BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 15/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.20.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Mirosława Szymanowskiego (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Henryk Stanisław Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Kazimierz Polkowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z 14-go posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2012 rok.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 14-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – poinformowała, że podczas posiedzenia wstępnie przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 roku, przy czym na kolejnym posiedzeniu Komisji zostaną przedstawione ostateczne dane wraz z projektem opinii o wykonaniu budżetu i sprawozdaniu finansowym powiatu za rok 2012. Ponadto zostanie sformułowana opinia o wykonaniu budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. Kontynuując stwierdziła, że uchwalony budżet powiatu na 2012 rok przewidywał łączne dochody na kwotę 21.916.867,00 zł oraz wydatki w kwocie 24.285.102,00 zł, a więc wyższe wydatki o 2.368.235,00 zł od planowanych dochodów. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony do kwoty 28.536.954,40 zł tj. o 6.620.087,40 zł czyli o 30,21 % , a plan wydatków o 6.857.189,40 tj. o 28,24 %, do wysokości– 31.142.291,40 zł i tym samym planowany deficyt budżetu ukształtowany został na poziomie – 2.605.337,00 zł. Zmian budżetu dokonywano w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł. Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie z tytułu: dotacji celowej z budżetu państwa – 584.392,00 zł; pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości – 1.954.980,00 zł; pozyskania środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na realizację projektów w ramach POKL – 3.219.912,00 zł; dodatkowych dotacji celowych na kwotę – 860.803,40 zł na finansowanie takich zadań jak: opieka społeczna, instytucje kultury oraz na wypłatę składek zdrowotnych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 512.000 zł. Budżet po stronie wydatkowej został wykonany w 89,82 % w stosunku do ogólnego planu. W zaplanowanych i wykonanych wydatkach wskazuję się , iż na wydatki inwestycyjne i remonty w 2012 roku przeznaczono kwotę 3.578.612,46 zł tj. 65,65 %. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono 283.049,99 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne pokrywające koszty inne niż zakupy środków trwałych kwotę 3.295.562,47 zł, z przeznaczeniem m. innymi na: 196.493,00 na dokumentację geodezyjną, projektową oraz odszkodowania za nieruchomości; 2.832.963,69 zł na przebudowę odcinków dróg powiatowych realizując zawarte porozumienia z gminami, środki z gminy to 1.037.135,25 zł, 266.105,78 zł między innymi na realizację inwestycji w ramach projektów unijnych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, wkład własny powiatu to 183.105,79. Wszystkie zmiany skutkujące wzrostem budżetu po stronie dochodów czy wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Realizacja budżetu w roku 2012 przebiegała na ogół poprawnie. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań. Natomiast porównując dochody uzyskiwane w latach 2010-2011-2012 należy stwierdzić, że poziom ich pozyskiwania ulega zmianie, ale na niekorzyść finansów Powiatu. Subwencje, które powiat otrzymuje z budżetu państwa są z roku na rok niższe, a powinny być większe przynajmniej o wskaźnik inflacji. Dochody te spadały z 8.157.490 w roku 2010 do 8.128.328 w roku 2011. Natomiast w roku 2012 do 7.902.226, bez subwencji oświatowej. Udziały od podatku od osób fizycznych wzrastają, ale nie osiągają kwot planowanych przez Ministerstwo Finansów. Udziały od osób prawnych drastycznie spadły, chociaż nigdy nie były wysokie. W roku 2010 wyniosły 141.735,00 zł, w 2011 już tylko 41.840,56 zł, a w 2012 roku zaledwie 2.900,80 zł. Generalnie przy wzroście wydatków obligatoryjnych a przy dochodach utrzymujących się przez długi okres na tym samym poziomie a w niektórych przypadkach zmniejszających się drastycznie, nadwyżka z lat ubiegłych maleje w szybkim tempie. Wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację wydatków miały na uwadze przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności – co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach.
Budżet roku 2012 zamknął się w efekcie wynikiem dodatnim. Pozostałe środki niewykorzystane w roku budżetowym, zostały zaangażowane w 2013 roku na zadania niezrealizowane w roku 2012 oraz na pokrycie planowanego deficytu, który w tym roku ustalony został na poziomie 3.243.218,00 zł. Zbiorcze sprawozdania finansowe za 2012 rok jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego sporządzono na podstawie ewidencji finansowej poszczególnych jednostek, rzetelnie i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Najważniejsze jest to, że Powiat nie ma zobowiązań wymagalnych, jedynie zobowiązania bieżące, które uregulowane zostały w ustalonych terminach. Były to zobowiązania m. innymi z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu a dotyczyły grudnia 2012 roku. Największą pozycją zobowiązań były naliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2012 rok, które zgodnie z merytoryczną ustawą należało wypłacić do końca I kwartału 2013 roku. Taka sytuacja powtarza się corocznie i w dalszych latach będzie także miała miejsce.

Radna Maria Mrozek – uważam, że przedstawiona sytuacja jest dość dobra, między innymi ze względu na to, iż Powiat nie ma zobowiązań wymagalnych, jedynie zobowiązania bieżące, które uregulowane zostały w ustalonych terminach.

Barbara Gorzęba – tak też uważam, sytuacja ogólnie jest poprawna.

Radna Maria Mrozek – czy firma z Gdańska, która miała nam zapłacić karę z tytułu niewywiązania się z postanowień umownych dotyczących realizacji projektu technicznego na modernizację drogi powiatowej uregulowała wobec nas zobowiązania?

Barbara Gorzęba – zobowiązania te są ściągane przez komornika, wg realizowanego harmonogramu spłaty zadłużenia. Ostatnia wpłata była w styczniu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań.

Barbara Gorzęba – przypomniała, że konkretne opinie i wnioski w zakresie absolutorium dla Zarządu Powiatu zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 15-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:56
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:57
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 934 razy