BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 9/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 kwietnia 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.40.
Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Rafała Kołakowskiego oraz radnego Mirosława Szymanowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy i funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
4. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska udzieliła głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – stwierdził, że jeszcze w ubiegłym roku zapowiadał, iż zostaną wprowadzone nowe formy w zakresie nagród Starosty Łomżyńskiego przyznawanych za promocję powiatu a także w Regulaminie określającym szczegółowe warunki, zasady i tryb ich przyznawania.
Konkretnie aby zwiększyć obszar przyznawania tych nagród proponujemy dwie nowe dziedziny, w których to będą przyznawane nagrody. Jest to promocja powiatu w kategoriach oprócz kultury także „Sport” i „Inicjatywa społeczno-gospodarcza”. Uważamy, że takie dziedziny będą dostrzegały osoby z innych sfer, które swoją działalnością społeczną mają znaczny wkład w promocję i uznanie dla powiatu łomżyńskiego.
W porównaniu z poprzednim regulaminem przyznawania nagród zmianie uległo zgłaszanie kandydatur do nagrody, które aktualnie dokonuje się w formie pisemnej, na druku wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Osoba, której kandydatura została zgłoszona do nagrody powinna wyrazić pisemną zgodę na jej zgłoszenie wg załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu. Nagroda może być przyznana na wniosek: organów administracji publicznej; instytucji; organizacji pozarządowych; osób fizycznych – grupa w liczbie nie mniejszej niż 25 osób i osób prawnych. Nagroda może być również przyznana z inicjatywy własnej Starosty Łomżyńskiego. Jeden podmiot może zgłosić do nagrody tylko jednego kandydata w danej kategorii. Laureatem nagrody za promocję powiatu łomżyńskiego można zostać nie częściej niż raz na trzy lata.
Aktualnie trwają prace nad opracowaniem statuetki, którą to będzie postać Św. Wawrzyńca, natomiast także zostanie zachowana forma finansowa dla laureata.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o uzupełnienie gł. specjalistę ds. promocji z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Renata Wierzba dodała, że nabór wniosków o przyznanie nagrody ogłasza się w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego. W skład Kapituły będą wchodzić: Starosta Łomżyński lub upoważniona przez niego osoba (funkcja Przewodniczącego), dwóch przedstawicieli Rady Powiatu, trzech przedstawicieli z kategorii objętych nagrodą, po jednym z każdej kategorii, przedstawiciel Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych pełniący jednocześnie funkcję sekretarza.

Radna Izabela Cwalina – czy w każdych dziedzinach będzie przyznawana niniejsza nagroda?

Starosta – generalnie będziemy skupiać się na tych powyżej wymienionych trzech obszarach, jednak jeżeli nie pojawi się żadna kandydatura lub Kapituła uzna, że dana kandydatura nie jest odpowiednia lub nie spełnia wymogów to możliwe będzie przyznanie większej liczby nagród w jednej kategorii.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania został zaopiniowany pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Starosta – inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. Została ona zapisana w nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku. Polega to na tym, że jedna z form działalności powiatu – jakieś zadanie będzie mogło być zlecone obywatelom, którzy uznają, że na terenie zamieszkiwanej przez nich jednostki samorządu konieczna jest określona inwestycja lub działania. Z wnioskiem w tej sprawie będą występować do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Realizując przygotowania w przedmiotowym zakresie myśleliśmy przede wszystkim zadania związane z inwestycjami drogowymi. Chodzi nam o to, aby umożliwić mieszkańcom danych społeczności jeszcze bardziej aktywny wkład w polepszenie stanu infrastruktury lub innych dziedzin na terenie przez siebie zamieszkiwanym. Jeszcze jak byłem Wójtem Gminy Śniadowo – przed wejściem w życiem Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – udało nam się przyjąć uchwałę pozwalającą na taką formę zaangażowania lokalnej społeczności.

Przewodnicząca Komisji – jeżeli mieszkańcy zadeklarują wkład w postaci określonej kwoty, to czy te środki będą wchodziły jako wkład własny gminy, konkretnie jeżeli zadanie będzie mogło być dofinansowane ze środków zewnętrznych w wysokości np. 40 %, to czy zaangażowanie mieszkańców będzie wchodziło w ten wkład czy np. Gminy?

