BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 10/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiegow dniu 10 lipca 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.30.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Henryk Stanisław Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Wiesława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z ósmego posiedzenia Komisji.
2. Analiza propozycji Starosty Łomżyńskiego dotyczącej wystąpienia do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników – Oddział w Warszawie, w związku z pismem Starosty Łomżyńskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu skierowanym do Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia br.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji było rozpatrywane i analizowane ewentualne wszczęcie postępowania w zakresie przygotowania do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1937B Stara Łomża – Siemień – Rybno- Pniewo, o długości ok. 7,8 km.
Dodał przy tym, że podczas dziewiątego posiedzenia Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbą pięciu członków Komisji.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z dziewiątego posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji zostało ustalone, że w najbliższym czasie Komisja ponownie – czyli już po raz trzeci – zajmie się kwestią uzyskania opinii dotyczącej przygotowania i realizacji zamówienia oraz warunków zawartych w umowie na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Łomża na odcinku Stara – Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo, o długości około 7,8 km.
Następnie kontynuując obrady poprosił zebranych o wypowiadanie się w przedmiotowej sprawie.

Starosta – przypomnę, że proponowałem, aby to Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Oddział Warszawski, które posiada komórkę zajmującą się sprawami drogownictwa i komunikacji, zajęło się wydaniem stosownej opinii. Organizacja ta posiada biuro rzeczoznawców, które będzie mogło obiektywnie określić i opisać problemowe kwestie. Zaproponowałem Oddział Warszawski, aby nie było podejrzeń o znajomości i kontakty z tym Stowarzyszeniem, które nie działa na terenie naszego powiatu i w naszym regionie.

Przewodniczący Komisji – zgadzam się z panem Starostą i przypominam Państwu, że to już nasze trzecie posiedzenie a termin, aby wyjaśnić tę sprawę niebawem się skończy.

Radny Mirosław Szymanowski – ile będziemy czekać na wydanie przedmiotowej opinii?

Starosta – uważam, że około 2 tygodni.

Przewodniczący Komisji – proponuję pozostać przy tym, aby sprawę skierować do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Oddział Warszawski.

Członkowie Komisji, nie wnosząc dalszych uwag lub pytań, poparli ww. propozycję.

Z kolei, w zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji (4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) postanowili skierować do Starosty Łomżyńskiego wniosek o następującej treści: Komisja Rewizyjna, po przeprowadzonej analizie dotyczącej ww. sprawy, która została dokonana przez Komisję na posiedzeniach w dniach: 19 kwietnia 2012 roku, 6 lipca 2012 roku oraz 10 lipca 2012 roku, wnioskuje do Starosty Łomżyńskiego o skierowanie wystąpienia z zapytaniami i prośbą o wydanie stosownej opinii przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Warszawie w niżej wymienionym zakresie:
1. W zakresie analizy SIWZ w odniesieniu do przygotowania i realizacji zamówienia oraz warunków zawartych w umowie. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na:
- krótki termin realizacji zamówienia, który został zawarty na okres 1,5 miesiąca (biorąc pod uwagę fakt, że zakres opracowania obejmował długość odcinka w/w inwestycji ok. 7,8 km.) tj; do dnia 31 sierpnia 2010r, a następnie przedłużony do dnia 28 luty 2011r (aneks z dnia 30 sierpnia 2010r oraz aneks z dnia 02 grudnia 2010r), podczas, gdy ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 21.06.2010r, natomiast umowa została zawarta w dniu 16 lipca 2010r,
- uwzględnienie bądź też nie w SIWZ oraz w postanowieniach zawartych w umowie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Ponadto po dokonaniu analizy dokumentacji w zakresie możliwości jej realizacji należy nadmienić, iż otrzymana i odebrana dokumentacja nie zawierała raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko tym samym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, co przyczyniło się do nie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a w konsekwencji braku ewentualnego jej wdrożenia.
Również warto zwrócić uwagę na analizę porównawczą kosztów zaprojektowania w odniesieniu do podobnego zakresu na innych inwestycjach drogowych – biorąc pod uwagę krótki termin realizacji tj.: 1,5 miesiąca (wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył dziesiąte posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:21
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1265 razy