BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 8/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 maja 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.40.
Komisja obradowała w trzyosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Wiesławy Masłowskiej i radnej Marii Mrozek. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Wiesława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z 7-go posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego powiatu łomżyńskiego za rok 2011.
3. Sformułowanie opinii oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
4. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji było rozpatrywanych i analizowanych kilka tematów, w tym kontrowersyjna sprawa dotycząca zamówienia dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Łomża – Siemień – Rybno o długości ponad 8 km nieprawidłowościami w tym zakresie wskazanymi przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Z kolei Nawiązując do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z siódmego posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 i Ad.3 Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego powiatu łomżyńskiego za rok 2011.

Barbara Gorzęba poinformowała, że budżet powiatu na 2011 rok przewidywał łączne dochody na kwotę – 22.926.732 zł oraz wydatki w kwocie – 24.506.531 zł, a więc wyższe wydatki o – 1.579.799 zł od planowanych dochodów. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony do kwoty 27.592.591 zł tj. o 4.665.859 zł czyli o 20,35%, a plan wydatków o 5.015.012 zł tj. o 20,46 %, do wysokości – 29.521.543 zł, i tym samym planowany deficyt budżetu ukształtowany został na poziomie – 1.928.952 zł. Zmian budżetu dokonywano w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł. Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie z tytułu: pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości – 2.235.391 zł; pozyskania środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na realizację projektów w ramach POKL – 2.013.550 zł; uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu – 100.000 zł; dodatkowych dotacji celowych na kwotę – 293.392 zł na finansowanie takich zadań jak: opieka społeczna, instytucje kultury oraz na wypłatę składek zdrowotnych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
Budżet po stronie wydatkowej został wykonany w 87,33 % w stosunku do globalnej kwoty planu. Z zaplanowanych i wykonanych wydatkach wskazuję, iż wydatków na inwestycje i remonty w 2011 roku przeznaczono kwotę – 2.489.502,46 zł tj. 52,36 %, w tym: na zakupy inwestycyjne – 162.125,47 zł; na wydatki inwestycyjne pokrywające koszty inne niż zakupy środków trwałych – 2.327.376,99 zł z przeznaczeniem m. innymi na; 230.238,00 zł na dokumentację geodezyjną, projektową); 1.865.982,14 zł na koszty przebudowy odcinków dróg powiatowych realizując zawarte porozumienia z gminami; 212.164,45zł na realizację inwestycji w ramach projektów unijnych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie (wkład własny powiatu). Wszystkie zmiany skutkujące wzrostem budżetu po stronie dochodów, czy wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było w tej materii żadnych merytorycznych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawującej nadzór nad podejmowanymi uchwałami. Realizacja budżetu w roku 2011 przebiegała na ogół prawidłowo. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań. Zadawalająca również była realizacja dochodów własnych, które wpłynęły w kwotach przewyższających pierwotny plan. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zostały wykonane w 105,32 %, tzn. powyżej planu o kwotę 53.234 zł. Wpływy z udziału w podatku PIT i CIT zostały wykonane na kwotę 3.147.870,00 zł, co stanowi 127,59 % planu rocznego. Wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację wydatków miały na uwadze przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności – co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach. Budżet roku 2011 zamknął się w efekcie wynikiem dodatnim. Pozostałe środki niewykorzystane w roku budżetowym, zostały zaangażowane w 2012 roku na zadania niezrealizowane w roku 2011 oraz na pokrycie planowanego deficytu. Zarząd Powiatu nie miał wpływu na brak realizacji tych zadań, były to przyczyny zewnętrzne, niezależne od Zarządu Powiatu. Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwałę o niewygasających wydatkach na realizację zadań związanych z założeniem i modernizacja numeryczną bazy ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Łomża, obręby Podgórze, Siemień, Nadrzeczny i Siemień Rowy o wartości 123.615,00 zł. Zadanie zgodnie z zapisami w uchwale ma być zakończone do 30 czerwca 2012 roku. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy, w przypadku nie zrealizowania tego zadania w określonym terminie, bezwzględnie należy środki przekazać na dochody powiatu. Zbiorcze sprawozdania finansowe za 2011 rok jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego. Sporządzono je na podstawie ewidencji finansowej poszczególnych jednostek, rzetelnie i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Nie mamy zobowiązań wymagalnych, jedynie zobowiązania bieżące, które uregulowane zostały w ustalonych terminach. Były to zobowiązania m. innymi z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu a dotyczyły grudnia 2011 roku. Największą pozycją zobowiązań były naliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2011 rok, które zgodnie z merytoryczną ustawą należało wypłacić do końca I kwartału 2012 roku. Taka sytuacja powtarza się corocznie i w dalszych latach będzie także miała miejsce.
