BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 15/13 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 5 marca 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.30.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Agaty Chomętowskiej, Rafała Kołakowskiego, Jarosława Kuleszy oraz Lecha Szabłowskiego (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
3. Sprawy różne.
Ad.1 Przewodnicząca Komisji poprosiła zebranych o zgłaszanie propozycji tematów do ramowego planu pracy Komisji na 2013 rok
Członkowie Komisji po dokonaniu konsultacji, 5-ma głosami ,,za’’, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2013 rok wg następującego układu:
1. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o funkcjonowaniu jednostki.
2. Przedstawienie wykazu dróg wymagających odnów zapobiegawczych wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia oraz wykazu dróg planowanych do remontu i przebudowy.
3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.
4. Omówienie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2012 rok.
5. Omówienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2012 r.
6. 5. Omówienie projektu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w powiecie łomżyńskim – działanie 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
7. 6. Omówienie założeń Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.
8. 7. Przegląd stanu nawierzchni oraz remontów wykonanych na drogach powiatu łomżyńskiego w 2012 i 2013 roku.
9. 8. Analiza zestawienia wykonanych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w latach 2012 i I półrocza 2013 z uwzględnieniem remontów nawierzchni; odnów nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie i wydatków na bieżące utrzymanie dróg.
10. 9.Przegląd stanu nawierzchni oraz wykonanych remontów na drogach powiatu łomżyńskiego.
11. 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2013 roku.
12. 11. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2014 rok.

Ponadto w planie pracy Komisji na 2013 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu (zadanie to będzie realizowane w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku).

Ad.2 Przewodnicząca Komisji– Wiesława Masłowska udzieliła głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, między innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Natomiast ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadzono obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego w drodze podjętej uchwały. Uwzględniając realizację wspomnianej ustawy Rada Powiatu Łomżyńskiego podejmuje uchwałę w przedmiotowej sprawie. Zwiększenie liczby przystanków o trzy na drodze nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo Plac – Jedwabne (ul. Woj. Polskiego) wynikła z pominięcia jednej linii PKS Łomża, Kolno – Białystok przez Stawiski – Jedwabne, Plac Jana Pawła II – Wizna.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków został zaopiniowany 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych tematów, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 15-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:47
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:47
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1083 razy