BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 18/13 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 marca 2013 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.40.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotorowskiego oraz radnej Izabeli Cwalina (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy oraz funkcyjny członków Komisji przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Konrad Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Henryk Krajewski – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu pn. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
4. Sprawy różne.

Ad.1 Przewodniczący Komisji Rady udzielił głosu głównemu specjaliście z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Elżbieta Gosk – objaśniając projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie poinformowała, że ustawa o bibliotekach obliguje samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej. Samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza to zadanie od roku 2000 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży, na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu z Prezydentem Miasta Łomża. W br. Prezydent Miasta Łomży zaakceptował projekt Porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Przedstawiony projekt nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem Miasta Łomży w roku 2012. Na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński ma zamiar przeznaczyć, tak jak w roku ubiegłym, kwotę 45 tys. złotych. Procedury są analogiczne do tych, które były stosowne w przedmiotowej sprawie w latach ubiegłych.
Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił księgową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Katarzyna Chylińska – poinformowała, że na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie łomżyńskim w 2013 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył kwotę 850.345 zł. Jest to o 45% mniej niż w roku ubiegłym. Podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2013 rok przeznaczonych na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatu łomżyńskiego dokonano na podstawie pisma Prezesa Zarządu PFRON z dnia 06 lutego 2013 r. Zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2013 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej w Marianowie określono kwotę 517.860 zł. Zgodnie z art.68 c ust.1 w/w ustawy o rehabilitacji (...) dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2013 r. 90% tych kosztów. W związku z powyższym dofinansowanie WTZ na 2013 r. w wysokości 10% z innych źródeł wyniesie 57.540 zł. Natomiast kwota 34.524 zł dotycząca kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu zostanie sfinansowana ze środków własnych powiatu. Kwota 23.016 zł zostanie przekazana przez miasto Łomża na podstawie porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu pochodzących z terenu łomży. Po odliczeniu od ogólnej kwoty określonej przez PFRON (zobowiązania dotyczące działania WTZ) pozostaje kwota w wysokości 332.485 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...) środki te proponuje się przeznaczyć na rehabilitację zawodową w wysokości 130.000 zł tj. na: dofinansowanie staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Ponadto na rehabilitację społeczną w kwocie 202.485 zł na: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się; dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży; dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W pierwszej kolejności będziemy wspierać osoby niepełnosprawne, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które jeszcze nie korzystały z przedstawionych form pomocy. Na dzień dzisiejszy wpłynęły do nas wnioski opierające już na kwotę ponad 140.000 zł.

Przewodniczący Komisji – w jaki sposób będą dzielone środki w roku bieżącym, biorąc pod uwagę to, że są o prawie ½ mniejsze od roku poprzedniego?

Katarzyna Chylińska – przede wszystkim będziemy zmniejszać wielkość udzielonej pomocy, także będziemy wspierać głownie osoby z dużym stopniem niepełnosprawności.

Przewodniczący Komisji – do kiedy można składać wnioski o wsparcie?

Katarzyna Chylińska – można składać je przez cały rok.
W naszym przypadku duży problem sprawia fakt, że wskaźnik dofinansowania obliczany specjalnym algorytmem dla poszczególnych samorządów uwzględnia zarejestrowane osoby niepełnosprawne, a w przypadku powiatów ziemskich niepełnosprawni niechętnie się rejestrują.

Przewodniczący Komisji – może w takim przypadku trzeba motywować te osoby, aby się rejestrowały.

Krzysztof Kozicki – takie akcje były wielokrotnie realizowane przez PCPR, jednak nie przynoszą one wymiernej korzyści, bowiem osoby niepełnosprawne z terenów wiejskich w zasadzie nie mają żadnych korzyści z rejestrowania się w urzędach pracy. Nawet jeżeli udało się zmotywować takie osoby do rejestrowania, to efekt był krótkotrwały. Wynika to z tego, że gotowość do podjęcia pracy należy regularnie potwierdzać, a te osoby tego nie czynią, ponieważ muszą dojechać do urzędów i poświęcić na to cały dzień.

