BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 9/12 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 grudnia 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 8.00, natomiast zakończenie o godzinie 8.35.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę czterech członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:
1. Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji.
2. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
3. Adam Sowa – członek Komisji.
4. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:


Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Zajęcie stanowiska Komisji w sprawie projektu budżetu na Wspólną Politykę Rolną oraz funduszy na rozwój obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
4. Informacja na temat debaty klimatycznej ,,Dobry Klimat dla Powiatów” zorganizowanej w dniu 11.12.2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
5. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.2
Przewodniczący Komisji zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z ósmego posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3
Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski powiedział – Szanowni Państwo dzisiejsze posiedzenie komisji zwołane zostało w odpowiedzi na liczne zapytania rolników dotyczące przyszłego budżetu UE na wspólną politykę rolną, w tym przede wszystkim wysokości środków na polskie rolnictwo. Niepokój budzą dochodzące sygnały o utrzymaniu różnicy w wysokości przyznawanych dopłat bezpośrednich pomiędzy krajami tzw. starej i nowej unii, czy też zapowiedzi ograniczenia dopłat ONW dla polskich rolników.
Pozwoliłem sobie na przygotowanie projektu stanowiska naszej komisji w tej sprawie z nadzieją, że docelowo będzie to stanowisko całej Rady Powiatu Łomżyńskiego. Z uwagi na fakt, że jest to projekt stanowiska, powinien być on przedmiotem analizy i dyskusji. Zajęcie stanowiska w sprawie przygotowywanego projektu budżetu na Wspólną Politykę Rolną oraz funduszy na rozwój obszarów wiejskich na lata 2014-2020 jest w mojej ocenie szczególnie istotne dla naszego powiatu, bowiem większość jego mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Gospodarka powiatu łomżyńskiego w dużej mierze opiera się na rolnictwie.
Informacje, które do nas docierają w ostatnim czasie budzą wątpliwości wśród rolników. Mówi się o dużych cięciach na wspólną politykę rolną, ograniczeniu dopłat ONW. Dlatego tez uważam, że powinniśmy zająć stanowisko w tej sprawie. Mam nadzieję, że stanowisko to w najbliższym czasie będzie przedmiotem prac Zarządu Powiatu, a docelowo Rady Powiatu.
Nasz apel proponuję skierować do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Prezesa Rady Ministrów. Stanowisko w tej sprawie powinniśmy sformułować jeszcze przed drugą turą rozmów w Brukseli i skierować do najwyższych władz państwowych. W przedmiotową sprawę należy również zaangażować wszystkie samorządy z powiatu łomżyńskiego.
Zajęcie stanowiska będzie wyrazem poparcie dla oddolnych oczekiwań mieszkańców naszego regionu i tym samym wyrazem poparcie dla kwestii odpowiedniego zabezpieczenia interesów rolnictwa i polskiej wsi, przed rozpoczęciem kolejnej tury negocjacji na szczycie w Brukseli.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił roboczą wersję projektu stanowiska
o następującej treści:
,,Szanowny Panie Premierze. Rolnicy z powiatu łomżyńskiego z niepokojem śledzą informacje napływające w ostatnim czasie z Brukseli. Przeprowadzone w dniach 22 - 23 listopada br. negocjacje przywódców państw europejskich nie przyniosły konsensusu w sprawie unijnego budżetu, w tym także ustalenia wysokości budżetu Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy na rozwój obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020. Komisja Europejska zaproponowała cięcia wydatków przeznaczonych na Rolnictwo w latach 2014-2020. Ostatnia propozycja Przewodniczącego Rady UE Hermana van Rompuya pomniejszenia płatności bezpośrednich
o kolejne 5% w skali całej Wspólnoty, jest nie do przyjęcia. Zapowiadana jest także redukcja budżetu rolnego o 16 mld euro. Tak duże cięcia budżetu WPR spowodują utrzymanie dotychczasowych różnic w wysokości dopłat bezpośrednich. Dochodzenie do pełnych płatności do gruntów rolnych nowych państw członkowskich zostanie oddalone na kolejne lata. Tym samym utrzymane zostaną dysproporcje w rozwoju gospodarstw w poszczególnych krajach UE. W takim przypadku nie można mówić o równej konkurencji, wyrównywaniu szans, czy równorzędnym traktowaniu wszystkich członków UE. Panie Premierze, wyrównanie dopłat bezpośrednich uważamy za sprawę kluczową dla polskiego rolnictwa. Sprawa ta, powinna być traktowana przez polski rząd jako priorytetowa. Komisja Rolnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego stoi na stanowisk, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej powinien z największą determinacją zabiegać o sprawy Polskiego Rolnictwa i konsekwentnie dążyć do wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich i utrzymania dotychczasowego poziomu finansowania polskiego rolnictwa. W związku z powyższym apelujemy o zdecydowane i ustawiczne działania Rządu RP, w tym resortu rolnictwa tak, aby ostateczne negocjacje budżetowe przyniosły korzystne dla Polski rozstrzygnięcia”.

Następnie Przewodniczący Komisji wyraził potrzebę zorganizowania w tej sprawie spotkania
w szerszym gronie z udziałem przedstawicieli samorządów gminnych, jak również działającego
w województwie podlaskim samorządu rolniczego. Zwrócił się do uczestników posiedzenia
o zabranie głosu w tej kwestii.

