BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 14/13 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 stycznia 2013 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.35.
Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład osobowy i funkcyjny Komisji:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Omówienie projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego – perspektywy 2014-2020 (sformułowanie odpowiednich wniosków i opinii).
2. Sprawy różne:
• Ustna informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży nt. aktualnej sytuacji na drogach powiatowych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji przypomniała, że wszyscy członkowie Komisji otrzymali na podane adresy e-mail projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego – perspektywy 2014-2020 z prośbą o przeprowadzenie analizy i zgłoszenie na posiedzeniu konkretnych opinii i wniosków. Z kolei w nawiązaniu do powyższego udzieliła głosu pani Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Edyta Zawojska – scharakteryzowała projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, po czym podkreśliła, że przy pierwotnej analizie, władzom województwa podlaskiego zostały przedstawione przez samorząd powiatu łomżyńskiego bariery i potencjały w poszczególnych obszarach. I tak w obszarze struktura gospodarki i innowacyjność (dotyczącego branży, które się rozwijają w powiecie, klastry, innowacyjność przedsiębiorstw, innowacyjność uczelni, eksport) do potencjałów zaliczono: Dobrą bazę dla przemysłu drzewnego i rolno-spożywczego; znaczące zakłady przemysłowe z branży mleczarskiej (OSM Piątnica) i przemysłu rolno-spożywczego (PEPEES); potencjał rozwoju turystyki, w tym turystyki specjalnej (atrakcyjny szlak wodny, trasy rowerowe); warunki dla rozwoju turystyki masowej i kwalifikowanej (Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego); a także zaliczono korzystną strukturę demograficzną. Natomiast w przypadku barier wykazano takie czynniki jak: niedostatecznie rozwinięta baza gastronomiczna niewykorzystująca możliwości regionalnych; słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i kulturalna; brak terenów przygotowanych pod inwestycyjne; ogólnie słaba sytuacja gospodarcza w powiecie; brak organizacji otoczenia biznesu wspierających lokalnych przedsiębiorców; brak współpracy JST w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz brak wykreowanego wiodącego produktu turystycznego.
Następnie w obszarze środowisko/zasoby naturalne, czyli obszary cenne przyrodniczo, zanieczyszczenia oraz krajobraz do naszych potencjałów zaliczono: występowanie obszarów o korzystnych warunkach do rozwoju rolnictwa ekologicznego; duża atrakcyjność krajobrazowa i przyrodnicza powiatu; czyste środowisko przyrodnicze (położenie powiatu na terenie „Zielonych Płuc Polski”); duży zasób zwierzyny łownej, runa leśnego; występowanie wód powierzchniowych płynących (np. Narew, Pisa, Biebrza); znaczne obszary objęte formami ochrony gwarantujące zachowanie zasobów środowiska naturalnego (Obszary Natura 2000, otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego, liczne rezerwaty przyrody, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, pomniki przyrody, użytki ekologiczne); duża lesistość; bardzo niski stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego z uwagi na małe uprzemysłowienie powiatu; nowoczesne składowisko odpadów komunalnych; wysoki wskaźnik lesistości powiatu. Do barier w tym obszarze zaliczono: brak zbiorników małej retencji; niezadowalający stan jakości wód w rzece Narew (III klasa z uwagi na stan sanitarny) ograniczający możliwość jej rekreacyjnego zagospodarowania; lokalnie występujące dzikie składowiska odpadów komunalnych; problemy zagospodarowania odpadów głównie rolniczych (padłe zwierzęta); występowanie znacznych obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej charakteryzującej się obniżoną produktywnością); złe warunki glebowe (klasa V i VI) w znacznej części powiatu; niedostateczna ilość własnych publicznych środków finansowanych przeznaczonych na inwestycje proekologiczne; wysokie bezrobocie na obszarach wiejskich przechodzące na niektórych obszarach bezrobocie strukturalne; znaczna część obszarów leśnych objęta różnymi formami ochrony.
W obszarze kapitał ludzki i społeczny, problemy społeczne, czyli wykształcenie, migracje, demografia, opieka zdrowotna, kultura, edukacja (dostępne szkoły i kierunki), a także jakość życia wskazano potencjały tj.: niski poziom wykształcenia mieszkańców powiatu; organizację imprez kulturalnych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim (m.in. Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża, Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej); własny Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach; istnienie klubów sportowych w liczbie 31 oraz uzdolnionej młodzieży, a także uznanie sportu jako istotnego elementu zdrowia i wychowania; dobry poziom kształcenia i możliwość różnorodnego kształcenia – istnienie szkoły ponadgimnazjalnej o kierunku rolnictwo. Do barier w tym obszarze zaliczono: spadek przyrostu naturalnego; ujemne saldo migracji oznaczające wyjazd młodych ludzi w inne regiony; duże ukryte bezrobocie na wsi; starzenie się społeczeństwa na wsi; niedoinwestowanie oświaty; niski stopień rozwoju infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej.
W obszarze infrastruktura, czyli drogi, kolej, lotnisko, Internet, tereny inwestycyjne, energetyka, miejscowe plany zagospodarowania, w zakresie potencjałów naszego powiatu wykazano, że Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży zarządza ok. 530 km dróg, w tym ok. 200 km o nawierzchni bitumicznej. Efektem zrealizowania w latach ubiegłych przebudowy dróg, było: polepszenie przejezdności – łączność z drogami krajowymi i wojewódzkimi; możliwość skrócenia czasu przejazdu nawet o ok. 25%; zmniejszenie zużycia paliwa w wyniku krótszej i płynnej jazdy; zmniejszenie emisji spalin do środowiska; zwiększenie komfortu jazdy; zwiększenie bezpieczeństwa; zmniejszenie liczby wypadków i ograniczenie kosztów akcji ratowniczych; zmniejszenie kosztów leczenia rannych w wypadkach samochodowych; ustalenie przebiegu magistrali kolejowej RAIL BALTICA przez miasto Ostrołęka i Łomża; tranzytowe położenie subregionu Łomżyńskiego (wpływ drogi VIA BALTICA i kolejowej trasy; zwiększenie rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu łomżyńskiego. Natomiast przedstawiając bariery stwierdzono, że Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży zarządza także około 330 km dróg, które wymagają przebudowy. Są to drogi gruntowe, brukowcowe, tłuczniowe, bitumiczne.
Przebudowa dróg wymaga dużych nakładów finansowych, na co Zarząd nie posiada środków. Remont, przebudowa, czy budowa nowych odcinków dróg poprawiłoby w znacznym stopniu: bezpieczeństwo, komfort jazdy, dostęp do położonych bezpośrednio przy nich terenów rolniczych, przemysłowych i turystycznych z sieciami głównych dróg tranzytowych. Dobry stan techniczny nawierzchni dróg przyczyni się do rozwoju działalności rolniczej i pozarolniczej naszego regionu poprzez zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów.

