BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 11/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 kwietnia 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.15.
Komisja obradowała w trzyosobowym składzie na ogólną liczbę czterech członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Adama Sowy (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:
1. Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji.
2. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
3. Adam Sowa – członek Komisji.
4. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:


Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Informacja przedstawiciela ARiMR dotycząca projektu budżetu na Wspólną Politykę Rolną na lata 2014-2020 dla Województwa Podlaskiego oraz działań przewidzianych do realizacji w 2013 r.
4. Informacja Przedstawiciela Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Łomży na temat bieżącej działalności Izby.
5. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.2 Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 10-go posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski poinformował, że w związku z tym, iż aktualnie trwają prace nad projektem budżetu na Wspólną Politykę Rolną na lata 2014-2020 dla Województwa Podlaskiego postanowił zwołać posiedzenie Komisji Rolnictwa, aby uzyskać informacje bezpośrednio z instytucji, które zajmują się przedmiotowymi pracami. Uzyskane informacje zostaną przekazane rolnikom z terenu powiatu łomżyńskiego. Z kolei Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił przedstawiciela ARiMR.

Piotr Masłowski – na wstępie pragnę podkreślić, że budżet Unii Europejskiej nie został jeszcze zatwierdzony, wobec tego nie możemy jeszcze powiedzieć jakimi pieniędzmi będziemy dysponować, stąd też wysokość dopłat dla rolników nie jest nam znana.
Trwają negocjacje i ciężko powiedzieć jak one się zakończą. Stanowisko Rządu RP jest nam znane, przede wszystkim zależy nam na tym, aby dopłaty był na poziomie dopłat, które otrzymują rolnicy ze tzw. starej Unii. Nasz rząd i Minister Rolnictwa stara się wynegocjować przesunięcie środków na rolnictwo z polityki spójności. Jak te negocjacje przebiegną nie wiemy.
W tym roku musimy rozliczyć stary PROW i będą pewne oszczędności, jednak czy Komisja Europejska się zgodzi na przesunięcia między działaniami tego też nie wiemy.
15 kwietnia będzie działanie dotyczące tworzenia mikroprzedsiębiorstw i będzie można składać wnioski o dofinansowanie takich działań.

Przewodniczący Komisji – rolnicy często pytają o dopłaty ONW, czy się one mają zmienić?

Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Łomży – Adam Niebrzydowski – mieliśmy spotkanie z posłem Kalinowski, który zapewniał, że ONW ma być w tych ramach jak dotychczas do 2018 roku i nie będzie tutaj przesunięć. Takie są decyzje Komisji Europejskiej.

Piotr Masłowski – Komisja Europejska od kilku lat diagnozuje ilość środków, które są przeznaczane na ONW w naszym kraju i ma pewne zastrzeżenia co do tego.
Także staramy się, aby została zachowana forma dotychczasowych wniosków, ponieważ rolnicy przyzwyczaili się i z pewnością zmiany w tym przedmiocie zostałyby przez nich przyjęte niechętnie.

Adam Niebrzydowski – docierają do nas informacje, że co do wysokości dopłat – pule na poszczególne województwa – miałyby być dzielone ze względu na gęstość zaludnienia. Uważamy, że takie rozwiązanie, gdzie nie bierze się pod uwagę wielu innych czynników byłoby bardzo niesprawiedliwe.

Radna Elżbieta Parzych – jak przedstawia się sprawa dotycząca wsparcia środowiskowego?

Piotr Masłowski – jest mocny nacisk, żeby tzw. wsparcie środowiskowe było zwiększone i są prace dotyczące wzmocnienia z tzw. zazielenieniem, z tym nie widzę problemów, bowiem na naszym terenie znajdują się parki krajobrazowe.

Radna Elżbieta Parzych – jak wyglądają ograniczenia w zakresie upraw na obszarze Natura 2000?

Piotr Masłowski – to jest pewnym zagrożeniem, może być tak, że produkcja rolna na tym obszarze zostanie ograniczona. Nasz Rząd na tym etapie czyni starania, aby Polska nie była zbyt mocno obciążona ograniczeniami środowiskowymi.

Starosta Łomżyński – Lech Szabłowski – niestety przy negocjacjach podczas wstępowania Polski do Unii Europejskiej nasz Rząd zgodził się na niekorzystne wielkości dopłat do produkcji rolnej polskich rolników, teraz się już o tym nie mówi, skupiamy się jedynie, aby utrzymać takie dopłaty jakie były dotychczas.
Mówi się o zwiększeniu środków na dopłaty bezpośrednie w wielkości 10 %, z tym że na ten cel mają iść pieniądze z polskiego budżetu, a wiemy jakie są możliwości naszego budżetu.
Bardzo poważne zagrożenie widzę w pomyśle, aby w ramach funduszu spójności tereny wiejskie konkurowały z miastami, które zawsze były silniejsze i będą silniejsze. Nie wierzę, że zrezygnują one ze swoich inwestycji na rzecz wsi. Z tego funduszu mają być budowane drogi i inna infrastruktura.
Wobec tego wizje, że środki na tereny wiejskie są wystarczające są nierealne. Do końca tego roku muszą być podpisane umowy, a nie są jeszcze wykonane przesunięcia między osiami. Jakie są założenia w tym przedmiocie.

