BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 12/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 7 grudnia 2012 roku.

Protokół nr 12/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 7 grudnia 2012 roku. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1235. Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy, Lecha Szabłowskiego oraz Mirosława Szymanowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Skład osobowy i funkcyjny Komisji: 1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji. 2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji. 3. Agata Chomętowska – członek Komisji. 4. Izabela Cwalina – członek Komisji. 5. Rafał Kołakowski – członek Komisji. 6. Jarosław Kulesza – członek Komisji. 7. Elżbieta Parzych – członek Komisji. 8. Adam Sowa – członek Komisji. 9. Lech Szabłowski – członek Komisji. Przebieg posiedzenia: Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy: 1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok. 2. Sprawy różne. Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad. Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu pani Skarbnik Powiatu. Barbara Gorzęba – projekt budżetu opracowany został w oparciu o możliwości finansowe wynikające z obowiązującego prawa w ramach, którego funkcjonują powiaty. Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował, że zostały zaplanowane subwencje dla powiatu w wysokości 8.756.611,00 zł. Na tych samych zasadach Wojewoda Podlaski ustalił kwotę dotacji z budżetu państwa na poziomie 6.068.400,00 zł. Dochody z pozostałych źródeł to 9.248.994,00 zł i łącznie dochody w projekcie budżetu stanowią wartość 24.073.605,00 zł. Należy zauważyć, że kwota wydatków jest wyższa od planowanych dochodów, gdyż wynoszą one 25.685.233,00 zł. W tej sytuacji budżet na 2013 roku jest deficytowy i należało zaangażować środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.611.628,00 zł. Przy konstruowaniu budżetu zostały spełnione wszystkie wymogi ustawy o finansach, także w odniesieniu do określenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w tym zrównoważeniu części bieżącej budżetu, kwoty planowanego deficytu oraz źródła jego pokrycia. Należy mieć na uwadze, iż przyjęte kwoty subwencji i dotacji celowych są kwotami wstępnymi, wynikającymi z projektu budżetu państwa. Trudno przewidzieć czy i jakie zmiany zostaną wprowadzone do projektu budżetu państwa, gdyż w tej chwili projekt jest w komisjach Senatu a pod koniec stycznia 2013 roku ma być podpisany przez Prezydenta RP. Zaplanowane rezerwy budżetowe pozwolą na ewentualne pokrycie zmniejszeń wartości dochodów przekazywanych z budżetu państwa. Należy zwrócić uwagę na pogarszająca się z roku na rok sytuację finansową powiatu, na którą wpływ mają przede wszystkim czynniku zewnętrzne. Utrzymywanie się poziomu dochodów ze źródeł budżetu państwa od kilku lat na niezmiennym poziomie, przy wzroście nawet minimalnym wydatków powoduje, że środki z nadwyżki z lat ubiegłych topnieją. Niestety nie mamy źródeł dochodów, na które Zarząd Powiatu miałby wpływ. Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych z roku na rok rosną, w znacznym stopniu wzrosły koszty bieżącego utrzymania naszych instytucji kultury. Spowodowane to jest utratą środków, jakie były przekazywane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obowiązek utrzymania spadł w zdecydowanym stopniu na samorząd powiatowy. Jednakże środki przeznaczane z budżetu powiatu zaspakajają w minimalnym stopniu potrzeby naszych instytucji. Wyczerpujące się środki z nadwyżek lat ubiegłych mają także wpływ na możliwości Powiatu w zakresie planowania inwestycji na drogach powiatowych. Subwencja z budżetu państwa na 2013 rok przyznana dla Powiatu w wysokości 2.550.303,00 zł, zabezpiecza jedynie wydatki na bieżące utrzymanie dróg bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych. Zarząd Powiatu na rok budżetowy 2013 planuje przeznaczyć 5.714.908,00 zł to jest o 124 % więcej niż wynosi kwota subwencji. Jednakże na zadania inwestycyjne i zakupy wraz z rezerwą drogową zaplanowana jest kwota niższa niż w 2012 roku o 516.141,00 zł i stanowi kwotę 1.898.607,00 zł. Przy tendencji zmniejszania się dochodów bieżących powiatu, w sytuacji kiedy dochodów majątkowych praktycznie nie uzyskujemy i wzrostu wydatków bieżących istnieje zagrożenie zachwiania zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która stanowi o tym, że musi być zachowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Jeżeli taki stan nie ulegnie zmianie, będzie trudno realizować zadania obligatoryjne wynikające z ustaw, nie mówiąc o inwestycjach. Następną barierą w prowadzeniu działalności Powiatu, przy tak niskich dochodach będzie wejście w życie w 2014 roku art. 243 ustawy, który zmienia zasady zadłużania się samorządów. Powiat, który nie ma dochodów majątkowych i nie posiada nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uzyska nawet kredytu, gdyż nie będzie miał z czego go spłacić. Sytuacja kryzysowa w Europie i w naszym kraju w życiu gospodarczym coraz bardziej wpływa na finanse naszego Powiatu. Bez pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych będzie bardzo trudno cokolwiek zrobić ponad zadania ustawowe. Uważam, że skonstruowany projekt budżetu na 2013 rok jest dokumentem poprawnym. Należy pamiętać o Wieloletniej Prognozie Finansowej, która będzie wprowadzona w formie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwaloną WPF na lata 2012-2015, poprzez wprowadzenia okresu finansowania 2013-2016. Wykazane planowane dochody i wydatki w prognozie na 2013 rok, są zgodne z danymi w projekcie budżetu na 2013 roku, zaś planowane przychody to nadwyżka z lat ubiegłych, która znajdzie przeznaczenie na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.611.628,00 zł. W prognozie na lata 2014-2016 to jest trzy kolejne lata po roku budżetowym, zaplanowano w ten sposób, że zrównoważono dochody z wydatkami. Jeżeli w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla wprowadzenia zmian w budżecie, Zarząd Powiatu przedłoży stosowne projekty uchwał, gdy w ramach uprawnień ustawowych nie będzie mógł ich wprowadzić we własnym zakresie. Zmiany, które wpłyną na wynik budżetu, automatycznie będą skutkowały zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przewodnicząca Komisji przypomniała, że większość radnych dokonała już szczegółowej analizy projektu budżetu na posiedzeniu innych stałych komisji Rady Powiatu, które opiniowały ten dokument. Z kolei w nawiązaniu do powyższego porosiła zebranych o wypowiadanie się w przedmiotowej sprawie. Radny Rafał Kołakowski – na stronie nr 3 mamy zapis dotyczący wydatków na rzecz osób fizycznych, czego on konkretnie dotyczy? Barbara Gorzęba – dotyczy on wypłat na rzecz pokrycia sankcji karnych za brak wywiązania się z umowy dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Śniadowo – Osobne. Z kolei odnosząc się do innej kwestii, o którą pyta wielu radnych pragnę poinformować, że mimo pogarszającej się sytuacji finansowej Powiatu należy uznać, że w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na poziomie pozwalającym prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Jednakże należy zauważyć, że nie można było zabezpieczyć środków na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek. Wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich wyliczanych są kosztami stałymi, które skutkują zwiększeniem wydatków na kolejne lata. Gdy planowane dochody nie ulegają wzrostowi, nie można zwiększać wydatków, gdyż naruszy się już wcześniej wspominany art. 242 ustawy o finansach publicznych, co za tym idzie zostanie zachwiana płynność finansowa. W żadnym razie nie można do tego dopuścić. Ponadto warto zauważyć, że w założeniach do projektu budżetu państwa zostały zamrożone wynagrodzenia w administracji rządowej. Nie mamy blokady na wynagrodzenia w administracji samorządowej, ale zaplanowane kwoty dla Powiatu wskazują, że bez dodatkowych stałych dochodów własnych Zarząd Powiatu nie może wdrożyć podwyżek płac dla pracowników. Jedynie wynagrodzenie minimalne, które wzrasta w 2013 roku z kwoty 1.500,00 zł na 1.600,00 zł. Radny Rafał Kołakowski – jakie środki są zaplanowane na inwestycje drogowe, które będą realizowane wspólnie z gminami? Barbara Gorzęba – zadania te są ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych, jest to kwota 425.000 zł, Radny Rafał Kołakowski – czy środki te mają już jakieś konkretne przeznaczenie inwestycyjne czy jest to na tym etapie ogólny zapis? Barbara Gorzęba – jest to kwota ogólna, która nie ma jeszcze ściśle określonego przeznaczenia. Radny Rafał Kołakowski – jakie środki są zaplanowane na promocję powiatu – w porównaniu z rokiem 2012? Barbara Gorzęba – jest to kwota większa o 3.600 zł. Radny Rafał Kołakowski – czego dotyczą wydatki w paragrafie 6067? Barbara Gorzęba – jest to kwota zaplanowana na pokrycie udziału własnego w przedsięwzięciu dotyczącym wprowadzenia tzw. programu „e-urząd”. Udział własny wynosi 10 % całości kosztów. Radny Rafał Kołakowski – pragnę, aby poinformowano nas z czego wynika planowany zakup sprzętu dla ZDP w Łomży. Pytam o to, ponieważ podobny sprzęt był zakupywany w poprzedniej kadencji i nie wiem z czego wynika konieczność zakupów przedstawionych w niniejszym projekcie budżetu. Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok został zaopiniowany pozytywnie 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów. Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 12-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego. Przewodnicząca Komisji Wiesława Masłowska Protokół sporządził: Marcin Pieńkowski Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.35.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy, Lecha Szabłowskiego oraz Mirosława Szymanowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład osobowy i funkcyjny Komisji:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu pani Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba – projekt budżetu opracowany został w oparciu o możliwości finansowe wynikające z obowiązującego prawa w ramach, którego funkcjonują powiaty. Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował, że zostały zaplanowane subwencje dla powiatu w wysokości 8.756.611,00 zł. Na tych samych zasadach Wojewoda Podlaski ustalił kwotę dotacji z budżetu państwa na poziomie 6.068.400,00 zł. Dochody z pozostałych źródeł to 9.248.994,00 zł i łącznie dochody w projekcie budżetu stanowią wartość 24.073.605,00 zł. Należy zauważyć, że kwota wydatków jest wyższa od planowanych dochodów, gdyż wynoszą one 25.685.233,00 zł. W tej sytuacji budżet na 2013 roku jest deficytowy i należało zaangażować środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.611.628,00 zł. Przy konstruowaniu budżetu zostały spełnione wszystkie wymogi ustawy o finansach, także w odniesieniu do określenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w tym zrównoważeniu części bieżącej budżetu, kwoty planowanego deficytu oraz źródła jego pokrycia. Należy mieć na uwadze, iż przyjęte kwoty subwencji i dotacji celowych są kwotami wstępnymi, wynikającymi z projektu budżetu państwa. Trudno przewidzieć czy i jakie zmiany zostaną wprowadzone do projektu budżetu państwa, gdyż w tej chwili projekt jest w komisjach Senatu a pod koniec stycznia 2013 roku ma być podpisany przez Prezydenta RP. Zaplanowane rezerwy budżetowe pozwolą na ewentualne pokrycie zmniejszeń wartości dochodów przekazywanych z budżetu państwa.
Należy zwrócić uwagę na pogarszająca się z roku na rok sytuację finansową powiatu, na którą wpływ mają przede wszystkim czynniku zewnętrzne. Utrzymywanie się poziomu dochodów ze źródeł budżetu państwa od kilku lat na niezmiennym poziomie, przy wzroście nawet minimalnym wydatków powoduje, że środki z nadwyżki z lat ubiegłych topnieją. Niestety nie mamy źródeł dochodów, na które Zarząd Powiatu miałby wpływ. Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych z roku na rok rosną, w znacznym stopniu wzrosły koszty bieżącego utrzymania naszych instytucji kultury. Spowodowane to jest utratą środków, jakie były przekazywane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obowiązek utrzymania spadł w zdecydowanym stopniu na samorząd powiatowy. Jednakże środki przeznaczane z budżetu powiatu zaspakajają w minimalnym stopniu potrzeby naszych instytucji. Wyczerpujące się środki z nadwyżek lat ubiegłych mają także wpływ na możliwości Powiatu w zakresie planowania inwestycji na drogach powiatowych. Subwencja z budżetu państwa na 2013 rok przyznana dla Powiatu w wysokości 2.550.303,00 zł, zabezpiecza jedynie wydatki na bieżące utrzymanie dróg bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych. Zarząd Powiatu na rok budżetowy 2013 planuje przeznaczyć 5.714.908,00 zł to jest o 124 % więcej niż wynosi kwota subwencji. Jednakże na zadania inwestycyjne i zakupy wraz z rezerwą drogową zaplanowana jest kwota niższa niż w 2012 roku o 516.141,00 zł i stanowi kwotę 1.898.607,00 zł. Przy tendencji zmniejszania się dochodów bieżących powiatu, w sytuacji kiedy dochodów majątkowych praktycznie nie uzyskujemy i wzrostu wydatków bieżących istnieje zagrożenie zachwiania zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która stanowi o tym, że musi być zachowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Jeżeli taki stan nie ulegnie zmianie, będzie trudno realizować zadania obligatoryjne wynikające z ustaw, nie mówiąc o inwestycjach. Następną barierą w prowadzeniu działalności Powiatu, przy tak niskich dochodach będzie wejście w życie w 2014 roku art. 243 ustawy, który zmienia zasady zadłużania się samorządów. Powiat, który nie ma dochodów majątkowych i nie posiada nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nie uzyska nawet kredytu, gdyż nie będzie miał z czego go spłacić. Sytuacja kryzysowa w Europie i w naszym kraju w życiu gospodarczym coraz bardziej wpływa na finanse naszego Powiatu. Bez pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych będzie bardzo trudno cokolwiek zrobić ponad zadania ustawowe.
Uważam, że skonstruowany projekt budżetu na 2013 rok jest dokumentem poprawnym. Należy pamiętać o Wieloletniej Prognozie Finansowej, która będzie wprowadzona w formie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwaloną WPF na lata 2012-2015, poprzez wprowadzenia okresu finansowania 2013-2016. Wykazane planowane dochody i wydatki w prognozie na 2013 rok, są zgodne z danymi w projekcie budżetu na 2013 roku, zaś planowane przychody to nadwyżka z lat ubiegłych, która znajdzie przeznaczenie na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.611.628,00 zł. W prognozie na lata 2014-2016 to jest trzy kolejne lata po roku budżetowym, zaplanowano w ten sposób, że zrównoważono dochody z wydatkami. Jeżeli w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla wprowadzenia zmian w budżecie, Zarząd Powiatu przedłoży stosowne projekty uchwał, gdy w ramach uprawnień ustawowych nie będzie mógł ich wprowadzić we własnym zakresie. Zmiany, które wpłyną na wynik budżetu, automatycznie będą skutkowały zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że większość radnych dokonała już szczegółowej analizy projektu budżetu na posiedzeniu innych stałych komisji Rady Powiatu, które opiniowały ten dokument.
Z kolei w nawiązaniu do powyższego porosiła zebranych o wypowiadanie się w przedmiotowej sprawie.