Przewodnicząca Komisji w nawiązaniu do powyższego udzieliła głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Starosta – Lech Szabłowski – proponowana nowelizacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, której projekt Państwo otrzymaliście, wynika z potrzeb dostosowania jej do nowej perspektywy finansowej – na lata 2014–2020. Autorzy tego dokumentu otrzymali zlecenie od Zarządu Województwa i opierali się na badaniach i analizach z różnych źródeł.
Naszym zadaniem jest ocena pod kątem spełnienia naszych oczekiwań, tych które były zgłaszane oraz tego czy nasze sugestie i interesy zostały uwzględnione.
Na pewno możemy dyskutować nad kolejnością celów określonych w Strategii. Możemy starać się wskazać nasze przemyślenia i lobować wprowadzenie pewnych zmian, szczególnie w przypadku niedostatku infrastruktury komunikacyjnej, między innymi na naszym terenie, ale także w kontekście całego województwa. Nie wiem czy zostałoby to uwzględnione. Zespół Monitorujący z udziałem Starosty Zambrowskiego – pana Stanisława Krajewskiego, podczas posiedzenia Komitetu zwrócił się do wszystkich powiatów o sformułowanie odpowiednich wniosków i opinii odnoszących się do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego – perspektywy 2014-2020. W analizie SWOT możemy zastanowić się jak pogodzić i wykorzystać ważny element po stronie szans i po stronie zagrożeń, jakim jest sprawa środowiska. Mam na myśli program Natura 2000, jest to nasz atut ekologiczny. Jednak w tym przypadku mamy niedostatek prawa uchwalanego w polskim Sejmie. Stanowi to poważną barierę inwestycyjną, gdzie wiele inwestycji jest rozbijanych. Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rozwoju powinniśmy wskazać ten problem.
Kolejną istotną sprawą są inwestycje związane z rolnictwem. Proszę sobie wyobrazić, że 1/3 całej produkcji województwa podlaskiego to produkcja 3 mleczarni. W tym obszarze należy wskazać strategiczne znaczenie rolnictwa i produkcji mlecznej w naszym województwie. W prawdzie jest mowa o produkcji rolniczej, jednak z naciskiem jedynie na produkcję ekologiczna, co oczywiście jest właściwe, jednak nie wspomina się o strategicznej produkcji mlecznej.

