BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 18/13 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 marca 2013 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 14.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.40.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Agaty Chomętowskiej oraz radnej Barbary Zalewskiej (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – przy projekcie uchwały dotyczącej zmiany WPF na lata 2013-2106 są trzy załączniki a nie dwa jak państwo otrzymaliście. Do ostatniej chwili uzgadnianie były zmiany, które wprowadza nowe rozporządzenie MF w sprawie WPF i dlatego trudno było określić na etapie wysyłania do Państwa materiałów jak te zmiany będą wyglądać. Co do zasady do załącznika Nr 2” Wykaz przedsięwzięć do WPF zostały przeniesione te same dane dot. 2013 roku, tylko na inny druk i uaktualniono dane zgodnie z wykonaniem za 2012 rok, po jego zakończeniu. Może pokrótce omówię załącznik Nr 2, który zawiera dane dot. projektu unijnego realizowane przez PUP w Łomży przez okres od 2010 do 2014 roku. Dane dotyczą nakładów, jakie poniesie powiat przy realizacji tego zadania. Łączne nakłady w wskazanych latach wyniosą 197.906,00 zł a limit na 2013 rok został określony na kwotę 40.279,00 zł i 32.046,00 zł. Wartości wskazane na lata 2013, 2014 są zgodne z uchwałą budżetową, zaś łączne nakłady zostały zweryfikowane po wykonaniu 2012 roku i są mniejsze o 761,00 zł, ponieważ zostały poniesione o te kwotę mniejsze wydatki. W załączniku nr 3 zawarte jest uzasadnienie do proponowanych zmian. Propozycje zmian w budżecie, które zostały przedłożone przez Zarząd Powiatu, mają wpływ na wielkość deficytu budżetowego. Deficyt zwiększyłby się do wysokości 3.243.218,00 zł, a zostałby pokryty ze środków z nadwyżki z lat ubiegłych. Na tę sytuację wpływ ma przede wszystkim zmiana wykazu zadań inwestycyjnych, do którego wprowadzono nowe zadania oraz zadania, które z różnych przyczyn nie zostały zrealizowane, z których pozostałe środki weszły do kwoty nadwyżek z lat ubiegłych. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Finansów należy przystosować dane dotyczące WPF powiatu łomżyńskiego do nowych zasad. Jak już na wstępie mówiłam zmianom także ulega załącznik dotyczący przedsięwzięć. Wszystkie samorządy zgodnie z tym rozporządzeniem obowiązek ten muszą zrealizować do 31 marca br.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – analogicznie jak przy pierwszym projekcie w wersji aktualnie omawianej mamy o jeden załącznik więcej. Dotyczy to załącznika pn. „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2013 roku ze środków pochodzących z Europejskich Funduszy Strukturalnych. Został on zmieniony o środki pozyskane od momentu obowiązywania uchwały budżetowej tj. od 1 stycznia 2013 rok. Ten załącznik ma numer 3 przy niniejszym projekcie. Zmiany te nie mają wpływu na wynik budżetu i mają charakter porządkowy, ponieważ wprowadzone zostały uchwałami Zarządu Powiatu, po podpisaniu umów na realizację projektów unijnych. Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2013 rok zawiera 5 załączników, w których ujęte zostały proponowane zmiany przez Zarząd Powiatu w stosunku do uchwały budżetowej przyjętej przez Wysoką Radę 19 grudnia 2012 roku. W Załączniku Nr 1 „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2013 roku„ omawianego projektu uchwały proponuje się wprowadzić zadania, które były planowane w 2012 roku, jednakże z różnych przyczyn nie zostały zrealizowane. Są to zadania wykazane w poz. 4, 5 i 6 oraz 9 – zwiększenie z kwoty 50.000,00 do 120,000,00 zł. Ponadto w poz. 7 wprowadza się zadanie, na które powiat uzyskał promesę na kwotę 900,000 zł z budżetu państwa. Załącznik Nr 2 „Przychody i rozchody” zmiana, w wyniku zwiększenia deficytu budżetowego z kwoty 1.611.628,00 zł do wysokości 3.234,218,00 zł. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia uaktualniony wykaz wydatków na programy i projekty realizowane przez powiat w 2013 roku, po zmianach wprowadzonych od momentu uchwalenia uchwały budżetowej. W Załączniku Nr 4 zawarte są zmiany w planie dochodów budżetu, które należy wprowadzić po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2013 rok dot. ostatecznych kwot subwencji i dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto wprowadza się środki z gmin Śniadowo i Przytuły, z których współfinansowane będą zdania ujęte w załączniku Nr 1. Ze strony gmin planuje się pomoc finansową na kwotę 1.280.444,00 zł oraz wprowadza się kwotę dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie drogi zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej z terenu gm. Śniadowo tj. 900.000 zł. Załącznik Nr 5 przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w wydatkach bieżących i majątkowych. Uzasadnienie zmian w planie wydatków bieżących ujęte zostały w załączniku Nr 8 lit. A projektu uchwały. Do planu wydatków majątkowych wprowadza się w dziale „Transport i łączność” środki na pokrycie zadań ujętych w poz. 4 i 5. Są to środki powiatu i gmin oraz dotacja z budżetu państwa. Ponadto kwotę 371.622,00 zł na pokrycie II etapu inwestycji z poz. 7 proponuje się pokryć z kwoty 425.000,00 zł zapisanej w uchwale budżetowej na 2013 rok. Po zabezpieczeniu pełnego pokrycia na realizację zadania na drodze powiatowej Nr 1952B, pozostało na wspólne inwestycje z gminami 53.478,00 zł, co zapisano w załączniku Nr 1 w poz. 3. Załącznik Nr 6, 7, 8 i 9 zawierają uzasadnienie do proponowanych zmian w załącznikach od Nr 1 do 5 niniejszego projektu uchwały.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 18-te posiedzenie Komisji Budżetu.
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:55
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 920 razy