, a do tego mogą posiłkować się opiniami ekspertów i fachowców w danych dziedzinach.
45 dni – to nie jest możliwe, aby wykonać taką dokumentację techniczną.
Na posiedzenie Komisji także można zaprosić poprzedniego Dyrektora ZDP.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Komisji reasumując dodał – na dzisiejszym posiedzeniu zapoznaliśmy się z problemem, natomiast na kolejnym posiedzeniu – z udziałem zaproszonych gości, o których wspominała radna Wiesława Masłowska i pan Starosta – podejmiemy dalsze ustalenia.

Ad.2Przewodniczący Komisji na wstępie poinformował, że w ostatnim czasie do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęła skarga, która dotyczy zarzutu nielegalnego poboru żwiru.

Tadeusz Mroczkowski – gł. spec. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wydziale ROŚB – wyjaśniając poinformował, że w dniu 23 marca br. wpłynęła od Wojewody Podlaskiego skarga, w której zainteresowany zarzuca bezczynność Staroście Łomżyńskiemu. Zgodnie z obowiązującym przepisami o podjętych działaniach poinformowaliśmy strony, czyli osobę, wobec, której sformułowano zarzut nielegalnego poboru żwiru oraz także nadzór budowlany. Początek tej sprawy miał miejsce w Starostwie Powiatowym 13 stycznia 2012 roku, kiedy otrzymaliśmy zawiadomienie Burmistrza Jedwabnego o złożeniu skargi w sprawie nielegalnego poboru żwiru. Następnie wszczęte zostało postępowanie administracyjne, gdzie pismo skierowane zostało do pana Mocarskiego, który był stroną, natomiast skarżący nie był stroną w tej sprawie.
Po dokonaniu oględzin nie stwierdziliśmy poboru kruszywa, warto zauważyć, że niestety oględziny były wykonane w trakcie zimy, co uniemożliwiło odpowiednią ocenę. Komisja w dniu oględzin zobowiązała, żeby pan Mocarski przedłożył wyjaśnienia Staroście Łomżyńskiemu. Jednocześnie poinformowaliśmy, że w miesiącu marcu lub kwietniu odbędą się kolejne oględziny, które ostatecznie miało miejsce w dniu 29 marca br. W dniu oględzin nie stwierdzono, żadnego pracującego sprzętu, jednak stwierdzono wyrobisko o średnicy kilku metrów.
W tym stanie rzeczy uważamy, że o bezczynności Starosty czy też innych służb, nie może być mowy, gdyż systematycznie było prowadzone postępowanie administracyjne.
Warto dodać, że pan Mocarski oświadczył, że pobrał kilka przyczep żwiru celem zabezpieczenia swojego dobytku, który był zalewany przez przepływający nieopodal jego posesji strumyk.

Radca prawny – mecenas Dariusz Wąsowski – skarżący stwierdził, że mogło dojść do bezczynności Starosty, bowiem nie został on powiadomiony o podjętych działaniach, co było odpowiednim zachowaniem się w tej sprawie przez Wydział ROŚB, ponieważ nie był on stroną postępowania.

Starosta – czy na pewno skarżący nie było stroną w tej sprawie? Jest to jedyna moja wątpliwość.

Mecenas Dariusz Wąsowski – z ustawy prawo geologiczne i górnicze, która wylicza strony takiego postępowania, wynika, iż skarżący w tym przypadku nie był stroną. Wystąpił on jedynie jako obserwator i zgłaszający sprawę.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, uznali niniejszą skargę za bezzasadną (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

Ad.3Przewodniczący Komisji przechodząc do kwestii zmiany wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przypomniał, że wstępnie Komisja Rewizyjna zajęła już stanowisko w przedmiotowej sprawie. Natomiast same zmiany wynikają z tego, że diety w roku bieżącym zmalały. Ponadto na wzrost diet wynika ze wzrostu inflacji i zmiany kwoty bazowej przyjętej jako wskaźnik do naliczania wysokości diet. Została ona zmniejszona w ustawie budżetowej – za rok ubiegły dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dodał przy tym, że ostatecznie, po przeprowadzeniu analizy przez wszystkie stałe komisje Rady Powiatu, zostały zaproponowane następujące wysokości miesięczne – zryczałtowane diet radnych:
1) Przewodniczącemu Rady Powiatu – 96,2377 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.700,00 zł;
2) Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070,00 zł;
3) Nieetatowym członkom Zarządu Powiatu – 87,7461 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.550,00 zł;
4) Przewodniczącym komisji Rady Powiatu – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070,00 zł;
5) Wiceprzewodniczącym komisji Rady Powiatu – 56,3840 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 996,00 zł;
6) Pozostałym radnym Rady Powiatu – 50,3832 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 890,00 zł.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu –zaproponowane zmiany wysokości diet radnych stanowią zwiększenie wydatków budżetu w 2012 roku o kwotę około 16.000 zł, co znajdzie pokrycie w rezerwie budżetowej ogólnej uchwalonej na 2012 rok. Ponadto w paragrafie 3 również zapisano zmiany w zakresie takim, iż za każdy dzień nieobecności radnego na posiedzeniu Rady, Zarządu i komisji potrąca się 5 % należnej diety, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej delegacją służbową radnego lub choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. Wcześniej zapisy były bardziej restrykcyjne, bowiem przewidywały potrącenia wysokości 10 % należnej diety bez żadnych wyjątków – za każdą nieobecność.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Przewodniczący Komisji – poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży przewiduje zgłoszenie kandydatury pana Jarosława Poteraja, który jest wykładowcą w Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości, na stanowisku adiunkta (wniosek pana Jarosława Poteraja w przedmiotowej sprawie znajduje się w aktach FN).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji, 4ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiając wstępną informację nt. wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku poinformowała, że budżet powiatu na 31 grudnia 2011 roku wynosił po stronie dochodowej – 27.592.591 zł, a po stronie wydatkowej – 29.521.543 zł. Dochodów osiągnięto na kwotę – 27.936.016,75 zł tj. 101,24 % w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę – 25.781.442,41 zł tj. 87,33 % w relacji do planu, w tym w poszczególnych działach jak w dołączonej do projektu uchwały tabeli. Projekt uchwały zawiera także strukturę zrealizowanych wydatków oraz źródła uzyskanych przychodów. W oparciu o sprawozdania złożone przez wszystkie jednostki objęte budżetem powiatu stwierdza się, iż na koniec 2011 roku w żadnej z nich nie pozostały nieopłacone zobowiązania, dla których już minął termin płatności. Powiat nie ma czynnych rozliczeń z tytułu pożyczek i kredytów. Nie jest też związany nawet potencjalną odpowiedzialnością z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż takich zabezpieczeń nie udzielono żadnemu podmiotowi. Podatki i opłaty o charakterze podatkowym w finansach powiatu w 2011 roku nie występowały, przeto żadnych decyzji na zastosowanie ulg w ich spłacie nie wydawano. Wykaz beneficjentów pomocy publicznej udzielonej im w 2011 roku w ramach limitów i środków Państwowego Funduszu Pracy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) wykorzystano na realizację projektów w ramach programów operacyjnych na kwotę 3.331.661,94 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.


Ad.6 W sprawach różnych nie proszono żadnych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył siódme posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:06
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 830 razy