BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 12/12 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 kwietnia 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.40 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.30.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Henryka Krajewskiego oraz radnej Ireny Przybylak (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Konrad Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Stanisław Krajewski – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2012 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Podrozdział 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Miasta Łomży opieką i usługami przez Powiat Łomżyński.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
7. Sprawy różne.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego porządku posiedzenia.


Wobec powyższego Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – poinformował, że nadanie nowego Statutu PCPR w Łomży związane jest z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zarządzeniem nr 34/2011 Starosty Łomżyńskiego z dnia 14 października 2011r. zostało wyznaczone na organizatora pieczy zastępczej w powiecie łomżyńskim. Dostosowanie Statutu PCPR do obowiązującego stanu prawnego jest zasadne i niezbędne do właściwego określenia zakresu kompetencji i rodzaju powierzonych zadań. Wprowadzenie tych zmian pozwoli na uproszczenie naszego Statutu, ponieważ wymienienie wszystkich aktów prawnych, w oparciu o które funkcjonuje nasza jednostka byłoby trudne i mniej czytelne od wskazania podstawowych ustaw oraz dziedzin i obszarów, którymi zajmuje się PCPR.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży została zaopiniowana pozytywnie 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – przedstawiając kolejny projekt uchwały stwierdził: zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokość środków na ich realizację w przedmiocie dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej w Marianowie to kwota 517.860 zł. Natomiast zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej to kwota 250.000 zł obejmuje ona: dofinansowanie staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Ponadto zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zostaną dofinansowane kwotą 357.396 zł, gdzie dofinansujemy: likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się; turnusy rehabilitacyjne dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży; sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; oraz sport, kulturę, rekreację i turystyki osób niepełnosprawnych. Razem środki dla powiatu na realizację zadań w 2012 roku to kwota 1.125.256 zł. Chciałbym zaznaczyć, że w tym roku sytuacja finansowa jest lepsza, oczywiście jeśli chodzi o środki z PFRON, jednak nie jest tak dobra jak w roku 2010 lub 2009.

Przewodniczący Komisji – z czego wynika wzrost środków przekazywanych przez PFRON?

Edward Jarota – w roku bieżącym PERON dysponuje większymi środkami od ubiegłorocznych, które były na bardzo niskim poziomie i plan na rok bieżący był tworzony na podstawie budżetu z roku poprzedniego, natomiast w trakcie roku okazało się, że są jeszcze środki, które PFROPN może rozdysponować.

Przewodniczący Komisji – czy przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy dla niepełnosprawnego po upływie dwóch lat – kiedy to otrzymuje dalsze wsparcie ze środków PERON – musi zatrudniać niepełnosprawnego na dalszy okres.

Edward Jarota – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2012 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została zaopiniowana pozytywnie 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – nasza jednostka od 01.07.2008r. realizuje projekt systemowy pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W roku 2011 projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Wizna, Gminą Jedwabne i Gminą Przytuły w oparciu o zapisy umowy partnerskiej. PCPR w Łomży zamierzał kontynuować to przedsięwzięcie również w 2012 roku, toteż 28 listopada 2011 roku Rada Powiatu Łomżyńskiego podjęła uchwałę Nr XVI/68/2011 w sprawie realizacji projektu systemowego pn. „Razem ku samodzielności – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” we współpracy z w/w gminami, a następnie 30 grudnia 2011r. została zawarta Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu. Jednakże w myśl wytycznych dotyczących zakresu realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z dnia 1 stycznia 2012r., które mówią, że Idea partnerstwa nie dopuszcza możliwości zlecania świadczenia usług, czy zakupu towarów pomiędzy beneficjentem (liderem) a partnerami, w tym także angażowania pracowników/współpracowników partnerów przez beneficjenta (lidera). Realizacja projektu na zasadach określonych w umowie partnerskiej jest niemożliwa. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży będzie realizować projekt w roku 2012 samodzielnie. W sumie wartość projektu na 2012 rok wyniesie około 1.300.000 zł.

Przewodniczący Komisji – z czego wynika to, że współpraca w przedmiotowej sprawie nie może już się odbywać na pierwotnych zasadach?

Krzysztof Kozicki – Wicestarosta – pierwotnie PCPR wykonywał w zasadzie wszystko od początku do końca, łącznie z rozliczeniem projektu, natomiast aktualnie instytucja finansująca – w związku z nowym rozporządzeniem – nie wyraża już zgodny na takie pozorne partnerstwo.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Podrozdział 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie została zaopiniowana pozytywnie 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – określenie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynika z obowiązków nałożonych na naszą jednostkę prze przepisy ustawowe. Poprzednia uchwała w przedmiotowej sprawie straciła swoją moc w związku z czym przygotowaliśmy przedłożony Państwu projekt, który szczegółowo określa warunki i zasady umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W praktyce bardzo rzadko zdarza się, że rodzice płacą za swoje dzieci w ramach pieczy zastępczych, w zasadzie w ogóle nie było takich przypadków. Większość rodziców boryka się z problemem alkoholowym lub znajduje się w zakładach karnych. W wielu przypadkach występowała przemoc wobec dzieci ze strony rodziców, którzy nie mogą sobie poradzić z własnymi problemami. Projekt uchwały daje podstawę do odstąpienia od pobierania tych opłat, w innym przypadku długi te byłyby naliczane.