Radna Elżbieta Parzych – zgadzam się z wnioskami Starosty, także z tym, że w obszarze dotyczącym ekologii i obszarów chronionych mamy duży niedostatek prawa, co też blokuje możliwości rozwoju rolnictwa i infrastruktury drogowej.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że niestety projekt Strategii zakłada dalsze preferowanie metropolii i nie uwzględnia faktu, że region podlaski żyje z rolnictwa, a w tym z produkcji mlecznej. Tu z kolei brak infrastruktury drogowej blokuje rozwój i działanie tej gałęzi gospodarczej. Mleko i inne produkty mleczne trzeba odebrać i dowieźć, a drogi są w bardzo złym stanie.

Edyta Zawojska – w projekcie Strategii mówi się o tym, że przyjęte kierunki działań faworyzują duże miasta a regiony słabe i zaniedbane dalej pozostają niedofinansowane. Kwestia ta została wyeksponowana.

Radna Elżbieta Parzych – potwierdzam to, że brak infrastruktury lokalnej hamuje rozwój produkcji rolniczej.

Wicestarosta – Adam Sowa – chciałbym podkreślić, że sukces mleczarski w naszym województwie zawdzięczamy dobrze zorganizowanym działaniom podmiotów kooperujących i współpracujących z wytwórcami mleka. Cała branża jest zlokalizowana blisko siebie, ta centralizacja w dużym stopniu powiązana jest z kosztami transportu, które wymusiły bliską lokalizację podmiotów działających w dziedzinie produkcji mlecznej.
Uważam, że warto wskazać działania, które pozwoliłyby w podobnym stopniu rozwinąć się branży ogrodniczej.
Mamy wielu producentów, którzy nie są jednak w dostatecznym stopniu obsługiwani przez lokalnych i regionalnych przetwórców warzyw i owoców. W tej materii widzę realną szansę dla rozwoju naszego regionu. Obecnie rolnicy zmuszeni są do transportu warzyw na duże odległości i ten problem ciąży w branży produkcji rolnej mocno wyhamowując jej rozwój. Natomiast jeżeli stworzymy warunki sprzyjające powstawaniu zakładów przetwórstwa warzywno-owocowego nasz powiat i także region podlaski dużo na tym zyska.

Starosta – Lech Szabłowski – te wszystkie kwestie, które są poruszane w dniu dzisiejszym zostaną zapisane i wskazane jako nasze sugestie, które z kolei zaproponujemy wpisać do projektu Strategii.

Janusz Świderski – chciałabym podkreślić, że jeżeli jako region jesteśmy liderem w produkcji żywności pochodzącej z tzw. czystych ekologicznie terenów i to w skali całego kraju, to w takiej sytuacji powinniśmy a nawet mamy obowiązek oczekiwać wpisania do Strategii priorytetów, które umożliwią odpowiedni rozwój tej gałęzi, powinny być zawarte zapisy, które będą wspierały producentów rolnych i będą zabezpieczały ich interesy poprzez np. wybudowanie dróg dojazdowych.

