BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 11/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 października 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.30.
Komisja obradowała w trzyosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego oraz radnej Wiesławy Masłowskiej. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Henryk Stanisław Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Wiesława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z 10-go posiedzenia Komisji.
2. Zapoznanie z opinią Stowarzyszenia Inżynierów i Techników – Oddział w Warszawie w sprawie prawidłowości przygotowania do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1937B Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo o długości ok. 7,8 km, przekazaną w dniu 26 września br. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisja skierowała do Starosty Łomżyńskiego wniosek o skierowanie wystąpienia z zapytaniami i prośbą o wydanie opinii przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Warszawie w niżej wymienionym. Opinia ta miała dotyczyć przygotowania przebudowy drogi powiatowej Nr 1937B Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo. Dodał przy tym, że podczas dziesiątego posiedzenia Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbą pięciu członków Komisji.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z dziewiątego posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z opinią Stowarzyszenia Inżynierów i Techników – Oddział w Warszawie w sprawie prawidłowości przygotowania do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1937B Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo o długości ok. 7,8 km, przekazaną w dniu 26 września br. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży (pełna treść opinii stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Z kolei uznał, że Komisja powinna zając się problemową sprawą po pełnym ukonstytuowaniu, wyjaśniając poinformował, iż dotychczasowa Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej – radna Wiesława Masłowska – w związku wyborem podczas ostatniej sesji na członka Zarządu Powiatu – zrezygnowała z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Następnie kontynuując obrady poprosił zebranych o wypowiadanie się w przedmiotowej sprawie.

Starosta – zabierając głos stwierdził, że opinia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników – Oddział w Warszawie jest na tyle obszerna, że należy wyeksponować najistotniejsze elementy. W treści zostały zapisane odpowiedzi na pytania Komisji Rewizyjnej, co do tych wszystkich wątpliwych kwestii. W zasadzie wszystkie moje uwagi, czy także Zarządu Powiatu oraz Zarządu Dróg Powiatowych zostały potwierdzone w tej opinii.
Jednak jest różnica w ocenie odnosząca się do sprawy opracowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Nad tą sprawą dyskutowaliśmy kilkukrotnie i skłoniliśmy się do sposobu myślenia naszego mecenasa – Dariusza Wąsowskiego. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników – Oddział w Warszawie uznało, że wykonawca dokumentacji zobowiązany był wykonać taki raport. Wynika to z tego, że inwestycja znajdować się ma w obszarze chronionym przyrodniczo – NATURA 2000.
Natomiast wg naszego polecenia Dyrektor ZDP zlecił oprawnie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, który jest aktualnie analizowany przez nasz Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.
W mojej ocenie w tej sprawie Komisja Rewizyjnej może wnioskować o podjęcie działań na rzecz wyegzekwowania należności, którą Zarząd Dróg Powiatowych zapłacił za wykonanie raportu – od upadłej już firmy. W takim przypadku należałoby ustalić, kto jest spadkobiercą upadłej firmy.
Z drugiej strony Komisja może wnioskować o wyegzekwowanie należności, którą Zarząd Dróg Powiatowych zapłacił za wykonanie raportu – od osób odpowiedzialnych za zlecenie opracowania całej dokumentacji technicznej.
Z kolei ww. Stowarzyszenie również zwróciło uwagę na fakt, że pierwotny termin, w którym miała być wykonana dokumentacja był nierealny do osiągnięcia oraz na to, iż cena za wykonanie dokumentacji w porównaniu z innymi dokumentacjami była dość wysoka. Ponadto wg Stowarzyszenia inne wyszczególnione w opinii elementy także wskazywały, że w ogóle przetarg na wykonanie dokumentacji powinien być unieważniony.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora ZDP.

Janusz Świderski – z przygotowanego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko – dotyczącej modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Łomża na odcinku Stara – Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo, o długości około 7,8 km wynika, że koszty realizacji przebudowy drogi ponownie wzrosną. Mimo to podjęte działania trzeba kontynuować. Sam raport będzie kosztować 35.000 zł, natomiast studium wykonalności to około 15.000 zł.
Jestem przekonany, że są wszelkie przesłanki ku temu, aby inwestycję dalej kontynuować i taki powinien być wniosek Komisji Rewizyjnej.
Poza tym musimy być świadomi, że aktualizacja dokumentacji będzie komplikować cała sprawę.

Radna Maria Mrozek – osobiście uważam, że należy kontynuować działania podjęte w przedmiotowym zakresie. Koszty są bardzo duże i dalej będą się zwiększać, jednak mimo to jestem za kontynuacją inwestycji.

Przewodniczący Komisji – jestem podobnego zdania, jednak uważam, że ostateczne stanowisko podejmiemy w najbliższym czasie – po uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej, natomiast dniu dzisiejszym – zgodnie z przyjętym planem obrad mieliśmy się zapoznać z opinią Stowarzyszenia Inżynierów i Techników – Oddział w Warszawie.

Członkowie Komisji przychylili się do powyższej propozycji.

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 11-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 11-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:26
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 918 razy