BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 15/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 7 grudnia 2012 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.40.

Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Lecha Szabłowskiego (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Prezentacja budżetu na 2013 rok:
1) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015.
2) Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2013.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – na wstępie pragnę poinformować, że już uchwała RIO pozytywnie opiniująca przedstawiony projekt budżetu na 2013 rok. W tej opinii pozytywnie odniesiono się do sfinansowania deficytu, bowiem jak Państwo wiecie budżet na przyszły rok jest deficytowy. RIO zaleciło nam drobne zmiany, które nie mają wpływu na kształt budżetu, konkretnie dotyczy to modyfikacji załącznika nr 6 i nr 7. Deficyt będzie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.
Natomiast projekt uchwały dotyczy deficytu, mianowicie zapisy zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2015 są konsekwencją zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 27 września br. tj. od ostatniej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Zarząd Powiatu w ramach upoważnień wprowadzał zmiany w formie uchwał zmieniających budżet na 2012 rok. Projekt uchwały w sprawie zmian zawiera załączniki, które mają wpływ na kształt WPF na lata 2012-2015. Są to załącznik Nr 1 „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2012 roku” oraz załącznik Nr 2 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”. W trakcie minionego okresu zwiększyły się wydatki inwestycyjne oraz zmniejszył się deficyt budżetowy oraz prognoza dochodów i wydatków na 2012 rok. Po dokonanych zmianach należy wprowadzić zmiany w kolumnie „Prognoza 2012” urealniając przez to planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2012 oraz wielkość planowanych wydatków inwestycyjnych i wysokość deficytu budżetowego. W tym przypadku planowany deficyt ulegnie zmniejszeniu z kwoty 2.705.641,00 zł do wysokości 2.626.680,00 zł. Natomiast w załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany limitu wydatków na 2012 roku z kwoty 37.460,00 zł do wysokości 35.275,00 zł w wyniku urealnienia wydatków z tego tytułu. Ponadto zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 200.852,00 zł do kwoty 198.667,00 zł, w konsekwencji zmiany limitu wydatków na 2012 rok. W wyniku przeprowadzonych zmian należy urealnić wieloletnią prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć, co też przynależy do kompetencji Rady.

Radna Barbra Zalewska – jaka kwota jest zaplanowana na inwestycje, która nie ma jeszcze wskazania na konkretną inwestycję drogową i będzie można ją zagospodarować w trakcie roku?

