BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 12/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 października 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.50.
Komisja obradowała w trzyosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Kazimierza Polkowskiego oraz radnego Mirosława Szymańskiego (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Henryk Stanisław Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Kazimierz Polkowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z 11-go posiedzenia Komisji.
2. Ostateczne zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz przebiegu procesu projektowego dokumentacji drogi powiatowej Nr 1937B Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo, o długości ok. 7,8 km.
3. Sprawy różne:
• Ustalenie terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 11-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji odnosząc się do sprawy przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz przebiegu procesu projektowego dokumentacji drogi powiatowej Nr 1937B Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo zaproponował przyjęcie wniosku, który zostałby skierowany do Zarządu Powiatu lub Starosty Łomżyńskiego. Wniosek ten dotyczyłyby ustalenia następcy prawnego upadłej firmy FOJUD S.A. z Poznania oraz wyegzekwowania na rzecz Powiatu Łomżyńskiego należnej mu kwoty – którą Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży musiał zapłacić innemu wykonawcy, w ramach dodatkowego zlecenia, za wykonanie raportu oddziaływania na środowisko.
Uzasadniając podkreślił, że opinia wydana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników – Oddział w Warszawie w niniejszej sprawie stwierdza, że firma FOJUD S.A. z Poznania przygotowując zamówioną dokumentację techniczną powinna również wykonać i dołączyć do przekazanych dokumentów raport oddziaływania inwestycji na środowisko.
Reasumując dodał, że w jego ocenie Komisja Rewizyjna nie jest w stanie podjąć bardziej konkretnych działań, a przy tym zajmowała się problemową sprawą kilkukrotnie i aktualnie powinna zająć ostateczne stanowisko.

Z kolei głos zabrała Barbara Chojnowska – główny specjalista w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży, która stwierdziła: po rozmowie telefonicznej z pracownikiem Sądu Gospodarczego w Poznaniu udało mi się ustalić, że firma FOJUD S.A. od lipca br. funkcjonuje w ramach upadłości układowej pod nazwą RND S.A. Dalej właścicielem jest pan Artur Fojud i w mojej ocenie należy zawiązać kontakt z tą firmą i zaproponować jej nieodpłatne wykonanie aktualizacji dokumentacji – ze względu na to, że przekazana dokumentacja nie zawierała raportu, który wg opinii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników – Oddział w Warszawie powinien być dołączony do przekazanej nam dokumentacji.

Radny Andrzej Piotrowski – rozumiem, że jest wola, aby kontynuować tę inwestycję. Z kolei na stronie 12 opinii SIiT jest wskazana rola Wójta, który wydał postanowienie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko dopiero po około 6-ciu miesiącach od odebrania przez nas dokumentacji w marcu 2011 roku. To niej pierwsza sytuacja kiedy Wójt obwiniał nas o niekompletną dokumentację, a sam nie wydaje w odpowiednim terminie postanowień. Podobna sytuacja miała miejsce na początku 2010 roku.
Poza tym czy wyegzekwowanie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego kwoty, którą Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży musiał zapłacić za wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest realne?

Barbara Chojnowska – uważam, że jakieś szanse są, a jakie to się okaże.

Starosta – Lech Szabłowski – zabierając głos stwierdził: odnosząc się do stwierdzenia pana Andrzeja Piotorowskiego to podkreślam, że na stronie 7 i 8 opinii SIiT jest wyraźnie zaznaczone, iż od początku było wiadomo, że raport będzie konieczny, bowiem inwestycja miała znajdować się na obszarze chronionym Natura 2000.
Ponadto trudno mówić o opóźnieniach ze strony Wójta, ponieważ nie były przedłożone wszystkie niezbędne dokumenty.

Radny Andrzej Piotrowski – tą opinią można wytłumaczyć wiele czynników, ja swoje wątpliwości wyraziłem i je uzasadniłem, natomiast jeżeli będziemy w ten sposób rozpatrywać sprawę to nie ruszymy z miejsca. Jeżeli jest wola kontynuacji analizowanej inwestycji to działania skierujemy w tę stronę.

Przewodniczący Komisji – osobiście akceptuję opinię Stowarzyszenia Inżynierów i Techników – Oddział w Warszawie i powinniśmy taką informację umieścić we wniosku skierowanym do Starosty.

Radny Andrzej Piotrowski – a jeżeli nie zaakceptujemy tej opinii, to czy to coś zmieni?

Radna Maria Mrozek – ja także uważam, że powinniśmy skierować działania na rzecz kontynuacji tej inwestycji.

Radny Andrzej Piotrowski – a jakie były koszty sporządzenia opinii przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników – Oddział w Warszawie?

Przewodniczący Komisji – takich informacji nie otrzymaliśmy.
Natomiast wracając do opracowania wniosku Komisji może warto zawrzeć w nim zapis, że akceptujemy opinię Stowarzyszenia Inżynierów i Techników – Oddział w Warszawie oraz wnioskujemy do Starosty Łomżyńskiego o podjęcie stosownych działań w niniejszym zakresie.

Radny Andrzej Piotrowski – uważam, że sformułowanie „stosownych działań” w zasadzie nic nie znaczy, powinniśmy bardziej precyzyjnie określić nasze stanowisko.
Poza tym kiedy dokumentacja została przez nas opłacona?

Barbara Chojnowska – na przełomie marca i kwietnia 2011 roku.

Radny Andrzej Piotrowski – czyli dokumentacja odbierana była już podczas aktualnej – IV kadencji samorządu powiatu łomżyńskiego.

Starosta – tak, ale dokumentację zlecał i odbierał Zarząd Dróg Powiatowych.