Przewodniczący Komisji – uważam, że w przyszłości powinniśmy pomyśleć nad możliwościami dotarcia do tych niepełnosprawnych na miejsce, aby nie musieli sami dojeżdżać do urzędów pracy.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Przewodniczący Komisji ponownie o zabranie głosu poprosił księgową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Katarzyna Chylińska – poinformowała, że powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie opracowany został na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ponadto obowiązek opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych wynika z wcześniej przyjętego przez Radę Powiatu powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 – uchwałą Nr XVI/69/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia: 28 listopada 2011 roku. W/w Program jest zgodny z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowiących załącznik do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Skierowany jest do dorosłych mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego stosujących przemoc w rodzinie. Celem wszystkich działań, zawartych w w/w Programie jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, jak też zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie. Program korekcyjno-edukacyjny będzie realizowany przez PCPR po raz drugi. W roku ubiegłym Wojewoda przeznaczył na ten cel kwotę 33.000 zł. W ramach tych środków zostało przeszkolonych 26 sprawców, na 24 planowanych w programie a przystąpiło do programu 31. Zajęcia prowadziło 2 psychologów wyłonionych w drodze konkursu ofert.
Odbyły się 3 edycje programu, pierwszy dla 10 osób w Zakładzie karnym w Czerwonym Borze w wymiarze 68 godzin trwający od marca do maja, drugi dla 4 osób w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Rybaki w Łomży dla tzw. osób wolnościowych, które same zgłosiły chęć udziału w programie bądź zostały zgłoszone przez gminy w wymiarze 75 godzin trwający od września do listopada oraz trzeci dla 8 sprawców w wymiarze 60 godzin w zakładzie karnym w Grądach Woniecku w okresie od października do grudnia. Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie program ten trwa 3 miesiące. W grudniu ubiegłego roku Wojewoda Podlaski kontrolował PCPR z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszystkie zadania są realizowane zgodnie z przepisami. Kontrola wypadła pozytywnie. Największą trudnością w realizacji programu jest niska motywacja sprawców w systematycznym uczestnictwie w zajęciach. Dlatego tez podpisaliśmy porozumienia z Zakładem karnym w Czerwonym Borze i Gradach Woniecku na realizacje tych programów na terenie tych placówek. Natomiast w 2013 r. Powiat Łomżyński na realizację programu otrzymał kwotę 25.000 zł tj. na przeszkolenie 17 osób. Zgodnie z programem planujemy przeszkolenie 24 osób na kwotę 36.000 zł. Środki te będą na pewno sukcesywnie zwiększane jak w roku ubiegłym. Część powiatów nie realizuje programu z uwagi na trudności w rekrutacji uczestników, w związku z tym w drugiej połowie roku Wojewoda będzie uzupełniał brakujące środki powiatom.
W tym roku wyłoniliśmy w drodze konkursu już 2 psychologów do realizacji programu. 18 lutego zawarliśmy pierwsze umowy na przeszkolenie 6 sprawców przemocy. Zajęcia będą odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień przy ul. Rybaki w okresie od lutego do maja w wymiarze 86 godzin. Osoby do programu zostały zgłoszone przez Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne pracujące na terenie naszych gmin. 5 marca zostały zawarte kolejne umowy ze specjalistami na przeszkolenie 11 sprawców przemocy w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze w okresie od marca do maja w wymiarze 72 godzin.

Przewodniczący Komisji – co się dzieje w przypadku kiedy osoby uczestniczące w programie przestają przychodzić na zajęcia?

Katarzyna Chylińska – w takich sytuacjach uczestnik nie otrzymuje potwierdzenia ukończenia udziału w programie?

Przewodniczący Komisji – to kto wtedy płaci za takie osoby?

Katarzyna Chylińska – mamy umowy tak skonstruowane, że jeżeli uczestnik nie ma minimum 50 % frekwencji to realizatorzy nie otrzymują od nas wynagrodzenia za takie osoby.

Krzysztof Kozicki – uczestnicy takich programów mają warunek, że jeżeli ich nie ukończą to będą musieli odbyć kary pozbawienia wolności, które im są warunkowo zawiesił.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu pn. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nikt nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 18-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:51
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:52
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 893 razy