Radny Rafał Kołakowski – na stronie nr 3 mamy zapis dotyczący wydatków na rzecz osób fizycznych, czego on konkretnie dotyczy?

Barbara Gorzęba – dotyczy on wypłat na rzecz pokrycia sankcji karnych za brak wywiązania się z umowy dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Śniadowo – Osobne.
Z kolei odnosząc się do innej kwestii, o którą pyta wielu radnych pragnę poinformować, że mimo pogarszającej się sytuacji finansowej Powiatu należy uznać, że w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na poziomie pozwalającym prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Jednakże należy zauważyć, że nie można było zabezpieczyć środków na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek. Wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich wyliczanych są kosztami stałymi, które skutkują zwiększeniem wydatków na kolejne lata. Gdy planowane dochody nie ulegają wzrostowi, nie można zwiększać wydatków, gdyż naruszy się już wcześniej wspominany art. 242 ustawy o finansach publicznych, co za tym idzie zostanie zachwiana płynność finansowa. W żadnym razie nie można do tego dopuścić.
Ponadto warto zauważyć, że w założeniach do projektu budżetu państwa zostały zamrożone wynagrodzenia w administracji rządowej. Nie mamy blokady na wynagrodzenia w administracji samorządowej, ale zaplanowane kwoty dla Powiatu wskazują, że bez dodatkowych stałych dochodów własnych Zarząd Powiatu nie może wdrożyć podwyżek płac dla pracowników. Jedynie wynagrodzenie minimalne, które wzrasta w 2013 roku z kwoty 1.500,00 zł na 1.600,00 zł.

Radny Rafał Kołakowski – jakie środki są zaplanowane na inwestycje drogowe, które będą realizowane wspólnie z gminami?

Barbara Gorzęba – zadania te są ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych, jest to kwota 425.000 zł,

Radny Rafał Kołakowski – czy środki te mają już jakieś konkretne przeznaczenie inwestycyjne czy jest to na tym etapie ogólny zapis?

Barbara Gorzęba – jest to kwota ogólna, która nie ma jeszcze ściśle określonego przeznaczenia.

Radny Rafał Kołakowski – jakie środki są zaplanowane na promocję powiatu – w porównaniu z rokiem 2012?

Barbara Gorzęba – jest to kwota większa o 3.600 zł.

Radny Rafał Kołakowski – czego dotyczą wydatki w paragrafie 6067?

Barbara Gorzęba – jest to kwota zaplanowana na pokrycie udziału własnego w przedsięwzięciu dotyczącym wprowadzenia tzw. programu „e-urząd”. Udział własny wynosi 10 % całości kosztów.

Radny Rafał Kołakowski – pragnę, aby poinformowano nas z czego wynika planowany zakup sprzętu dla ZDP w Łomży. Pytam o to, ponieważ podobny sprzęt był zakupywany w poprzedniej kadencji i nie wiem z czego wynika konieczność zakupów przedstawionych w niniejszym projekcie budżetu.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok został zaopiniowany pozytywnie 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 12-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:38
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:39
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 843 razy