BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 13/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 grudnia 2012 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.25.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Henryk Stanisław Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Kazimierz Polkowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z 12-go posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie skargi pana Tadeusza Ramotowskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej we wsi Supy (gmina Przytuły).
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 12-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – poinformował, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez służby Zarządu Dróg Powiatowych ustalono, iż pan Tadeusz Ramotowski w dniu 23.10.2012r., złożył do Rady Powiatu Łomżyńskiego skargę, w której zarzucił, że Zarząd Dróg Powiatowych dysponuje oświadczeniem podpisanym przez syna skarżącego – pana Wiesława Ramotowskiego, z którego wynika, iż syn wyraża zgodę na wywłaszczenie działki. Pan Tadeusz Ramotowski nadmienił jednocześnie, że nie było to możliwe, ponieważ jego syn przebywał w tym czasie za granicą. Ponadto skarżący zarzucił, że Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży odmówił mu ponownego wglądu do dokumentacji. Pan Tadeusz Ramotowski w złożonej skardze stwierdził również, że nie ma możliwości obrony swoich praw, bowiem jego sąsiad – pan Eugeniusz Rogowski jest szwagrem jednego z „wysoko postawionych” pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – pana Kazimierza Polkowskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego przekazał niniejszą skargę do Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dniu 14.11.2012 roku w związku z czym niezwłocznie podjęto czynności mające na celu rozpatrzenie skargi wniesionej przez Pana Tadeusza Ramotowskiego. Wobec tego w dniu 16.11.12 r. ZDP wystosował do Przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego pismo, w którym ustosunkował się do wszystkich podniesionych zarzutów wyjaśniając tym samym, że:
1) Oświadczenie podpisane przez pana Wiesława Ramotowskiego, w którym wyraża on zgodę na wywłaszczenie działki nie był wystosowany do żadnego z mieszkańców wsi Supy. Zarząd Dróg Powiatowych nadmienił także, że pan Wiesław Ramotowski złożył czytelny podpis na dokumencie dotyczącym „zawiadomienia o czynnościach ustalenia, pomiaru i stabilizacji pasa drogowego”. Dokument ten został wystosowany zgodnie z procedurą prawną, jaką geodeta musi zachować przy wszczęciu postępowania dotyczącego okazania, ustalenia oraz utrwalenia i pomiaru granic na gruncie tj; m. in. podziału nieruchomości pod drogę publiczną.
2) Zarząd Dróg Powiatowych dysponuje dokumentacją, którą udostępnia wszystkim zainteresowanym. Wobec powyższego stwierdzenie zawarte przez pana Tadeusza Ramotowskiego: „(…) ZDP odmówił mi ponownego wglądu do dokumentacji (...)” uznaliśmy za nieprawdziwe.
3) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży nie zajął stanowiska, co do stwierdzenia pana Tadeusza Ramotowskiego „(…) w trakcie rozmowy sąsiad (Rogowski Eugeniusz) powiedział mi, że jego szwagier (Polkowski Kazimierz) jest wysoko postawiony w Zarządzie Dróg Powiatowych i w związku z tym ja nie mam możliwości obrony swoich praw i droga będzie wykonana według projektu”. Przytoczony zarzut ma charakter prywatnej opinii, która nie jest poparta żadnymi wiarygodnymi argumentami, a co za tym idzie nie ma żadnego związku ze sprawą.

Przewodniczący Komisji kontynuując obrady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Stanisław Kozikowski – stwierdził, że mapa do celów projektowych została wykonana poprawnie, uwzględnia ona położenie szczegółów terenowych widocznych na gruncie oraz przebieg granic zgodnie z dokumentami źródłowymi, czyli planem scaleniowym z roku 1925. Rozbieżność na planie scaleniowym co do szerokości drogi została przyjęta wg wersji
korzystnej dla skarżącego. Przyjęto, że droga w obrębie skrzyżowania na odcinku przylegającym do działki nr.14/2 ma szerokość 8,00m, a nie jak mógłby sugerować rysunek na planie scaleniowym ok. 13,00m. Dlatego też do opracowania mapy do celów projektowych jak również do podziału i obliczeń powierzchni zajętej pod projektowaną drogę przyjęto szerokość drogi 8,00m, czyli z korzyścią dla skarżącego.
Natomiast czynności geodezyjne – sporządzenie mapy do celów projektowych i opracowanie projektu podziału – wykonywali geodeci posiadający stosowne
uprawnienia. Zarzut, jakoby w wykonywanych pracach geodezyjnych na potrzeby związane
z projektem drogowym pominięto dane z planu scaleniowego jest niezasadny. Prawdą jest, że mapa do celów projektowych jest wykonywana na podstawie mapy zasadniczej.
Ponadto mapa zasadnicza w swej treści zawiera przebieg granic zgodny z danymi liczbowymi zawartymi w planie scaleniowym a także inne szczegóły terenowe.

Starosta – z tych wyjaśnień można wywnioskować, że ze strony pana Ramotowskiego jest pewien upór wynikający z jego osobowości. Wcześniej kilkakrotnie mieliśmy do czynienia z tym panem i dał się poznać z tej strony. Przedstawia on wszelkie możliwe argumenty, aby kwestionować, jednak te argumenty nie są zasadne. Jeżeli jakieś sprawy już zaakceptował to za chwilę pojawiały się z jego strony nowe, niezasadne zarzuty. Teraz między innymi podważa autentyczność podpisów swojego syna, co jest niezrozumiałe. Nie jest zainteresowany przeprowadzeniem rozgraniczenia, przytaczając nieracjonalne zarzuty. Aktualny przebieg drogi w ogóle nie narusza jego nieruchomości, czy to ogrodzenia czy innych elementów.

Andrzej Piotrowski – szkoda, że nie zostałem powiadomiony o bezpośredniej wizytacji u pana Ramotowskiego, może jako radny z tego terenu mógłbym na miejscu doprowadzić do kompromisu. Niestety ta inwestycja ugrzęzła z powodu kilku niedociągnięć i pomyłek. Myślę, że te usterki zostaną szybko poprawione i zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Generalnie jestem także przekonany o tym, że skarga jest niezasadna.

Starosta – rozmawiałem o tym problemie z Wicewojewodą Podlaskim, jednak nie udało się już nic zmienić. Na pewno zależy nam na szybkim zrealizowaniu tej inwestycji i będziemy podejmować działania, aby niezwłocznie dokończyć wszelkie wymagane procedury.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań.

Z kolei, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, powyższą skargę uznali za niezasadną (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 13-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:29
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:30
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 913 razy