Reasumując, oba sprawozdania są sporządzone prawidłowo i odzwierciedlają poprawną sytuację finansową Powiatu Łomżyńskiego.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował przyjęcie opinii o następującej treści: „Budżet powiatu na rok 2011 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/20/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku. W ciągu roku uchwałami Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu wprowadzone zostały zmiany do budżetu. Po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu ostatecznie ukształtowano go po stronie dochodów na kwotę - 27.592.591,00 zł i wydatków na kwotę - 29.521.543,00 zł. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetowych były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i równocześnie były uzasadnione merytorycznie. Zarząd Powiatu realizował podjęte uchwały zgodnie z ich treścią. Rzeczywisty plan dochodów został wykonany w wysokości 27.936.016,75 zł, co stanowi 101,25 % planu rocznego, a wydatki zrealizowano na kwotę 25.781.442,41 zł, tj. 87,33% planu rocznego. W efekcie rok obrachunkowy zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 2.154.574,34 zł, przy planowanym deficycie budżetowym na kwotę 1.928.952,00 zł. Wpływ na faktyczny wynik budżetu miało niewykonanie planowanych wydatków, przede wszystkim wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe planowano w wysokości 4.754.861,00 zł, zrealizowano zaś na kwotę 2.489.502,46 zł tj. 52,36%. Przyczyną niewykonania tychże wydatków było w szczególności nieuzyskanie dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1946B, realizacja której ma nastąpić w 2012 roku. Ponadto należy zaznaczyć, iż uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.471.205,06 zł tj. dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Taka sytuacja wskazuje na to, że przy realizacji budżetu zachowane zostały wymogi z art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Świadczy to łącznie z informacjami o zakończeniu roku bez zobowiązań wymagalnych o gospodarnym podejściu Zarządu Powiatu i trafnym dysponowaniu środkami budżetowymi powiatu. Komisja nie wniosła również uwag do sposobu gospodarowania rezerwami budżetowymi. Reasumując, w opinii Komisji Rewizyjnej budżet w roku 2011 realizowany był poprawnie. Ponadto zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Powiatu Łomżyńskiego za 2011 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego za dany rok. W trakcie analizy przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nierzetelnych zapisów i w konsekwencji Komisja w pełni je akceptuje”.

W zarządzonym głosowaniu, opinia o wykonaniu budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Łomżyńskiego za 2010 rok, została przyjęta 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia z dnia 22 maja 2012 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kontynuując obrady, zaproponował przyjęcie wniosku w zakresie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, o treści: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 maja 2012 roku po analizie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu łomżyńskiego za 2011 rok, wyraziła w tym przedmiocie swoją opinię i wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2011 rok. W skład Komisji wchodzi pięciu radnych, w posiedzeniu Komisji udział wzięło 3 radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 3 radnych, głosów przeciwnych nie było. Uzasadnienie: Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego za 2011 rok. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2011 wskazuje jego wykonanie po stronie dochodów na kwotę 27.936.016,75 zł, a po stronie wydatków na kwotę 25.781.442,41 zł, co daje ostateczny wyniki dodatni – nadwyżkę budżetową w wysokości 2.154.574,34 zł. Sprawozdanie odzwierciedla w sposób prawidłowy realizację dochodów i wydatków określonych uchwałą Nr IX/20/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z 22 lutego 2011 roku oraz uchwałami wprowadzającymi zmiany w budżecie w trakcie roku budżetowego. Ponadto Komisja po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2011 rok stwierdza rzetelność danych w nim zawartych, które wynikają z cząstkowych sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że po przekazaniu przedmiotowej opinii oraz wniosku, w najbliższym czasie zostanie podjęta uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (wniosek z dnia 22 maja 2012 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył ósme posiedzenie Komisji Rewizyjnej.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:13
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:14
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 825 razy