BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 8/12 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiegow dniu 7 grudnia 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.50.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę czterech członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:
1. Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji.
2. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
3. Adam Sowa – członek Komisji.
4. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił panią Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba – projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok został już zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Otrzymaliśmy pozytywną opinię z tym, że RIO zasugerowała, iż załączniki z podziałem na zadania zlecone administracji rządowej i zadnia realizowane w ramach porozumień są zbędne i należy te załączniki wycofać. Te poprawki w żadnym stopniu nie zmieniają wskaźników przyjętych w projekcie budżetu.
Dochody na 2013 rok oszacowano na kwotę 24.073.605,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu, zaś wydatki po szczegółowym ich przeanalizowaniu na kwotę 25.685.233,00 zł. W tym kształcie projektu budżetu zamknął się deficytem w wysokości 1.611.628,00 zł, będzie on pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych (1.503.638,18). Dochody zaplanowane z podziałem na dochody bieżące – 23.450.328,00 zł a dochody majątkowe 623.277,00 zł z czego 615.277,00 zł to dotacja celowa na realizacje projektu unijnego „Wdrażanie usług elektronicznych, a 8000.00 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży składników majątkowych ZDP w Łomży. Wydatki w podziale na wydatki bieżące ustalono w wysokości 22.960.937,00 zł, zaś majątkowe na kwotę 2.724.296,00 zł co przedstawia załącznik Nr 3 z tym że w załączniku nie ujęto rezerwy drogowej w wysokości 250.000 zł , ponieważ nie jest to konkretne zadanie. W chwili obecnej nie zostały zapisane kwoty na podwyżki dla pracowników, ponieważ nie ma takiej możliwości. Planuje się zamknąć rok budżetowy kwotą deficytu 1.946.435,00 zł przy nadwyżce 4.209.279,18 zł, pozostanie 2.262.844 zł, deficyt planowany na 2013 rok to kwota 1.611.628,00 zł, pozostaje 651.216,00 zł – są to w większości środki uzyskane z wpływów z ochrony środowiska – około 450.000 zł. dochody bieżące są w niewielkim stopniu wyższe od wydatków bieżących tj. kwota 489.391,00 zł i to jest niebezpieczny próg , jeżeli wprowadzimy zwiększenie wydatków bieżących, naruszymy art. 242 ustawy o finansach publicznych i trudno będzie wypełnić zapisy w art. 243 ustawy o fp. Ostatecznie będzie wiadomo po zamknięciu roku, jaką nadwyżką zostanie on zakończony. Jednakże należy także przestrzegać zapisów w projekcie ustawy budżetowej, a przede wszystkim w projekcie ustawy około budżetowej jest zapis o zamrożeniu w sferze publicznej wynagrodzeń i podstawy naliczenie odpisu na ZFSS na poziomie 2012 roku. Wprost nie odnosi się do samorządów ale zaplanowane kwoty na rzecz powiatu ze strony budżetu państwa świadczą, że nie ma możliwości wzrostu jakiegokolwiek wydatków w stosunku do roku bieżącego. Przy niezmiennych kwotach dochodów na wydatki bieżące niemożliwe jest zaplanowane wydatków, które skutkują stałym wzrostem wydatków na lata następne. Jak Państwu wiadomo powiat nie ma żadnych wolnych dochodów, które nie miałyby przeznaczenia. Niepokojąco zmniejsza się różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co przedstawia WPF. Z ewentualnej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych można by realizować jednorazowe wydatki a przede wszystkim wydatki majątkowe – inwestycyjne, taka jest zasada w prawie finansowym. Powiat nie posiada dochodów majątkowych, co ogranicza jego możliwości przy ustalaniu wydatków. Dochody bieżące to przede wszystkim dotacje i subwencje oraz udziały z budżetu państwa, które od kilku lat utrzymują się na tym samym poziomie, nie pozwalają n a zwiększanie wydatków stałych. Bardzo trudno było zamknąć budżet przy kwotach, jakie zaplanowało dla powiatu Ministerstwo Finansów, ponieważ subwencje są jedynie o 34.444,00 zł wyższe od tegorocznych. Na udziały w takiej wysokości, jaką zaplanowało Ministerstwo trudno polegać, gdyż jest to mało realne, że mogą być osiągnięte. Udziały od podatku CIT w tej chwili nawet są bardzo niskie a nawet była już sytuacja, że zmuszeni byliśmy do zwrotu zaliczek na rzecz urzędu skarbowego w Białymstoku, bowiem zalegamy z tytułu nadpłaty zaliczek z lat ubiegłych. Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiłam na stronie 2 i 3 uzasadnienia do projektu. Wzrost subwencji jest dla nas zaplanowany na tak niskim poziomie, że będzie trudno zachować równowagę budżetową. Należy pamiętać, że w zasadzie wszystkie opłaty związane z kosztami utrzymania zostały podniesione, ponieważ podrożały między innymi koszty energii. Przedstawię pokrótce zaplanowane wydatki wg działalności, a konkretnie wg działów, zgodnych z klasyfikacją budżetową, które przynależą branżo do Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Dział Leśnictwo – dział 020, rozdział 02020, § 4300 - zaplanowana jest kwota 180.100,00 zł to jest kwota wynagrodzenia za nadzór na lasami niepaństwowymi dla nadleśnictw Łomży i Nowogrodu. Kwota zaplanowana wynika z przeliczenia ilości hektarów i stawki za 1ha tj. 18.010 ha X 10,zł co daje kwotę 180.100 zł. Stawka za 1 ha jest na tym samym poziomie co w 2012 roku, mimo, że wniosek opiewał na wyższą kwotę. Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami, rozdział 70005 – zadanie realizowane jest przez pracowników Wydziału geodezji w ramach własnych środków powiatu oraz z dotacji budżetu państwa. Własne środki zaplanowane zostały w wysokości 70.000,00 zł tj. na poziomie tego roku. Dział 710, rozdziały 71012, 71013, 71014 – działalność usługowa, zadania realizowane są w ramach środków pozyskiwanych z usług geodezyjnych, które zaplanowano na kwotę 600.000,00 zł z czego; 300.000,00 zł zostanie przeznaczone na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Wydziału geodezji, którzy realizują zadania rządowe, ośrodka dokumentacji geodezyjnej i ustawy gospodarki nieruchomościami (75020): 140.000,00 zł – rozdział 71012, 130.000,00 zł – rozdział 71013, 30.000,00 zł – rozdział 71014. Dział 900 – ochrona środowiska - wydatki finansowane są z wpływów za korzystanie ze środowiska. Środki, które nie zostały wydatkowane muszą pozostać i wchodzą w nadwyżkę budżetową i nie mogą być wydatkowane na inne cele. Rozliczenie środków przedstawia się następująco: Stan środków na dzień 31 grudnia 2011 roku wg sprawozdania OŚ-4p + 244.935,00 zł; wpływy przewidywane w 2012 roku + 200.000,00 zł; przewidywane wydatki w 2012 roku - 78.400,00 zł; Plan wpływów na 2013 rok + 160.000,00 zł; pozostałe środki do wykorzystania 526.000,00 zł; planowane wydatki na 2013 rok - 385.834,00 zł. Zadania zaplanowane na 2013 rok w rozdziałach: 90005 - na kwotę 191.834,00 zł wkład własny na realizację Projektu „montaż ogniw fotowolkanicznych” w ramach projektów unijnych; 90006 - 36.000,00 zł na pokrycie kosztów ekspertyz (30.000), usług związanych z ochroną gleby, sprzątanie świata; 90008 – 150.000 zł na sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów; 90095 – pozostała działalność – zaplanowano 8.000 zł na materiały i szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Rozdział 75019 – koszty utrzymania rady powiatu - środki zaplanowano na poziomie 228.000,00 zł, wzrost w stosunku do 2012 roku wynika z podwyżki diet, jaka miała miejsce od miesiąca kwietnia br. Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe w Łomży - koszty utrzymania urzędu zaprojektowano na kwotę – 4.341.177,00 zł, są one niższe o 97.082,00 zł w stosunku do 2012 roku. Mimo tego, zaplanowano remont na kwotę 50.000,00 zł dolnego korytarza, w miejscu w którym był kiosk. Ponadto w roku 2013 jest 8 osób, które otrzymają nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę na kwotę 83.647,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2012 roku o kwotę 60.633,00 zł. Także nastąpił wzrost o 2% składki na ubezpieczenia rentowe, co skutkowało we wszystkich jednostkach wzrostem wydatków. Ponadto w dziale 720 „Informatyka” należało zaplanować wkład własny na realizację projektu na kwotę 143.764,00 zł – Informatyzacja urzędu, ten projekt będzie realizowany w latach 2013-2014.
Przewodniczący Komisji – pragnę przypomnieć, że co najmniej od 6 lat deficyt jest pokrywany z nadwyżek z lat ubiegłych. Jednak jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości pojawi się taki moment, iż konieczne będzie zaciągnięcie kredytu.

