BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 9/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 lipca 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.50.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Wiesława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z ósmego posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie pisma Starosty Łomżyńskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu skierowanego do Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia br.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji było rozpatrywane i analizowane sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok, po czym komisja pozytywnie zaopiniowała wspomniany dokument i w związku z tym zwróciła się z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielnie absolutorium dla Zarządu Powiatu za ubiegły rok.
Dodał przy tym, że podczas ósmego posiedzenia Komisja obradowała w trzyosobowym składzie na ogólną liczbą pięciu członków Komisji.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z siódmego posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji – pismo Starosty Łomżyńskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu skierowanego do Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia br. było przedmiotem wnikliwej i burzliwej dyskusji na poprzednim naszym posiedzeniu.
W związku z tym, że termin pierwotnej analizy był już w miesiącu kwietniu zaproponowałem w dniu dzisiejszym posiedzenie, aby Komisja przyprowadziła pewne konkretne ustalenia w zakresie problemów wspomnianych w przytoczonym powyższej piśmie (kopia pisma Starosty Łomżyńskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu skierowanego do Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia br. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Radny Andrzej Piotrowski – na poprzednim posiedzeniu zajmowaliśmy się tą sprawą wstępnie, ponieważ temat został wprowadzony w sprawach różnych – bez przygotowania się do tak trudnych zagadnień.

Radna Wiesława Masłowska – na poprzednim – burzliwym spotkaniu – ustaliśmy, że zaproszone zostaną inne osoby, które były zaangażowane w opracowanie problemowego projektu technicznego, między innymi z gminy Łomża.

Starosta – przypomnę, że o swoich wątpliwościach informowałem państwa na poprzednim posiedzeniu Komisji. Wynikają one z tego, że umowa zawarta pomiędzy ZDP w Łomży w dniu 16 lipca 2010 roku a firmą Foyud została tak skonstruowana, iż nie mamy pewności czy raport oddziaływania na środowisko miał zawierać się w dokumentacji technicznej, którą zamówił ZDP oraz mamy wątpliwości w kwestii poprawienia dokumentacji – uwzględnia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji – wynikających z tego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
Zarząd Powiatu nie mógł podjąć decyzji o kontynuacji tego projektu, nie mając odpowiedzi na ww. pytania, ze względu na obawę o podwójne finansowanie tej samej inwestycji. Po wielokrotnych konsultacjach z naszym radcą prawnym doszliśmy do wniosku, że mamy prawo ku temu, aby te środki – na raport oddziaływania inwestycji na środowisko – dodatkowo przeznaczyć i uzyskać możliwość kontynuowania tej inwestycji.
Dodatkowe wątpliwości budzi to, że dzień przed datą przekazania gotowej dokumentacji podpisano aneks przedłużający wykonanie tych prac do końca lutego 2011 roku, czyli o około 6 miesięcy, natomiast pierwotnie umowa przewidywała wykonanie dokumentacji zaledwie w ciągu 1,5 m-ca.

Radna Wiesława Masłowska – przypomnę, że Gmina Łomża przekazała kwotę 100.000 zł na wykonanie tej dokumentacji.

Starosta – nie chcę, aby mnie posądzano, że ze względów politycznych podjąłem decyzję o skierowaniu sprawy do analizy przez właściwą Komisję, choć zapewne zdecydowały o tym zarówno sprawy merytoryczne jak i polityczne.

Radny Andrzej Piotrowski – w jaki sposób teraz członkowie Komisji mogą ustalić takie sprawy jak np. rozwianie wątpliwości, czy umowa zawarta pomiędzy ZDP w Łomży w dniu 16 lipca 2010 roku a firmą Foyud powinna określać, iż zamówiona dokumentacja techniczna miała zawierać i obejmować także raport oddziaływania na środowisko?

Starosta – Przewodniczący Komisji poprosił mnie o rozpoznanie sprawy w tym przedmiocie, wobec tego zaproponowałem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Oddział Warszawski, które posiada komórkę zajmującą się sprawami drogownictwa i komunikacji – jest tam biuro rzeczoznawców, które będzie mogło obiektywnie określić wspomniane kwestie. Celowo zaproponowałem Oddział Warszawski, aby nie było podejrzeń o jakieś kontakty z takim Stowarzyszeniem.

Radny Andrzej Piotrowski – takie Stowarzyszenie odniesie się zapewne do projektów, ale kwestia terminów – tutaj tkwi problem.

Starosta – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Oddział Warszawski może odpowiedzieć na pytanie takie, które zada Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Komisji – Starosta przytoczył gremium, które może obiektywnie wyjaśnić nasze wątpliwości. Te Stowarzyszenie zatrudnia biegłych, którzy będą w stanie wydać obiektywną opinię, którą to z kolei będzie mogła posłużyć się Komisja. Terminy upływają a Komisja nie zajęła jeszcze żadnego stanowiska.

Radny Andrzej Piotrowski – może moglibyśmy zająć stanowisko, że jako członkowie Komisji nie posiadamy wiedzy i przygotowania odpowiedniego do wydania obiektywnej opinii w problemowej sprawie i w związku z tym Komisja mogłaby zwrócić się z prośbą do Zarządu Powiatu o zbadanie tej sprawy i sformułowania właściwych pytać do wspomnianego Stowarzyszenia.

Przewodniczący Komisji – ja także nie jestem w stanie ocenić ewentualnych nieprawidłowości w przedstawionym zakresie, więc podobnie uważam, że powinniśmy zwrócić się z tym do Zarządu Powiatu.