Radny Andrzej Piotrowski – moje spostrzeżenie jest takie, że niezrozumiałe są luki czasowe w etapach między poszczególnymi działaniami. Jestem przekonany, że należy skupić się na realizacji inwestycji.

Starosta – odnosząc się do stwierdzenia przedmówcy podkreślam, że nie miałem żadnych podstaw do tego, aby kwestionować poprawność wykonania dokumentacji technicznej. Natomiast w momencie, kiedy pojawiła się szansa na złożenie wniosku o dofinansowanie tej inwestycji, poprosiłem Dyrektora Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży o analizę posiadanych dokumentów niezbędnych do modernizacji problemowego odcinka drogi. Wówczas okazało się, że dokumentacja jest niekompletna, wtedy kiedy staraliśmy się uzyskać pozwolenie na budowę.
Rozmawialiśmy z naszym radcą prawnym, Dyrektorem ZDP, Naczelnikiem Wydziału ROŚB i poprzednim Starostą i po kilku spotkaniach i analizach doszliśmy do wniosku, że należy kontynuować przygotowanie wykonania dokumentacji i z tego tytułu zleciliśmy wykonanie raportu oddziaływania na środowisko i studium wykonalności.
W między czasie – kiedy otrzymaliśmy opinię Stowarzyszenie Inżynierów i Techników – okazało się, że raport powinien być wykonany w ramach pierwotnego zlecenia wykonania dokumentacji, stąd też pojawił się wątek ustalenia następcy prawnego upadłej firmy FOJUD S.A. z Poznania oraz wyegzekwowania na rzecz Powiatu Łomżyńskiego należnej mu kwoty – którą Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży musiał zapłacić innemu wykonawcy, w ramach dodatkowego zlecenia, za wykonanie raportu oddziaływania na środowisko. Jeżeli natomiast te działania się nie powiodą to będziemy zmuszeni do rozważenia zastosowania regresu od osób odpowiedzialnych za starty powstałe z tego tytułu.
Aktualizacja dokumentacji wiąże się z dodatkowymi kosztami i te nakłady powinna ponieść firma Fojud S.A. z Poznania. Musimy liczyć się z tym, że sprawa ta trafi na drogę sądową, aby zachować interes naszego powiatu.
Z kolei musimy mieć na uwadze, że w przedłożonej opinii podnoszona jest kwestia:
1. Bardzo krótkiego terminu realizacji wykonania dokumentacji – termin ten był niemożliwy do spełnienia.
2. Wysokich kosztów sporządzenia tej Dokumentacji.
3. Przewyższenia wartości zamówienia kwoty określonej w kosztorysie inwestorskim.
4. Ponadto wg Stowarzyszenia Inżynierów i Techników inne wyszczególnione w opinii elementy także wskazywały, że w ogóle przetarg na wykonanie dokumentacji powinien być unieważniony.
Jeżeli członkowie Komisji przychylają się do spraw podniesionych w opinii SIiT to uważam, że musimy podjąć konkretne działania.

Radny Andrzej Piotrowski – warto pamiętać, że Gmina Łomża kilkukrotnie zmieniała swój udział w finansowaniu wykonania dokumentacji.

Z kolei Przewodniczący Komisji zapytał zebranych czy chcieliby jeszcze coś dodać w kwestii analizowanego zagadnienia.
Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zarządził głosowanie, w wyniku którego członkowie Komisji 2-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się” (głosów przeciwnych nie było) przyjęli wniosek skierowany do Starosty Łomżyńskiego, o następującej treści:
Komisja Rewizyjna, po przeprowadzonej analizie dotyczącej przedmiotowej sprawy, która została dokonana przez Komisję na posiedzeniach w dniach: 19 kwietnia 2012 roku, 6 lipca 2012 roku, 10 lipca 2012 roku, 8 października 2012 roku oraz 24 października 2012 roku, akceptuje opinię Stowarzyszenia Inżynierów i Techników – Oddział w Warszawie i wnioskuje do Starosty Łomżyńskiego o podjęcie stosownych działań w zakresie ustalenia następcy prawnego upadłej firmy FOJUD S.A. z Poznania i wyegzekwowanie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego należnej mu kwoty. Uzasadnienie: opinia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników – Oddział w Warszawie w sprawie przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz przebiegu procesu projektowego dokumentacji drogi powiatowej Nr 1937B Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo, o długości ok. 7,8 km stwierdza, że firma FOJUD S.A. z Poznania przygotowując zamówioną dokumentację techniczną powinna również wykonać i dołączyć do przekazanych dokumentów raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Wobec tego Komisja Rewizyjna zwraca się do Starosty Łomżyńskiego z wnioskiem o ustalenie następcy prawnego upadłej firmy FOJUD S.A. z Poznania i wyegzekwowanie kwoty, którą Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży musiał zapłacić innemu wykonawcy – w ramach dodatkowego zlecenia, za wykonanie powyższego raportu.

Ad.3 W sprawach różnych radny Andrzej Piotrowski przypomniał, że prosił o zwoływanie posiedzeń Komisji w godzinach popołudniowych, natomiast posiedzenia są zwoływane w godzinach porannych, gdzie bardzo trudno jest mu pogodzić obowiązki zawodowe, bowiem jako lekarz obejmuje swoją opieką ponad 2,5 tys. pacjentów, wobec czego w godzinach rannych nie powinien opuszczać ośrodka zdrowia.

Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego poinformował, że będzie starał się, aby posiedzenia odbywały się w godzinach popołudniowych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do poruszonego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 12-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:27
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:28
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1092 razy