BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 10/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji,Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 marca 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.25.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę czterech członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:
1. Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji.
2. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
3. Adam Sowa – członek Komisji.
4. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:


Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.
2. Sprawy różne:
• Zapoznanie z informacją nt. aktualnych działań podejmowanych w zakresie sprzedaży nieruchomości w Gaci oraz informacją nt. czynności podejmowanych w stosunku do najemców tej nieruchomości, którzy zalegają z czynszami.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.2 Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski poinformował, że tematy do planu pracy Komisji na 2013, zgłoszone przez właściwych naczelników wydziałów obejmują następujące zagadnienia:
I kwartał: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012r.; Sprawozdanie z działalności Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Budownictwa w 2012 r.; Sprawozdanie z działalności Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami; Zapoznanie się z prowadzoną przez Koła Łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie polne gospodarką łowiecką, w tym realizacja obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny (Prezesi Kół Łowieckich, Nadleśniczowie Nadleśnictw Łomża i Nowogród, Łowczy Okręgowy w Łomży, przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej) – 26 marca 2013 roku, godz. 1000; Bieżące opinie projektów uchwał w zakresie kompetencji Komisji.
II kwartał: Obowiązujące warunki sanitarno - weterynaryjne na terenie powiatu; Spotkanie z przedstawicielami służb, agencji oraz podmiotów współpracujących z powiatem, a związanych z rolnictwem i ochroną środowiska w celu oceny aktualnej sytuacji w rolnictwie; Zapoznanie się z informacją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku nt. zasad szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną (m.in. bobry, wilki); Zapoznanie się z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 2013 roku” (przedstawiciel WFOŚiGW w Białymstoku); Zapoznanie się z zakresem projektu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych do realizacji w 2013 roku (przedstawiciel Oddziału Regionalnego lub Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży); Bieżące opinie projektów uchwał w zakresie kompetencji Komisji.
III kwartał: Ocena wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2012 r.; Spotkanie z przedstawicielami służb, agencji oraz podmiotów współpracujących z powiatem, a związanych z rolnictwem i ochroną środowiska w celu oceny aktualnej sytuacji w rolnictwie; Bieżące opinie projektów uchwał w zakresie kompetencji Komisji.
IV kwartał: Spotkanie z przedstawicielami służb, agencji oraz podmiotów współpracujących z powiatem, a związanych z rolnictwem i ochroną środowiska w celu oceny aktualnej sytuacji w rolnictwie; Wypracowanie wniosków Komisji do budżetu powiatu na 2013 rok; Zaopiniowanie projektu budżetu na 2013 r.; Opracowanie planu pracy komisji na 2013 r.; Zapoznanie się z obowiązującymi zasadami kwotowania produkcji mleka (przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku); Bieżące opinie projektów uchwał w zakresie kompetencji Komisji.
Ponadto w planie pracy zostało uwzględnione analizowanie innych zagadnień przynależnych do zakresu Komisji. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu powyższy plan pracy Komisji został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski przechodząc do spraw różnych udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – poinformował, że: wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego procedowania sprzedaży nieruchomości w Gaci, ponieważ ostatni przetarg na sprzedaż tej nieruchomości zakończył się negatywnie. Wobec tego były dwie możliwości: ogłoszenie kolejnego przetargu, który będzie już czwartym oraz ewentualne przystąpienie do pertraktacji i obniżenie wartości sprzedawanej nieruchomości do wysokości 40 % wartości kosztorysowej. Była także możliwość odstąpienia od dalszej próby sprzedania problemowej nieruchomości. W takim przypadku należałoby rozważyć ewentualną przebudowę nieruchomości – pod kątem modernizacji systemu grzewczego, co wiązałoby się z dużymi kosztami. Natomiast Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby ogłosić kolejny przetarg, na sprzedaż nieruchomość w Gaci za 50 % wartości kosztorysowej.
Reasumując zaznaczył, że do dnia dzisiejszego w zasadzie nikt nie wyraził zainteresowania tą nieruchomością. Jedynie miejscowy biznesmen zastanawiał się czy jest jakaś racjonalna możliwość zagospodarowania tej nieruchomości, oczywiście pod kątem osiągania przez niego zysków z tego tytułu.
Z kolei odnosząc się do innej kwestii stwierdził, że: dwóch najemców zalega z płatnościami za czynsz. Jeden zalega za dwa miesiące bieżącego roku, natomiast drugi zalega za ostatnie trzy miesiące – w tym przypadku możliwe było wysłanie powiadomienie o wypowiedzeniu umowy, jeżeli w ciągu wyznaczonego terminu dłużnik nie ureguluje zaległości. Sprawa ta prawdopodobnie zostanie skierowana do komornika, który jeżeli nie znajdzie majątku, z którego będzie mógł pobrać należności to obciąży kosztami postępowania komorniczego powiat łomżyński. Jednak będzie możliwe wyegzekwowanie wszystkich kosztów od samorządu Gminy Łomża. Dotyczy to również kosztów, które poniesiono z tytułu zadłużenia lokatorów. Obaj lokatorzy nie podpisali nowych umów, jednak nowe stawki za czynsz, które zostały ustalone, obowiązują ich.

Radna Barbara Zalewska – czy dłużnikami są rodziny, czy pojedynczy lokatorzy?

Stanisław Kozikowski – jeden z lokatorów mieszka w wynajmowanych pomieszczeniach ze swoimi dziećmi i wnuczkami.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby omówienia na forum Komisji.


Następnie Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 10-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:49
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:50
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1010 razy