Piotr Masłowski – na te przesunięcia nie zgadza się Komisja Europejska i w tym jest problem. Jeżeli wnioski będą składane tak jak dotychczas to z całą pewnością będzie można przesunąć niewykorzystane środki. Były one już dwukrotnie przesuwane, jednak czy Komisja się teraz zgodzi, tego nie wiemy.
W naszym województwie różnicowanie działalności na terenach wiejskich nie cieszyło się także popularnością i tutaj są finanse niewykorzystane.

Przewodniczący Komisji – rolnicy mają rozbudzone oczekiwania na uzyskanie dodatkowych dopłat w ramach przesunięć miedzy poszczególnymi działaniami.

Piotr Masłowski – należy studzić te oczekiwania, ponieważ nie mamy żadnych gwarancji, że Komisja Europejska zgodzi się na przesunięcia. Oczekiwania rolników powinny być na umiarkowanym poziomie.
Dodam, że ONW mamy najlepsze wykorzystanie na naszym terenie. Środki zostają z działania dotyczącego zalesień, nie wiemy dlaczego jest taka sytuacja.

Naczelnik Wydziału ROŚB – Wacław Sierbiński – rolnicy nie są zainteresowani zalesieniami, ponieważ warunki są dużo gorsze od tych, które zostały wprowadzone w początkowym okresie.

Piotr Masłowski – bardzo nieudanym i wykorzystywanym działaniem jest doradztwo dla rolników. Jest to często nadużywane przez pseudo doradców, natomiast ewentualne kary grzywny, które są orzekane przy tych nadużyciach w stosunku do wielkości zysków doradców są po prostu śmieszne.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.4 Przewodniczący Komisji poprosił Przewodniczącego Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Łomży o przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności Izby. Poza tym stwierdził, że rolnicy do wielu lat zabiegają o wapnowanie gruntów. Nawiązują do tego zapytał czy są przewidziane jakieś nowe działania, które obejmowałaby np. finansowanie takich przedsięwzięć.

Adam Niebrzydowski – na wstępie poinformuję, że w Izbie Rolniczej działam już 2 kadencję, natomiast Przewodzącym Izby jestem od dwóch lat. Odnosząc się do kwestii wapnowania gruntów pragnę poinformować, że były już przygotowane umowy z WFOŚiGW w tym zakresie i miały być przeznaczone środki w wysokości 500.000 zł na dwa powiaty, w tym łomżyński, jednak Ministerstwo zablokowało ten projekt – po zmianie na stanowisku ministra. 4 izby prowadził w Polsce już taką formę i cieszyła się ona dużą popularnością. Miał być to program pilotażowy. Mało tego, także w innych województwach zablokowało Ministerstwo te działania.
Odnosząc się do działalności naszej Izby Rolniczej to pragnę zaznaczyć, że izby generalnie mają prerogatywy jednie opiniujące. Niestety izby mają ustawowy zakaz protestów, nasze działania są ograniczone. Ministerstwo na organizowane przez nas spotkania w celu przedstawienia najistotniejszych problemów polskiej wsi, często wysyła pracowników Ministerstwa niekompetentnych i nieprzygotowanych, rolnicy irytują się takim obrotem sprawy.
Problemem jest to, że pieniądze z I filaru trafiają nie tylko do rolników, ale także do osób, które jedynie posiadają ziemię.
W naszej ocenie nie ma ram ani strategii polskiej polityki rolnej, nie ma mowy o żadnej spójności. Przykre jest to, że Minister Rostowski redukuje fundusze na rolnictwo, że inne osoby odpowiedzialne za wysokość finansowania rolnictwa przyczyniają się do znacznej redukcji środków na rozwój i finansowanie wsi.
Bardzo poważnym problemem może być kwestia dofinansowywania produkcji trzody chlewnej, ale tylko tej, która obejmuje ponad kilka tysięcy sztuk. Przy tym pogłowie trzody jest prawdopodobnie najniższe w historii.
Ugorowanie może nawet dojść do 7 % użytkowanej powierzchni rolnej. Poza tym rozliczenia liczone w Euro – najwięcej dopłat jest rozliczanych w miesiącu październiku gdzie od kilku lat odnotowuje się rekordowe poziomy tej waluty.
Spółki wodne są bardzo trudnym problemem, Ministerstwo w ogóle nie słucha naszych wniosków. Podobnie jest w kwestii odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę. Tutaj koła łowieckie są sędzią we własnej sprawie i rolnik nie ma nic do powiedzenia. Staramy się coś zmieniać w tej materii, jednak prace idą bardzo wolno i ministerstwo nie chce słuchać o udziale w finansowaniu odszkodowań.
Problemem jest ubój rytualny, u nas w kraju obowiązuje zakaz takiego uboju, jednak przez to ceny wołowiny znacznie spadły. Nasze stanowisko jest za przywróceniem uboju rytualnego.
Następnie karanie rolników za obecność kotów lub jaskółek na posesji, wg nas jest to zdecydowaną przesadą.
Ogólnie sytuację polskiego rolnictwa jako Powiatowa Izba Rolnicza w Łomży oceniamy bardzo sceptycznie.
Z kolei uważamy, że polska ziemia nie powinna być sprzedawana obcokrajowcom, ewentualnie mogłaby być sprzedawana, ale jak wysokość dopłat będzie porównywalna z dopłatami krajów starej Unii i tylko dla tych osób, które na stałe chcą się osiedlić na terenie Polski – tak jak zrobiła to np. Francja lub też jeżeli zgodę na sprzedaż ziemi wyrazi rada danej gminy.

