BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 grudnia 2012 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 8.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.10.
Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015.
5. Sprawy różne.
• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;
• Omówienie kwestii dotyczącej realizacji inwestycji na odcinku drogi powiatowej Grzymały – Sławiec, na terenie gminy Nowogród.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – poinformowała, że pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok generalnie dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej i przewiduje zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.380,00 zł na zadania własne w dziale 720, rozdziale 72095 w § 2337, tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Decyzji z dnia 28 lutego 2012 roku. Zmiany należy dokonać, ponieważ wydatki pierwotnie w uchwale budżetowej zostały zaplanowane w rozdziale 75095, a winny być zapisane zgodnie z pismem z 14 września br. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w rozdziale 72095. W wyniku tej zmiany deficyt budżetu na 2012 rok ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2.100,00 zł.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok został zaopiniowany pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok przewiduje zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę o kwotę 70.571,00 zł z tego plan dochodów bieżących w § 2440 - 1.722,00 zł i plan dochodów majątkowych w § 6260 – 68.849,00 zł. Jest to związane z przyznaniem dla powiatu łomżyńskiego środków na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obszar B programu pn. „Przyjazna przychodnia – rozbudowa budynku Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży o windę dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa podjazdu dla wózków inwalidzkich” – nazwa beneficjenta: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Kwota dofinansowania stanowi 40% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego, które będzie realizowane w 2013 roku. Środki na w/w zadanie zostały przekazane przez PFRON na rachunek wyodrębniony w dniu 4 grudnia 2012 roku.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok został zaopiniowany pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – trzeci z projektów uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok ma charakter porządkowy. Załączniki określone w § 1 niniejszej uchwały zostały zaktualizowane na podstawie uchwał podjętych przez Radę i Zarząd Powiatu na mocy upoważnień. W załączniki nr 1 w stosunku do ostatnich zmian, jakie wprowadzono uchwałą Nr XXII/110/2012 Rady Powiatu z dnia 27 września 2012 roku zmieniono wykaz inwestycji na podstawie zapisów uchwał Zarządu Powiatu. Wprowadzono kwoty pomocy finansowej z Gminy Śniadowo i Gminy Miastkowo oraz urealnione kwotę dotacji z budżetu państwa z kwoty 972.500,00 do wysokości 584.482,00 zł. Ponadto przesunięto środki z poz. 2 i 3 w wysokości 50.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2012 roku musi być zgodny z planem wydatków w tym zakresie na dzień podjęcia niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego” został zaktualizowany w stosunku do załącznika Nr 4 przy uchwale budżetowej po pozyskaniu środków europejskich i krajowych na realizację projektów unijnych. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody„ wskazuje aktualny deficyt budżetowy, który po zmianach wprowadzonych uchwałami stanowi kwotę 2.626.680,00 zł i jest niższy od ustalonego uchwałą Rady z 27 września br. o kwotę 78.961,00 zł. Załączniki Nr 4 i 5 dotyczące wysokości dotacji, jakie były przyznane dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok został zaopiniowany pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały dotyczy deficytu. Mianowicie zapisy zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2015 są konsekwencją zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 27 września br. tj. od ostatniego posiedzenia Rady Powiatu Łomżyńskiego. Zarząd Powiatu w ramach upoważnień wprowadzał zmiany w formie uchwał zmieniających budżet na 2012 rok. Projekt uchwały w sprawie zmian zawiera załączniki, które mają wpływ na kształt WPF na lata 2012-2015. Są to załącznik Nr 1 „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2012 roku” oraz załącznik Nr 2 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”. W trakcie minionego okresu zwiększyły się wydatki inwestycyjne oraz zmniejszył się deficyt budżetowy oraz prognoza dochodów i wydatków na 2012 rok. Po dokonanych zmianach należy wprowadzić zmiany w kolumnie „Prognoza 2012” urealniając przez to planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2012 oraz wielkość planowanych wydatków inwestycyjnych i wysokość deficytu budżetowego. W tym przypadku planowany deficyt ulegnie zmniejszeniu z kwoty 2.705.641,00 zł do wysokości 2.626.680,00 zł. Natomiast w załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany limitu wydatków na 2012 roku z kwoty 37.460,00 zł do wysokości 35.275,00 zł w wyniku urealnienia wydatków z tego tytułu. Ponadto zmieniono łączne nakłady finansowe z kwoty 200.852,00 zł do kwoty 198.667,00 zł, w konsekwencji zmiany limitu wydatków na 2012 rok. W wyniku przeprowadzonych zmian należy urealnić wieloletnią prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć, co przynależy do kompetencji Rady.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015 został zaopiniowany pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 1) Przewodnicząca Komisji przechodząc do spraw różnych udzieliła głosu Naczelnikowi Wydziału Komunikacji.

Karolina Przybyłek – stwierdziła, że na mocy ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust.1 wyż. cyt. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach wymienionych do przekazanych Państwu dokumentach. Jest to pięć następujących sytuacji: pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju; przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego; pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej; oraz pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Zgodnie z art.130 ust.2 pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu lub też nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu. Także pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminy (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. W dniu 7 sierpnia 2012r. minister finansów ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” poz. 579 z dnia 9 sierpnia 2012 r. obowiązujące w 2013 r. maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za każdą dobę jego przechowywania na parkingu strzeżonym z uwzględnieniem rodzaju pojazdu. Wobec tego, mając na uwadze ustawowy obowiązek ustalenia przez radę powiatu wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu został zaopiniowany pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

2) Z kolei Przewodnicząca Komisji w sprawach różnych udzieliła głosu radnej Barbarze Zalewskiej.

Radna Barbara Zalewska poprosił o wyjaśnienie kwestii dotyczącej realizacji inwestycji na odcinku drogi powiatowej Grzymały – Sławiec, na terenie gminy Nowogród. Wyjaśniając dodała, że mieszkańcy ww. miejscowości są zaniepokojeni informacjami na temat prawdopodobnych problemów z przygotowywaną m9odernizacją wspomnianego odcinka drogi.

Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski – inwestycja na odcinku drogi powiatowej Grzymały – Sławiec ma być wsparta środkami w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i w tej sprawie sołtysi zainteresowanych miejscowości złożyli wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w ww. zakresie. Wobec tego należy czekać na odpowiedź Przewodniczącego.
Natomiast ostateczna lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 15 stycznia 2013 roku. Jestem dobrej myśli i należy teraz czekać na ocenę.

Radny Sławomir Łomotowski – jakie są szanse na uzyskanie wsparcia tego zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych?

Starosta Łomżyński – generalnie wniosek zostały przyjęty i czekamy na jego punktową ocenę. Sprawa jest aktualnie rozstrzygana, robimy co w naszej mocy, aby ta inwestycja zostały wykonana przy wsparciu środków pomocowych. Mieliśmy do wyboru kilka inwestycji, jednak oceniliśmy, że ta może uzyskać największą punktację.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 16-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:32
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:32
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1114 razy