BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 14/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 października 2012 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 10.40 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.00.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Krzysztofa Kozickiego. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej oraz umorzenia odsetek za zwłokę w płatnościach.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że rozłożenie na raty należności pieniężnej oraz umorzenia odsetek za zwłokę w płatnościach firmie z Gdańska, która miała wykonać dokumentację techniczną na przebudowę dróg powiatowych jest zgodne ze stanowiskiem Zarządu Powiatu. Wspomniana firma nie wykonała dokumentacji i stąd zostały nałożone na nią sankcje.
Należność opiewa na kwotę niespełna 49.000 zł, natomiast odsetki to blisko 4.000 zł. Uważam, że podjęcie takiej uchwały umożliwi nam skuteczniejsze pozyskanie należności, bowiem problemowa firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i istnieje zagrożenie, że ogłosi upadłość, a w takim przypadku nie będziemy mogli odzyskać należnych nam środków.

Z kolei Przewodnicząca Komisji o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – spółka ta nie jest w stanie spłacić tej należności jednorazowo. Rozłożenie na raty zwiększa szanse na pozyskanie należnej nam kwoty. Przy tym w przypadku, kiedy dłużnik nie będzie wywiązywał się z płatności w ratach, zastosujemy sankcję w postaci konieczności zapłaty także odsetek, łącznie z jednorazową zapłatą całej należności, oczywiście już w postępowaniu komorniczym.
W przedmiotowej sprawie kompetentna jest Rada Powiatu, natomiast po podjęciu przedstawionej uchwały, Przewodniczący Rady będzie mógł podpisać umowę – porozumienie o rozłożeniu na raty problemowej należności.
Dodam, że firma ta liczyła na całkowite umorzenie należnej nam kwoty, jednak poinformowałem ją, iż w mojej ocenie nie ma takiej możliwości.

Radny Sławomir Łomotowski – z tego wynika, że ww. firma zablokowała nam możliwość realizacji inwestycji i to w odniesieniu do aż trzech dróg.

Janusz Świderski – tak.

Radny Sławomir Łomotowski – w takiej sytuacji jestem zdania, że nie powinno się umarzać jej odsetek i rozkładać na raty tej należności.

Janusz Świderski – jednak przy jednorazowym egzekwowaniu należności może dojść do tego, że firma upadnie i w ogóle nie odzyskamy środków.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji pięcioma głosami „za” i jednym „przeciwnym” (głosów wstrzymujących się nie było) pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w gminie Łomża w miejscowości Chojny Stare urodziły się trojaczki i rodzina znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Nawiązując do powyższego zachęciła zebranych do wspierania powyższej rodziny.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.


W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 14-te posiedzenie Komisji Budżetu.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:25
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 727 razy