Następnie Adam Niebrzydowski zapoznał zebranych z wystąpieniami rolników w sprawie naruszenia przez Wojewodę Podlaskiego przepisów w przypadku procedowania budowy obwodnicy Augustowa.

Starosta Łomżyński – w latach kiedy były tworzone izby rolnicze byliśmy przekonani, że będą to sile organizacje, które będą realnie wpływać na politykę rolną. Są to organizacje, których nie wiążą wspólne poglądy polityczne a wspólny interes rolny. Uważam, że izby rolnicze np. na zjeździe krajowym powinny ustalić strategię w sprawie zmiany ustawy o izbach rolniczych. Powinna być wprowadzona zmiana zapisów ustawowych o uprawnieniach izb> Izby rolnicze powinny akceptować ważne decyzje w sprawie polityki rolnej, a nie tylko opiniować pewne sprawy, gdzie taka opinia nie jest wiążąca. W takiej sytuacji nie byłoby tak licznego doświadczenia izby rolniczych z arogancją władzy.

Adam Niebrzydowski – zajmowaliśmy się także przekształcenia w Cukrowni w Łapach i okazało się, że te same osoby brały udział przy prywatyzacji PMB Białystok co przy przekształceniach w ww. Cukrowni. Jest to karygodne, ale niestety tak jest w naszym kraju.
Poza tym ceny żywca spadły w ostatnim czasie z ceny około 6,20 zł / 1 kg do około 4,80 zł / 1 kg. Także premie dla młodego rolnika mają być w najbliższym okresie zlikwidowane.
Niestety aktualnie spełniamy takie same warunki jak rolnicy we Francji, Holandii lub Niemczech a dopłaty mamy znacznie niższe. Dużo w tym zakresie zależy od naszych negocjatorów – od naszego Rządu.

Starosta Łomżyński – szkoda, że izby rolnicze mają tak małe możliwości oddziaływania na Rząd i władze centralne, które odpowiadają za całość polityki rolnej naszego kraju.

Radna Barbara Zalewska – jak będą przedstawiały się dopłaty dla rolników w 2014 roku, chodzi o gospodarstwa niskotowarowe?

Piotr Masłowski – w tym przypadku rok 2014 będzie rokiem tzw. martwym, ponieważ w tym zakresie nie ma uchwalonego prawodawstwa unijnego, a jeszcze trzeba będzie uchwalić normy ustawowe w prawie polskim.

Radna Elżbieta Parzych – niestety trzeba dodać, że niektóre izby rolniczce działają bardzo słabo – w przeciwieństwie do Podlaskiej Izby Rolniczej. Poza tym władza – Rząd RP nie tylko z izbami rolniczymi się nie liczy, również samorządy i inne społeczne organizacje są ignorowane przez przedstawicieli naszego Państwa.

Radna Barbara Zalewska – z przedstawionej informacji wynika, że Podlaska Izba Rolnicza działa bardzo prężnie i stara się zrobić jak najwięcej na korzyć podlaskiej wsi.

Z kolei Przewodniczący Komisji podziękował przybyłym gościom za przedstawienie problemów, z którymi aktualnie borykają się podlascy rolnicy oraz z działaniami, które podejmuje ARiMR oraz Podlaska Izba Rolnicza.

Ponadto poinformował, że w najbliższym czasie planuje kolejne spotkanie członków Komisji, podczas którego zostaną przedstawione konkretne dane – już po przyjęciu budżetu przez Unię Europejską.

Radna Barbara Zalewska – uważam, że Komisja powinna wypracować wniosek z dzisiejszego spotkania, po to moim zdaniem odbyło się te spotkanie.

Przewodniczący Komisji – wnioski będą przyjęte ewentualnie na kolejnym posiedzeniu lub na sesji Rady Powiatu, po tym posiedzeniu możemy je wstępnie przygotować na piśmie, o ile jest taka wola członków Komisji.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.5 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.


Następnie Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym oraz brak chętnych do dalszej dyskusji, zakończył 11-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 13:58
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 13:59
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 922 razy