Starosta – Lech Marek Szabłowski – z pewnością stanowisko samorządów, szczególnie położonych na obszarach typowo rolniczych dotyczące przygotowywanego przez kraje członkowskie UE projektu budżetu na Wspólną Politykę Rolną oraz funduszy na rozwój obszarów wiejskich na lata 2014-2020 jest sprawą istotną. Takie stanowisko powinno być podjęte przez Radę Powiatu, a nie Komisję. Możliwość oddziaływania Rady Powiatu będzie zupełnie inna. Natomiast projekt tego stanowisko powinien być przeanalizowany przez grupę ekspercką powołaną w tym celu.
W pierwszej kolejności powinniśmy sięgnąć do źródłowych informacji przedstawionych przez któregoś z kompetentnych polityków, który ma dostęp do dokumentów. Na dzisiejsze spotkanie opłatkowe został zaproszony Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nasz Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Krzysztof Jurgiel. Jednak nie wiemy czy będzie, ponieważ w okresie świątecznym ma szczególnie dużo obowiązków. Możemy rozważyć zaproszenie go na spotkanie poświęcone projektowi budżetu na Wspólną Politykę Rolną oraz funduszy na rozwój obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w innym terminie, który specjalnie zarezerwujemy.

Przewodniczący Komisji – uważam, że na to spotkanie powinniśmy również zaprosić przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, ARiMR, samorządów oraz środowisk rolniczych. Dodam, że pierwsze skutki zmniejszenia dopłat bezpośrednich o 10% tzw. mechanizm modulacji, zaskoczył duże gospodarstwa już w tym roku. Nie wszyscy rolnicy mogą być świadomi zastosowanych potrąceń, bowiem w tym roku ARiMR nie wysyła decyzji dotyczących wysokości przyznanych dopłat bezpośrednich. Docierają do mnie zapytania rolników, co w tej sprawie powinni robić.

Starosta – można było to inaczej przygotować, dziś już nie da się pewnych spraw odpowiednio przygotować. Nie jesteśmy przygotowani na podjęcie stanowiska w tak ważnej sprawie.
Natomiast spotkanie powinno być z udziałem przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podlaskiej Izby Rolniczej, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, wszystkich radnych powiatu łomżyńskiego, wójtów i burmistrzów z terenu powiatu łomżyńskiego oraz innych osób reprezentujących interesy polskiej wsi na ziemi łomżyńskiej.

Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – pragnę przypomnieć, że 31 maja 2011 roku Rada Powiatu Łomżyńskiego przyjęła stanowisko w sprawie wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników Polski i starych krajów UE, które było skierowane między innymi do Premiera RP. Proponuję nawiązać w omawianej sprawie do tego stanowiska.

Radna Barbara Zalewska – dobrze byłoby zabrać się za ten temat w taki sposób, aby uzyskać jakiś oddźwięk. Propozycja dotycząca zorganizowania spotkania w szerokim gronie jest dobrym pomysłem.

Przewodniczący Komisji – rolnicy dostają znacznie mniejsze środki w ramach dopłat i są poruszeni takim obrotem sprawy. Naszym obowiązkiem jest dołożenie wszelkich starań, aby pomóc zabezpieczyć ich interesy.

Członkowie Komisji opowiedzieli się za zorganizowaniem spotkania w tej sprawie z udziałem Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela
i poproszenie go o przedstawienie założeń dotyczących projektu budżetu na Wspólną Politykę Rolną oraz funduszy na rozwój obszarów wiejskich na lata 2014-2020 oraz przedstawicieli środowisk rolniczych, samorządów itp.


Ad.4
Przewodniczący Komisji poprosił Naczelnika Wydziału ROŚB o przedstawienie najważniejszych kwestii w zakresie debaty klimatycznej, której organizatorem w ramach projektu „Dobry klimat dla Powiatów”, był Instytut na Rzecz Ekorozwoju i Związek Miast Polskich.

Wacław Sierbiński – nasz powiat jest partnerem projektu „Dobry klimat dla Powiatów”. Te spotkanie odbyło się 11 grudnia 2012 roku w siedzibie naszego Starostwa Powiatowego. Debata objęta została patronatem Ministerstwa Środowiska i Starosty Łomżyńskiego, a jej uczestnikami byli, m. in. Wójtowie Gmin, radni Powiatu Łomżyńskiego, lokalni przedsiębiorcy, nadleśniczowie, przedstawiciele inspekcji i szkół. Podczas debaty przez pana Starostę została omówiona gospodarka i przyroda powiatu, dostrzegalne zmiany klimatyczne oraz zrealizowane bądź planowane do realizacji przedsięwzięcia ograniczające emisję Co2. W ,,Dobry klimat dla powiatów’’ wprowadził Pan Krzysztof Kamieniecki – Wiceprezes Instytutu. Ekspert przedstawił cel realizowanego projektu i zachęcił do dyskusji o ograniczeniu emisji Co2, wprowadzaniu rozwiązań wodo i energooszczędnych oraz przystosowaniu do tych zmian. W części teoretycznej eksperci przedstawili prezentację dotyczącą wyzwań globalnych, europejskich i krajowych w zakresie ochrony klimatu i produkcji energii. Następnie zaprezentowano film pod nazwą „Tydzień z dobrym klimatem” o rozwiązaniach sprzyjających ochronie klimatu. Zmiany klimatyczne są bardzo silnie powiązane ze zmianami środowiska przyrodniczego, a te z kolei bardzo silnie w dzisiejszych czasach, zależą od działalności człowieka. Ważne jest, aby uświadomić sobie ten fakt i starać się racjonalnie gospodarować zasobami naturalnymi Ziemi, które nie zawsze da się odnowić. W części warsztatowej uczestnicy spotkania zastanawiali się nad uwarunkowaniami rozwoju gospodarki regionu, jakie wynikają ze zmian klimatu oraz możliwościami adaptacji do nich. Wpisując się w proces ograniczenie emisji Co2 powiat złożył w III kwartale br. wniosek o dofinansowanie ,,montażu ogniw fotowoltaicznych na budynku Starostwa oraz przejście na oświetlenie energooszczędne’’ ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.5
W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 9-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:36
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:37
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 875 razy