Barbara Gorzęba – jest to kwota 425.000,00 zł, która ma być przeznaczona na porozumienia z samorządami gmin.
Dodam, że uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego nie można uchylać i stąd też jest zapisany okres lata 2012 – 2015, jednak zmiany dotycząc lat 2013 – 2016. Ta Prognoza jest uchwala na 3 lata.
Generalnie ww. Prognoza jest poprawna, nie mamy długów, jedynie deficyt, o którym wspominałam.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015 został zaopiniowany 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt budżetu na 2013 rok, po przyjęciu przez Zarząd Powiatu został skierowany do zaopiniowania przez stałe komisie Rady Powiatu. Opracowany on został w oparciu o możliwości finansowe wynikające z obowiązującego prawa w ramach, którego funkcjonują powiaty. Ponadto projekt uchwały budżetowej uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował, że zostały zaplanowane subwencje dla powiatu w wysokości 8.756.611,00 zł. Na tych samych zasadach Wojewoda Podlaski ustalił kwotę dotacji z budżetu państwa na poziomie 6.068.400,00 zł. Dochody z pozostałych źródeł to 9.248.994,00 zł i łącznie dochody w projekcie budżetu stanowią wartość 24.073.605,00 zł. Należy zauważyć, że kwota wydatków jest wyższa od planowanych dochodów, gdyż wynoszą one 25.685.233,00 zł. W tej sytuacji budżet na 2013 roku jest deficytowy i należało zaangażować środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.611.628,00 zł. Przy konstruowaniu budżetu zostały spełnione wymogi art. 211, art. 214,art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 oraz art. 242 ustawy o finansach między innymi w odniesieniu do określenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w tym zrównoważeniu części bieżącej budżetu, kwoty planowanego deficytu oraz źródła jego pokrycia. Należy mieć na uwadze, iż przyjęte kwoty subwencji i dotacji celowych są kwotami wstępnymi, wynikającymi z projektu budżetu państwa. Trudno przewidzieć czy i jakie zmiany zostaną wprowadzone do projektu budżetu państwa, gdyż w tej chwili projekt jest w komisjach Senatu a pod koniec stycznia 2013 roku ma być podpisany przez Prezydenta RP. Zaplanowane rezerwy budżetowe pozwolą na ewentualne pokrycie zmniejszeń wartości dochodów przekazywanych z budżetu państwa. W sytuacji gdy w obecnym kształcie budżet nie ulegnie zmianie, uważam, ze jest przedstawiony w formie poprawnej. Jednakże należy zwrócić uwagę na pogarszająca się z roku na rok sytuację finansową powiatu, na którą wpływ mają przede wszystkim czynniku zewnętrzne. Utrzymywanie się poziomu dochodów ze źródeł budżetu państwa od kilku lat na niezmiennym poziomie, przy wzroście nawet minimalnym wydatków powoduje, że środki z nadwyżki z lat ubiegłych topnieją. Jak Państwu wiadomo, źródeł dochodów na które by Zarząd Powiatu miał wpływ nie mamy. Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych z roku na rok rosną, w znacznym stopniu wzrosły koszty bieżącego utrzymania naszych instytucji kultury. Spowodowane to jest utratą środków, jakie były przekazywane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obowiązek utrzymania spadł w zdecydowanym stopniu na samorząd powiatowy. Jednakże środki przeznaczane z budżetu powiatu zaspakajają w minimalnym stopniu potrzeby naszych instytucji. Wyczerpujące się środki z nadwyżek lat ubiegłych mają także wpływ na możliwości Powiatu w zakresie planowania inwestycji na drogach powiatowych. Subwencja z budżetu państwa na 2013 rok przyznana dla Powiatu w wysokości 2.550.303,00 zł, zabezpiecza jedynie wydatki na bieżące utrzymanie dróg bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych. Zarząd Powiatu na rok budżetowy 2013 planuje przeznaczyć 5.714.908,00 zł to jest o 124 % więcej niż wynosi kwota subwencji. Jednakże na zadania inwestycyjne i zakupy wraz z rezerwą drogową zaplanowana jest kwota niższa niż w 2012 roku o 516.141,00 zł i stanowi kwotę 1.898.607,00 zł. Przy tendencji zmniejszania się dochodów bieżących powiatu, w sytuacji, kiedy dochodów majątkowych praktycznie nie uzyskujemy i wzrostu wydatków bieżących istnieje zagrożenie zachwiania zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która stanowi o tym, że musi być zachowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Jeżeli taki stan nie ulegnie zmianie, będzie trudno realizować zadania obligatoryjne wynikające z ustaw, nie mówiąc o inwestycjach. Następną barierą w prowadzeniu działalności Powiatu, przy tak niskich dochodach będzie wejście w życie w 2014 roku art. 243 ustawy, który zmienia zasady zadłużania się samorządów. Powiat, który nie ma dochodów majątkowych i nie posiada nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uzyska nawet kredytu, gdyż nie będzie miał, z czego go spłacić. Sytuacja kryzysowa w Europie i w naszym kraju w życiu gospodarczym coraz bardziej wpływa na finanse naszego Powiatu. Bez pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych będzie bardzo trudno cokolwiek zrobić ponad zadania ustawowe. Mimo pogarszającej się sytuacji finansowej Powiatu należy uznać, że w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na poziomie pozwalającym prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Jednakże należy zauważyć, że nie można było zabezpieczyć środków na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek. Wzrost wynagrodzeń i pochodnych o nich wyliczanych są kosztami stałymi, które skutkują zwiększeniem wydatków na kolejne lata. Gdy planowane dochody nie ulegają wzrostowi, nie można zwiększać wydatków, gdyż naruszy się już wcześniej wspominany art. 242 ustawy o finansach publicznych, co za tym idzie zostanie zachwiana płynność finansowa. W żadnym razie nie można do tego dopuścić. Ponadto w założeniach do projektu budżetu państwa zostały zamrożone wynagrodzenia w administracji rządowej, mimo że wprost nie ma blokady na wynagrodzenia w administracji samorządowej, ale zaplanowane kwoty dla Powiatu wskazują, że bez dodatkowych stałych dochodów własnych Zarząd Powiatu nie może wdrożyć podwyżek płac dla pracowników. Jedynie wynagrodzenie minimalne, które wzrasta w 2013 roku z kwoty 1.500,00 zł na 1.600,00 zł. Zatem wydaje się, że skonstruowany projekt uchwały budżetowej na 2013 rok jest „dokumentem poprawnym” i z tej racji w ramach przysługujących Radzie Powiatu ustawowych kompetencji może być uchwalony. Należy nie zapomnieć o instrumencie finansowym, jakim, jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu, która będzie wprowadzona w formie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwaloną WPF na lata 2012-2015, poprzez wprowadzenia okresu finansowania 2013-2016. Wykazane planowane dochody i wydatki w prognozie na 2013 rok, są zgodne z danymi w projekcie budżetu na 2013 roku, zaś planowane przychody to nadwyżka z lat ubiegłych, która znajdzie przeznaczenie na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.611.628,00 zł. W prognozie na lata 2014-2016 to jest trzy kolejne lata po roku budżetowym, zaplanowano w ten sposób, że zrównoważono dochody z wydatkami. Gdy w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla wprowadzenia zmian w budżecie, Zarząd Powiatu przedłoży stosowne projekty uchwał, gdy w ramach uprawnień ustawowych nie będzie mógł ich wprowadzić we własnym zakresie. Zmiany, które wpłyną na wynik budżetu, automatycznie będą skutkowały zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Radna Barbra Zalewska – chciałam poprosić o przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej prac nad przygotowaniem kolejnych działań do przebudowy drogi powiatowej Grzymały – Sławiec.

