BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 10/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 czerwca 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.45.
Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W trakcie posiedzenia przybyła radna – Wiesława Masłowska). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży.
2. Sprawy różne:
• Omówienie potrzeb w zakresie napraw i modernizacji dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska udzieliła głosu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Łomży.

Barbara Stalewska – stwierdziła, że projekt uchwały wynika z art. 33 b pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży współtworzy powiatową administrację zespoloną. PINB jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W świetle powyższego oraz mając na uwadze art. 20 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, przygotowana została niniejsza uchwała. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jako jednostka budżetowa winien posiadać statut. Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organem właściwym do uchwalenia statutu Powiatowego Inspektoratu jest Rada Powiatu Łomżyńskiego i z tego powodu przedkłada się projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Łomży. Natomiast w paragrafie 7 zostały dodatkowo wymienione stanowiska pracy w naszej jednostce, co zostało zawarte w związku z sugestią radcy prawnego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży został zaopiniowany pozytywnie dziewięcioma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska poprosiła radnych o zgłaszanie potrzeb w zakresie napraw i modernizacji dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin, które w ich ocenie wymagają pilnej interwencji ze strony Zarządu Dróg Powiatowych.

Radna Agata Chomętowska – poprosiła o wykonanie naprawy drogi w miejscowości Zagrody – na trasie Śniadowo – Łomża.

Wicestarosta – Adam Sowa – poinformował, że na ostatniej sesji Rady Gminy Piątnica zgłoszono zarwanie się przepustu na drodze powiatowej w miejscowości Wyrzyki. Nawiązując do powyższego poprosił o pilną interwencję w celu naprawy ww. przepustu.
Ponadto poinformował, że na ul. Włościańskiej w Piątnicy, w miejscu gdzie jest zlokalizowany przystanek autobusowy występuje zagłębienie w nawierzchni. W związku z tym po opadach deszczu osoby przebywające na przystanku są oblewane wodą. Nawiązując do powyższego poprosił o pilną interwencję w celu naprawy ww. odcinka drogi.

Radna Maria Mrozek – poprosiła o przeczyszczenie przepustu na ul. Włościańskiej.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że odcinek drogi odchodzący od drowi wojewódzkiej Łomża – Mężenin na wysokości miejscowości Puchały w kierunku cmentarza wymaga pilnej naprawy. Podkreśliła przy tym, że na tym, odcinku znajdują się duże ubytki w asfalcie i grozi uszkodzeniem samochodów.
Ponadto zaznaczyła, że odcinek drogi odchodzący od drogi wojewódzkiej Łomża – Mężenin na wysokości miejscowości Lutostań – od początku wsi Pęsy Lipno także wymaga natychmiastowej naprawy, bowiem znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Reasumując stwierdziła, że na najbliższej sesji Rady Powiatu złoży interpelację w problemowej sprawie.

Radna Elżbieta Parzych – poprosiła o odkrzaczanie poboczy na terenie gminy Zbójna.

Radna Izabela Cwalina –m zwróciła uwagę, że odkrzaczanie powinno być przeprowadzone ogólnie na drogach powiatowych we wszystkich 9-ciu gminach.

Przewodnicząca Komisji – zapytała Starostę Łomżyńskiego, na jakim etapie jest sprawa dotycząca naprawy mostku w m. Gać.
Lech Szabłowski – poinformował, że w tej sprawie zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej, które aktualnie jest już w trakcie opracowywania.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych spraw.

Z kolei członkowie Komisji poprosili Przewodniczącą Komisji o przekazanie zgłoszonych problemów dotyczących stanu dróg powiatowych Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorowi ZDP w Łomży.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 10-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:17
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:17
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 780 razy