Edyta Zawojska – wskazała elementy zawarte w projekcie Strategii, które można ewentualnie podciągnąć pod sprawy dotyczące poprawy transportu i infrastruktury sportu związanego z załadunkiem i przeładunkiem różnych towarów, w tym rolniczych i ogrodniczych. Także podkreśliła, że w projekcie Strategii jest informacja, iż regiony rozwinięte zyskują kosztem obszarów słabiej rozwiniętych.
Następnie poinformowała, że w analizowanym dokumencie jest mowa o potrzebnie poprawy infrastruktury wewnątrz województwa, ale ze wskazaniem, iż dotyczy to sytuacji gdzie ma dojść do poprawy dostępności do obiektów publicznych.

Starosta – poprosił o zgłaszanie kolejnych wniosków.

Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska – w mojej ocenie trzeba także zwrócić uwagę na ochronę środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzania ścieków.

Elżbieta Parzych – te spraw w pewnym stopniu reguluje ustawa o odpadach.
Przewodnicząca Komisji – te regulacje są zdecydowanie niewystarczające. Problem dotyczący ścieków w dolinie Narwi jest bardzo poważny.

Elżbieta Parzych – główną przyczyną problemów jest brak oczyszczalni zbiorczej, do której można byłoby odprowadzać ścieki.

Janusz Świderski – potwierdzam, że problem ten, szczególnie w dolinie Narwi, jest znaczący.

Elżbieta Parzych – ze względów złych uregulowań prawnych i systemowych oczyszczalnie nie chcą przyjmować ścieków z zewnątrz i w tej materii powinny być wprowadzone zmiany.

Izabela Cwalina – i taka sytuacja doprowadza do tego, ze ścieki wylewane są do rzek i innych cieków wodnych.

Edyta Zawojska – także ze względów technologicznych oczyszczalnie nie przyjmują ścieków od dostawców zewnętrznych.

Starosta – część gmin korzystała w ramach PROW z dofinansowania budowy infrastruktury wodno-ściekowej w tym projekcie Strategii także są pewne możliwości wsparcia tej dziedziny. Ewentualnie możemy zastanowić się nad kolejnością priorytetów. Z pewnością infrastruktura wodociągowa w naszym powiecie i ogólnie na terenach wiejskich w naszym województwie jest dostateczna, natomiast wodno-ściekowa jest niedostateczna i tutaj powinno być nasze wskazanie.

Przewodnicząca Komisji – wielu ludzi ma problemy z przydomowymi oczyszczalniami ścieków i ciężko stwierdzić czy wynika to z położenia czy innych czynników.

Wicestarosta – przydomowe oczyszczalnie ścieków, aby skutecznie wypełniały swoje funkcje muszą być odpowiednio obsługiwane, wobec tego należy ściśle przestrzegać instrukcji, które wykonawca przydomowej oczyszczalni ma obowiązek przekazać zleceniodawcy.

Edyta Zawojska – warto zauważyć, że z przedstawionych w omawianym dokumencie danych wynika, że z sieci wodociągowej korzysta 88% mieszkańców a z sieci kanalizacyjnej tylko 60% mieszkańców, przy czym szczególnie słaba sytuacja występuje na obszarach wiejskich. Plasuje to nas na 14 miejscu wśród 16 województw. Jeszcze trudniejsza sytuacja dotyka mieszkańców wsi w kontekście korzystania z oczyszczalni ścieków – tylko 19% gdzie średnia w Polsce wynosi 31%.