Radna Wiesława Masłowska – jaki będzie koszt wydania opinii przez biegłych ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Oddział Warszawski?

Starosta – około 3.000 – 4.000 zł. Z pewnością są firmy konsultingowe, jednak uważam, że są one droższe.

Radny Andrzej Piotrowski – może powinniśmy wybrać ofertę z kilku złożonych ofert, aby nie być posądzonym o stronnicze skierowanie sprawy do jednej instytucji. Powinniśmy pamiętać, że jak są spory to jedna strona bierze jednych biegłych a druga strona innych biegłych, którzy stoją na zupełnie innych stanowiskach.

Radna Wiesława Masłowska – około 3.000 – 4.000 zł to jest duża kwota.

Radny Andrzej Piotrowski – wobec tego uważam, że powinno być kilka firm czy instytucji do wyboru, aby cała sprawa była przejrzysta.

Przewodniczący Komisji – umówmy się, że w najbliższych dniach będziemy składać propozycje innych firm, które będą w stanie wydać rzeczową opinię w analizowanej sprawie.

Rada Maria Mrozek – w takiej sytuacji cała sprawa ulegnie dalszemu opóźnieniu.

Starosta – Komisja ma 3 miesiące na rozpatrzenie sprawy, jednak chcemy doprowadzić dokumentację techniczną do stanu pozwalającego na złożenie do projektów pomocowych. W ramach RPO ma być jeszcze ogłoszony dodatkowy konkurs i jeżeli chcemy aplikować to musimy mieć pełną dokumentację. Mamy nieoficjalne informacje, że pewne środki będą uruchomione z rezerw i chcemy ten projekt złożyć.

Radny Andrzej Piotrowski – i znowu pojawia się pośpiech. Analogicznie tłumaczył Wicestarosta, że w poprzedniej kadencji także ze względu na chęć aplikowania o środki pomocowe na tę inwestycję zmuszeni byli do jak najszybszego przygotowania dokumentacji technicznej i stąd wynikły te wszystkie wątpliwości.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – tak jak wspomniał Pan Starosta, decyzja jest taka, że kontynuujemy działania zmierzające do rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, czyli w trakcie opracowywania jest raport środowiskowy – do 30 września, w trakcie opracowania jest studium wykonalności – są dwa niezbędne dokumenty. Z raportu już wynika, że będą poważne zmiany dokumentacji, która już została wykonana – w poprzednim roku. Aktualizacja pociągnie pewne środki finansowe.
Staramy się dotrzeć do tych ludzi z firmy, która upadła, a która wykonywała nam projekt techniczny, ponieważ posiada ona dokumenty niezbędne do aktualizacji, dzięki czemu aktualizacja powinna być znacznie tańsza.
Raport to koszt około 30.000 zł, 20.000 zł to studium wykonalności, a aktualizacja to nawet ponad 70.000 zł.
Aby w marcu złożyć wniosek musimy wpisać informację, że posiadamy ww. dokumenty. Ponadto musimy dokonać wykupów. Czyli czasu nie wcale zbyt dużo.

Starosta – mając już te dokumenty, które posiadamy uważam, że należy zwrócić się do firmy, która przygotowywała nam projekt, to powinno obniżyć koszty. Jak będziemy mieli raport oddziaływania inwestycji na środowisko to zwrócimy się do Wójta o wydanie decyzji środowiskowej i z taką decyzją dopiero będziemy mogli zaktualizować dokumentację.

Radny Andrzej Piotrowski – jeżeli opinia będzie gotowa np. w listopadzie to czy nie będzie za późno?

Starosta – w mojej ocenie opinia będzie gotowa w ciągu około 3 tygodni. Na pewno z raportu będzie wynikała konieczność zainstalowania ekranów i przejść dla płazów, co jeszcze tego niestety nie wiemy. Opracowanie raportu jest teraz priorytetem, ponieważ jego brak zablokował możliwość wykonania inwestycji.

Radna Wiesława Masłowska – uważam, że w tym momencie nie da się ustalić winnego, jedynie będziemy mogli ustalić przyczyny.

Starosta – proszę pamiętać o sytuacji, jaka miała miejsca w Gminie Piątnica, kiedy to doszło do zarzutu podwójnego sfinansowania tego samego zadania publicznego.

Przewodniczący Komisji – kto jest za tym, aby zlecić to firmie zewnętrznej?

Radny Andrzej Piotrowski – wszyscy, tyle że jakie pytania powinniśmy zadać, czy to powinna określić Komisja Rewizyjna?

Starosta – pytania możemy my sformułować.

Radny Andrzej Piotrowski – po pewnym czasie okaże się, że jeszcze nie znamy innych ważnych odpowiedzi, aby wyciągnąć obiektywne wnioski. Poza tym jeszcze czy zlecić to zaproponowanemu Stowarzyszeniu?

Przewodniczący Komisji – z pracą, działalnością i kadrą tego Stowarzyszenia możemy zapoznać się na jego stronie internetowej.

Radna Maria Mrozek – te Stowarzyszenie w mojej ocenie jest odpowiednim gremium, gwarantującym obiektywizm.

Przewodniczący Komisji – wobec powyższego zarządzam termin kolejnego posiedzenia w dniu 10 lipca br. o godzinie 14 00. Proszę sobie to odnotować, ponieważ zaproszenia w formie pisemnej nie będą już wysyłane – ze względu na krótki termin, który pozostał do tego dnia.

Członkowie Komisji, nie wnosząc uwag, przychylili się do powyższej propozycji.

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył dziewiąte posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:18
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:19
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 780 razy