BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 7/12 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 kwietnia 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 8.40, natomiast zakończenie o godzinie 9.00.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji.
2. Kazimierz Polkowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
4. Adam Sowa – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił Naczelnika Wydziału GKKiGN.

Stanisław Kozikowski – wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego dotyczy budynku byłego Gabinetu Lekarza Rodzinnego dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym projektowane są do wyodrębnienia trzy lokale mieszkalne i jeden usługowy, stanowiące własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej we wsi Gać, gmina Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,22 ha, dla której w sądzie Rejonowym w Łomży prowadzona jest księga wieczysta nr LM1L/00050334/5. Obecnie dwa lokale mieszkalne są zajmowane przez najemców, natomiast jeden lokal mieszkalny jest wolny. Od 1 stycznia 2012 r. na podstawie uchwały nr XVI/64/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie częściowej likwidacji zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zlikwidowano ośrodek zdrowia w Gaci. Na podstawie Porozumienia nr 23/12 z dnia 29 marca 2012 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży z dniem 31 marca 2012 r. rozwiązano umowę z dnia 2 listopada 2001 r. użyczenia budynku Ośrodka Zdrowia w Gaci. Protokołem zdawczo odbiorczym spisanym w dniu 30 marca 2012 r. nieruchomość została przejęta do zasobu nieruchomości powiatu. Na dzień dzisiejszy Powiat Łomżyński oraz jednostki organizacyjne powiatu nie posiadają zapotrzebowania na taką nieruchomość. Pismem z dnia 29 lutego 2012 r., nr GN-I.6840.2.2.2012 zaoferowano ją do wykorzystania dla Gminy Łomża. W odpowiedzi Wójt Gminy Łomża pismem z dnia 16 marca 2012 r., nr RGO.7114.2.4.2012.SM odpowiedział, że nie jest zainteresowany pozyskaniem nieruchomości do zasobu nieruchomości gminnych. Zajmowane lokale mieszkalne były w 2010 roku oferowane do sprzedaży dla ich najemców z udzieloną bonifikatą w wysokości 50 % od ceny ustalonej na podstawie ich wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Na ich sprzedaż i udzielenie bonifikaty wyraziła zgodę Rada Powiatu w uchwale Nr XXXIII/170/10 z dnia 24 marca 2010 r. Wobec tego, że nieruchomość jest zbędna dla Powiatu do wykonywania zadań własnych i z zakresu administracji rządowej, najracjonalniejszym rozwiązaniem będzie zbycie nieruchomości w całości lub wyodrębnionych lokali. Z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości będą mogli skorzystać obecni najemcy, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z bonifikatą udzieloną na warunkach określonych przez Radę Powiatu Łomżyńskiego w uchwale Nr XXXIII/170/10 z dnia 24 marca 2010 r.
Reasumując Stanisław Kozikowski podkreślił, że w związku z powyższym pomoże uniknąć kosztów generowanych przez budynek byłego Gabinetu Lekarza Rodzinnego w wsi Gać. Wobec tego należy przeprowadzić procedurę sprzedaży w oparciu o ogłoszony przetarg.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego została zaopiniowana pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji przypomniał, że ustalenie wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych jest konsekwencją dyskusji, która toczyła się na poszczególnych posiedzeniach stałych komisji Rady Powiatu oraz ustaleń, które miały miejsce na jednym z posiedzeń Zarządu Powiatu. Z kolei stałe komisje Rady Powiatu wnioskowały o wprowadzenie podwyżek diet, co uargumentowały między innymi tym, że diety w roku 2012 zmalały – w związku ze zmniejszeniem kwoty bazowej przyjętej jako wskaźnik do naliczania wysokości diet. Kwota bazowa została zmniejszona w ustawie budżetowej – za rok ubiegły dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, co było niezależne od samorządu powiatu. Ponadto niektórzy radni wskazywali, że rewaloryzacja diet uzasadniona jest rosnącą inflacją. Generalnie stałe komisje proponowały następujące wysokości miesięczne – zryczałtowane diet radnych:
1) Przewodniczącemu Rady Powiatu – 96,2377 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.700,00 zł;
2) Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070,00 zł;
3) Nieetatowym członkom Zarządu Powiatu – 87,7461 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.550,00 zł;
4) Przewodniczącym komisji Rady Powiatu – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070,00 zł;
5) Wiceprzewodniczącym komisji Rady Powiatu – 56,3840 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 996,00 zł;
6) Pozostałym radnym Rady Powiatu – 50,3832 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 890,00 zł.
W paragrafie 3 również zapisano zmiany w zakresie takim, iż za każdy dzień nieobecności radnego na posiedzeniu Rady, Zarządu i komisji potrąca się 5 % należnej diety, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej delegacją służbową radnego lub choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. Wcześniej zapisy były bardziej restrykcyjne, bowiem przewidywały potrącenia wysokości 10 % należnej diety bez żadnych wyjątków – za każdą nieobecność. Zaproponowane zmiany wysokości diet radnych stanowią zwiększenie wydatków budżetu w 2012 roku o kwotę około 16.500 zł, co znajdzie pokrycie w rezerwie budżetowej ogólnej uchwalonej na 2012 rok.

Następnie Przewodniczący Komisji wyrażając swoje zdanie podkreślił, że w jego ocenie niektóre podwyżki wysokości diet – uzależnione od pełnionej funkcji przez radnego – są na poziomie bardzo niskim, wręcz symbolicznym.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych została zaopiniowana pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył siódme posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:09
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1121 razy