Przewodniczący Komisji – czy ten projekt uchwały należy rozumieć jako próbę nałożenia pewnych obowiązków na biologicznych rodziców?

Edward Jarota – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Przewodniczący Komisji – czy były przypadki, że rodzice z tych patologicznych rodzin ponosili koszty utrzymania swoich dzieci w placówka opiekuńczo-wychowawczych?

Edward Jarota – na powyższe pytanie odpowiedział przecząco.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej została zaopiniowana pozytywnie 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – kwestia przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Miasta Łomży opieką i usługami przez Powiat Łomżyński dotyczy konkretnie Ośrodka Wsparcia w Kownatach. Miasto Łomża zwraca się co jakiś czas z prośbą o umieszczenie swoich mieszkańców we wspomnianych Ośrodku. Jednak nie mieliśmy do tego podstawy. Stąd wynika ten projekt. Dzięki takiej współpracy Ośrodek Wsparcia w Kownatach będzie miał dodatkowe środki i nie będzie miał wolnych miejsc, które jedynie generowałaby pewne koszty. Przy tym mieszkańcy powiatu będą mieli pierwszeństwo przy przyjmowaniu.

Radna Izabela Cwalina – czy z innych powiatów są także przyjmowani pensjonariusze w sytuacji kiedy z naszego powiatu oczekują na przyjęcie?

Edward Jarota – pensjonariusze z naszego powiatu są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Miasta Łomży opieką i usługami przez Powiat Łomżyński została zaopiniowana pozytywnie 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Przewodniczący Komisji przypomniał, że ustalenie wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych jest konsekwencją dyskusji, która miała miejsce na jednym z posiedzeń Zarządu oraz wniosków stałych komisji Rady Powiatu. Komisje argumentowały proponowane podwyżki wysokości diet tym, że diety w roku bieżącym zmalały, co też jest powiązane ze zmniejszeniem kwoty bazowej przyjętej jako wskaźnik do naliczania wysokości diet. Kwota bazowa została zmniejszona w ustawie budżetowej – za rok ubiegły dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, co było od nas niezależne. Ponadto niektórzy radni wskazywali, że rewaloryzacja diet uzasadniona jest rosnącą inflacją. Większość stałych komisji zaproponowała następujące wysokości miesięczne – zryczałtowane diet radnych:
1) Przewodniczącemu Rady Powiatu – 96,2377 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.700,00 zł;
2) Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070,00 zł;
3) Nieetatowym członkom Zarządu Powiatu – 87,7461 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.550,00 zł;
4) Przewodniczącym komisji Rady Powiatu – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070,00 zł;
5) Wiceprzewodniczącym komisji Rady Powiatu – 56,3840 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 996,00 zł;
6) Pozostałym radnym Rady Powiatu – 50,3832 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 890,00 zł.
W paragrafie 3 również zapisano zmiany w zakresie takim, iż za każdy dzień nieobecności radnego na posiedzeniu Rady, Zarządu i komisji potrąca się 5 % należnej diety, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej delegacją służbową radnego lub choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. Wcześniej zapisy były bardziej restrykcyjne, bowiem przewidywały potrącenia wysokości 10 % należnej diety bez żadnych wyjątków – za każdą nieobecność. Zaproponowane zmiany wysokości diet radnych stanowią zwiększenie wydatków budżetu w 2012 roku o kwotę około 16.500 zł, co znajdzie pokrycie w rezerwie budżetowej ogólnej uchwalonej na 2012 rok.

Radny Andrzej Piotrowski – Komisja na wcześniejszym posiedzeniu analizowała ten temat.

Radna Izabela Cwalina – potwierdzam także to, ja wtedy byłam przeciwna podwyżkom diet radnych.

Przewodniczący Komisji – na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrujemy już gotowy projekt uchwały, natomiast wcześniej zajmowaliśmy się wnioskiem zgłoszonym ustnie.
Dodam, że także mam pewne zastrzeżenia co do wielkości diety za poszczególne funkcje w Radzie, jednak w tym momencie nie będę już burzył całego kształtu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych została zaopiniowana pozytywnie 3 głosami „za” i 1 „przeciwnym, głosów wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 12-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:07
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:08
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1032 razy