Starosta – oczywiście w takiej sytuacji środki te będą po stronie wkładu samorządu. Dodam przy tym, że zakres zadań, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną został określony w ustawie dość szeroko. Może to być: budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej; pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocja wolontariatu; edukacja, oświata i wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Nowość wprowadzona do ustawy polega na tym, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Świadczeniem pieniężnym są wpłaty na rachunek powiatu, które będą przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia. Świadczeniem rzeczowym może być na przykład – dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży do zrealizowania inwestycji itp. Aby ta nowa forma realizacji zadań publicznych weszła w życie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien uchwalić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego. oceny wniosku dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Bierze on pod uwagę szczegółowe kryteria oceny (uchwalone wcześniej przez organ stanowiący) oraz celowość wniosku z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Jeśli uzna, że realizacja wnioskowanego zadania jest potrzebna na danym terenie – zawiera z wnioskodawcą umowę na czas określony o wykonanie inicjatywy lokalnej. Ustawa nie przewiduje narzucania wzoru umowy o realizację inicjatywy lokalnej, pozostawiając swobodę jej kształtowania stronom na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. W umowie powinny zostać opisane m.in. zobowiązania wnioskodawcy, które mogą polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych oraz zobowiązania samorządu, który może przekazać mieszkańcom rzeczy potrzebne do wykonania inicjatywy lokalnej, np. sprzęt budowlany potrzebny do remontu nawierzchni ulicy albo sadzonki do nasadzeń zieleni. Jeśli rolą samorządu będzie sfinansowanie części realizacji zadania, musi to znaleźć odzwierciedlenie w umowie. Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, np. harmonogram prac i kosztorys opracowują wspólnie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego i wnioskodawca. Szczegółowy podział obowiązków przy opracowywaniu tych dokumentów również będzie określony w umowie. Ponadto należy podkreślić, że przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie przekazuje wnioskującym mieszkańcom lub organizacjom dotacji. Wspiera ich w inny sposób – rzeczowo, organizacyjnie. Jeśli rolą samorządu w ramach realizacji inicjatywy lokalnej będzie zabezpieczenie wkładu finansowego, to nie trafi on do wnioskodawców, tylko jest wydatkowany bezpośrednio przez organ wykonawczy zgodnie z prawem zamówień publicznych. Oznacza to jednak, że władze lokalne muszą przewidzieć w swoim budżecie środki na realizację takich zadań. Ponieważ trudno jest z wyprzedzeniem zaplanować, z jakimi inicjatywami mogą zgłosić się mieszkańcy (i jak kosztownymi) – możliwe, że w praktyce inicjatywy takie będą realizowane dopiero w kolejnym roku budżetowym. W takim przypadku warto wypracować system, w którym mieszkańcy będą mieli szanse zgłosić swe inicjatywy przed ostatecznym uchwaleniem budżetu, tak, aby można było w nim uwzględnić wydatki związane z inicjatywami. Może on polegać na wyznaczeniu w uchwale rady terminu na zgłaszanie takich inicjatyw na tyle wcześnie by ich konsekwencje finansowe uwzględnić w budżecie na kolejny rok. Inną możliwością jest zaplanowanie środków na lokalne inicjatywy w poszczególnych działach budżetu: transport i łączność (drogi), oświata i wychowanie, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, bez przypisywania ich do konkretnych zadań. Można też zaplanować w budżecie rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych, którą uruchamiał będzie organ wykonawczy w przypadku decyzji o realizacji inicjatywy. To ostatnie rozwiązanie wydaje się najbardziej elastyczne i najlepiej dostosowane do specyfiki tej formy realizacji zadań publicznych.
Ponadto dodam, że Zarząd postanowił dokonać poprawki w zakresie zmiany w paragrafie 5 pkt 2 o następującej treści: „Wnioski zatwierdzone przez Zarząd Powiatu są kierowane do realizacji w roku bieżącym w miarę posiadanych środków lub są rekomendowane do ujęcia w budżecie powiatu na rok następny”. Takie rozwiązanie będzie bardziej elastyczne i pozwoli na ewentualne wykonanie danego przedsięwzięcia w trakcie jednego roku kalendarzowego – o ile pozwolą na to środki.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Przewodnicząca Komisji – ustalenie nowych wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych jest konsekwencją dyskusji, która miała miejsce na jednym z posiedzeń Zarządu oraz wniosków stałych komisji Rady Powiatu. Komisje argumentowały proponowane podwyżki wysokości diet tym, że diety w roku bieżącym zmalały, co też jest powiązane ze zmniejszeniem kwoty bazowej przyjętej jako wskaźnik do naliczania wysokości diet. Kwota bazowa została zmniejszona w ustawie budżetowej – za rok ubiegły dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, co było od nas niezależne. Ponadto niektórzy radni wskazywali, że rewaloryzacja diet uzasadniona jest rosnącą inflacją. Większość stałych komisji zaproponowała następujące wysokości miesięczne – zryczałtowane diet radnych:
1) Przewodniczącemu Rady Powiatu – 96,2377 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.700,00 zł;
2) Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070,00 zł;
3) Nieetatowym członkom Zarządu Powiatu – 87,7461 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.550,00 zł;
4) Przewodniczącym komisji Rady Powiatu – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070,00 zł;
5) Wiceprzewodniczącym komisji Rady Powiatu – 56,3840 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 996,00 zł;
6) Pozostałym radnym Rady Powiatu – 50,3832 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 890,00 zł.
W paragrafie 3 również zapisano zmiany w zakresie takim, iż za każdy dzień nieobecności radnego na posiedzeniu Rady, Zarządu i komisji potrąca się 5 % należnej diety, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej delegacją służbową radnego lub choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. Wcześniej zapisy były bardziej restrykcyjne, bowiem przewidywały potrącenia wysokości 10 % należnej diety bez żadnych wyjątków – za każdą nieobecność. Zaproponowane zmiany wysokości diet radnych stanowią zwiększenie wydatków budżetu w 2012 roku o kwotę około 16.500 zł, co znajdzie pokrycie w rezerwie budżetowej ogólnej uchwalonej na 2012 rok.

Radna Izabela Cwalina – chciałabym podkreślić, że jestem przeciwna podwyżkom diet radnych. Uważam, że praca radnego powiatu powinna być pracą społeczną i powinno być wypłacane żadne wynagrodzenie, nie wspominając o podwyżkach tych diet.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych została zaopiniowana pozytywnie 6 głosami „za” i 1 „przeciwnym, głosów wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 9-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:10
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 897 razy