Radny Kazimierz Polkowski – w tej sprawie mógłby wypowiedzieć się Dyrektor ZDP – pan Janusz Świderski, jednak nie ma go na dzisiejszym posiedzeniu.

Radna Barbra Zalewska – zastanawiam się z jakiego powodu został złożony wniosek na drogę Grzymały – Sławiec, jeżeli był on niepełny?

Radny Kazimierz Polkowski – wynika to z tego, że tylko dwie gminy wyraziły chęć zabezpieczania środków na udział własny, w tym była to Gmina Nowogród.

Radny Sławomir Łomotowski – czyli inne gminy nie wyraziły takiej woli?

Wicestarosta – Adam Sowa – tak, na pewno wynika to z ich możliwości finansowych, w zasadzie wszystkie nasze gminy mają duże zadłużenie kredytowe.

Radny Sławomir Łomotowski – proszę przypomnieć, w jakiej wysokości są zaplanowane rezerwy budżetowe?

Barbara Gorzęba – rezerwa ogólna – 150.000,00 zł; 250.000,00 zł jest na drogi; 143.000,00 zł – rezerw oświatowa; i rezerwa kryzysowa – 71.400,00 zł. W sumie jest 609.000,00 zł w rezerwach.

Radny Sławomir Łomotowski – jak taka rezerwa może być wydatkowana.

Barbara Gorzęba – ZDP składa wniosek do Zarządu Powiatu, ale te rezerwy są rozdysponowywane jeżeli zadanie dotyczy inwestycji.

Radny Sławomir Łomotowski – czy wykonanie dokumentacji technicznej to zadnie inwestycyjne?

Barbara Gorzęba – tak.
Radny Sławomir Łomotowski – kto może w tej sprawie złożyć wniosek?

Wicestarosta – złożyć może np. radny powiatu, a następnie do Zarządu Powiatu z konkretnymi wyliczeniami zwraca się właściwa jednostka – w tym przypadku ZDP.

Radny Kazimierz Polkowski – należy tu mieć na uwadze, że wg przyjętych zasad to przede wszystkim gminy finansują wykonanie dokumentacji technicznej, nasz Powiat dofinansowuje takie zadanie maksymalnie w wysokości 50 %, więc w tych przypadkach konieczny jest udział samorządu gminnego.

Wicestarosta – w ostatnim okresie największe inwestycje są prowadzone na terenie gminy Miastkowo, Śniadowo i Nowogród.

Barbara Gorzęba – Gmina Miastkowo bardzo dużo inwestowała w ubiegłych latach.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2013 został zaopiniowany pozytywnie 6-ma głosami „za”, głosów wstrzymującym się i głosów przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 15-te posiedzenie Komisji Budżetu.
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:30
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:31
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 868 razy