Barbara Gorzęba – nie wiem, czy będziemy w stanie zaciągnąć kredyt, ponieważ wg przygotowywanych przepisów samorządy nie będą już mogły zaciągać kredytów, jeżeli ich dochody nie będą przekraczać wydatków. Przy naszych dochodach zaciągnięcie kredytu –prawdopodobnie będzie niemożliwe.
Przewodniczący Komisji – jak przedstawiał się poziom deficytu budżetowego na przestrzeni ostatnich lat?

Barbara Gorzęba – w 2010 roku deficyt był na poziomie 884 tys., w 2011 roku było 2.154 tys. w tym roku jest 2.700 tys., a na 2013 rok planowany jest na poziomie 1.611 tys.

Przewodniczący Komisji – ile inwestycji jest planowanych w ramach środków pomocowych?

Adam Sowa – Wicestarosta – w ramach tzw. schetynówek są planowane dwie inwestycje wspólnie z samorządem gminy Nowogród i gminy Wizna.

Barbara Gorzęba – to prawda, jednak należy pamiętać, że z doświadczenia wiadomo, iż szanse na pozyskanie środków powiat ma, ale raczej w stosunku tylko do jednej inwestycji.

Adam Sowa – Wicestarosta – dodam, że zmieniły się zasady dofinansowania tych inwestycji, ponieważ wielkość dofinansowania wzrosła z 30 % do 50 %.

Elżbieta Parzych – wynika z tego, że będzie mniejsza ilość inwestycji, która zostanie wsparta środkami pomocowymi.

Barbara Zalewska – czy braki w dokumentacji, które pojawiły się w przypadku planowanej inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Nowogród nie przekreślają szans na realizację tej inwestycji?

Adam Sowa – Wicestarosta – w mojej ocenie nie, nawet jest to korzystne, ponieważ te braki można uzupełnić, natomiast przy dofinansowaniu inwestycji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń projektów.

Barbara Zalewska – mieszkańcy w terenie byli zapewnieni, że ta inwestycja w przyszłym roku dojdzie do skutku.

Elżbieta Parzych – nadal jest szansa, że zostanie ona zrealizowana.

Adam Sowa – Wicestarosta – aby nie dopuścić do zaprzepaszczenia szansy na wykonanie tej inwestycji Burmistrz przed kilkoma dniami zwołał sesję nadzwyczajną, na której Rada Gminy uzupełniła pewne braki.

Przewodniczący Komisji – odnosząc się do zakupu ścinarki poboczy pragnę zapytać czy przed kilkoma laty nie był dokonywany zakup takiego sprzętu?

Adam Sowa – Wicestarosta – trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, w tej sprawie należy skonsultować się z Dyrektorem ZDP w Łomży.

Przewodniczący Komisji – jeżeli taki sprzęt był zakupywany to nie ma sensu zakupywać podobnego, bynajmniej ja tak uważam.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że aktualnie – przy wzroście poziomu dofinansowania inwestycji w wysokości 50 % więcej samorządów będzie starać się o udział w Narodowym Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Elżbieta Parzych – zgadzam się z tym, ponieważ wcześniej części samorządów nie było stać na realizację inwestycji, gdzie dofinansowanie wynosiło zaledwie 30 %.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył ósme posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:35
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:36
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 886 razy