Z kolei członkowie Komisji po przeprowadzeniu konsultacji, jednomyślnie przyjęli stanowisko, które zakładało wystosowanie do Starosty Zambrowskiego – pana Stanisława Krajewskiego pisma odnoszącego się do przeprowadzonej analizy projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku. Ponadto zaznaczyli, że wystąpienie te winno zawierać zgłoszenie następujących uwagi Komisji:
• Położenie większego nacisku na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w kontekście realizacji Celu strategicznego 2: Powiązania krajowe i międzynarodowe poprzez Cel operacyjny 2.5 Podniesienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej regionu. Wnioskujemy o uznanie w/w Celu operacyjnego 2.5 jako najbardziej istotnego z punktu widzenia realizacji w/w Celu strategicznego. Naszym zdaniem o sukcesie w realizacji obecnego Celu operacyjnego 2.1 Aktywność podlaskich przedsiębiorstw na rynku ponadregionalnym w głównej mierze decyduje właśnie dostępność komunikacyjna regionu zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna.
• Położenie większego nacisku na kwestie potrzeby zwodociągowania gmin w kontekście ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami. tj. realizacji Celu strategicznego Nr 3 Jakość życia poprzez cel operacyjny 3.4 ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Wnioskujemy o uznanie w/w Celu operacyjnego 3.4 ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami jako najbardziej istotnego dla realizacji w/w Celu strategicznego nr 3. Naszym zdaniem w bardzo dużym stopniu jakość naszego życia, w tym przede wszystkim zdrowie zależy od stanu środowiska naturalnego, od stopnia zanieczyszczeń w nim występujących. Z przedstawionych w omawianym dokumencie danych wynika, że z sieci wodociągowej korzysta 88% mieszkańców a sieci kanalizacyjnej tylko 60% mieszkańców, przy czym szczególnie słaba sytuacja występuje na obszarach wiejskich. Plasuje to nas na 14 miejscu wśród 16 województw. Jeszcze trudniejsza sytuacja dotyka mieszkańców wsi w kontekście korzystania z oczyszczalni ścieków – tylko 19% gdzie średnia w Polsce wynosi 31%.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.2 Przewodnicząca Komisji przechodząc do spraw różnych poinformowała, że publicznie udostępniła swój numer telefonu, na który mieszkańcy gminy Łomża mogą dzwonić w sprawach związanych z problemami na drogach powiatowych. Następnie udzieliła głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – sytuacja na drogach powiatowych zmienia się często z godziny na godzinę, szczególnie przy zawiejach i dużych opadach śniegu. W pierwszym etapie dążymy do przejezdności i drożności drogi a następnie poszerzamy przejazd. W pierwszej kolejności udrażniamy drogi, którymi odbywa się dowóz dzieci i odbiór mleka.
Na dzień dzisiejszy nie mieliśmy dużej ilości tzw. ekstra zgłoszeń. Głównie na terenie gminy Śniadowo jest pewien odcinek, o długości około 400 m, który przed kilkoma dniami wymagał użycia sprzętu ciężkiego. Sprzęt przerzucamy tam gdzie w danym momencie jest najbardziej potrzebny.
Są miejsca gdzie obowiązują nas 5-ty i 6-ty standard i tam tylko zapewniamy przejezdność, inaczej sprawa wygląda przy udrożnieniu dróg, którymi odbywa się dowóz dzieci i odbiór mleka. Takie odcinki są priorytetami.
Dodatkowo nie będziemy wprowadzać dwuzmianowości pracy, ponieważ nas na to nie stać, ale jeżeli zajdzie potrzeba będziemy wydłużać czas pracy do 10 lub nawet 12 godzin na jednej zmianie.
Współpraca z naszymi gminami układa się poprawnie, tam gdzie jest to wskazane uzupełniamy się i nie było dotychczas skarg i problemów w tym zakresie.
Z kolei bardo ważną sprawą jest to, że udało nam się zmienić kwestię dostawcy paliw. Wcześniej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych tankowanie odbywało się tylko na stacji paliw w Piątnicy. W związku z tym nie musimy już jeździć w całego terenu do Piątnicy, aby zatankować, a mamy dywersyfikacje dostaw w kilku punktach na trenie naszego powiatu. Jest to zdecydowanie uzasadnione ekonomicznie. Konkretnie mamy już 3 punkty tankowania paliwa.

Elżbieta Parzych – w nawiązaniu do powyższego podziękowała Dyrektorowi ZDP za tak duży wkład, wysiłek i innowacyjne rozwiązania w zakresie skuteczniejszego odśnieżania dróg powiatowych.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży nt. aktualnej sytuacji na drogach powiatowych

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 14-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:45
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:46
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1248 razy