BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 19/13 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiegow dniu 29 maja 2013 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.45.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Henryka Krajewskiego (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Skład osobowy oraz funkcyjny członków Komisji przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Konrad Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Henryk Krajewski – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013- 2018”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Powiatu Kolneńskiego opieką i usługami przez Powiat Łomżyński.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego na lata 2013-2016”.
6. Sprawy różne.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – poinformował, że Regulamin Rady Społecznej ZPOZ w Łomży poprzednio był uchwalany przed 10-ciu lat, dokładnie było to 18 marca 2003 roku. Natomiast 15 kwietnia 2012 roku zmieniła się ustawa o działalności leczniczej i stąd też konieczność wprowadzenia pewnych aktualizacji. Zmiany w tym Regulaminie nie ,mają charakteru merytorycznego.
Wyjaśniając przypomniał, że Rada Społeczna jest ciałem opiniującym i doradczym, a jej regulamin musi być zatwierdzany przez Radę Powiatu w formie uchwały.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji udzielił głosu głównemu specjaliście z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Elżbieta Gosk – objaśniając kolejny projekt uchwały Rady Powiatu stwierdziła, że ustawa o bibliotekach obliguje samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej. Samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza to zadanie od roku 2000 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży, na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu z Prezydentem Miasta Łomża. W br. Prezydent Miasta Łomży zaakceptował projekt Porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Przedstawiony projekt nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem Miasta Łomży w roku 2012. Na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński ma zamiar przeznaczyć, tak jak w roku ubiegłym, kwotę 45 tys. złotych.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Edward Jarota – poinformował, że zgodnie z art. 35 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania te obejmują 3 dziedziny: rehabilitację społeczną; rehabilitację zawodową i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Przedłożony Program opracowano w oparciu o dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy, organizacji pozarządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej i Starostwa Powiatowego w Łomży. Określono w nim misję, cele i zadania programu. Wskazano również realizatorów, potencjalne źródła finansowania oraz oczekiwane efekty z realizacji zadań programu. Do najważniejszych obszarów problemowych zaliczono: umożliwienie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom dostępu do jak najpełniejszej informacji o prawach i uprawnieniach; ułatwienie dostępu do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, zawodowym i społecznym; umożliwienie udziału w życiu kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym i zawodowym; dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z obniżoną funkcjonalnością; wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy i przeciwdziałanie marginalizacji zawodowej; wypracowanie współpracy pomiędzy instytucjami, urzędami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze problemów osób niepełnosprawnych; przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych do pełnego udziału w życiu publicznym i przestrzeni publicznej; prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej.
Program wyznacza główne kierunki działań w zakresie polityki społecznej Powiatu, mające służyć podnoszeniu jakości życia osób niepełnosprawnych, które ze względu na szczególną sytuację życiową, zdrowotną, społeczną i zawodową nie mogą uczestniczyć lub mają ograniczony udział w życiu rodzinnym, społecznym, publicznym i zawodowym. Działania zapisane w Programie zmierzają do aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym, sportowym, edukacyjnym w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska wykluczenia osób niepełnosprawnych, które może być przyczyną ich społecznej eliminacji i marginalizacji. Przedłożony Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Komisji – czy są rejestrowane efekty, jakie przynoszą wszelkiego typu realizowane prze PCPR szkolenia lub projekty kierowane do osób niepełnosprawnych?

Edward Jarota – Program, który jest omawiany jest na lata 2013 – 2018.

Przewodniczący Komisji – ale wspominał Pan, że Program ten był realizowany także w latach wcześniejszych.

Edward Jarota – tak, nawet dodam, że jak pracuję na rzecz niepełnosprawnych, od kilkudziesięciu lat, to te same problem pozostają te same. Np. zatrudnienie bezrobotnych. Osoby te nie rejestrują się w urzędach pracy. Stąd też proponujemy niepełnosprawnych różnego rodzaje kursy i szkolenia. Podnosimy ich kwalifikacje, niektórzy nawet nie potrafili poruszać się w środowisku pracy. Staramy się wyciągach ich z domu, nie pozostawiać ich samych.
W poprzednim roku uczestniczyło w tym Programie około 200 osób, z których około 20 % znalazło zatrudnienie.
Program kierowany jest do partnerstwa z urzędem pracy i innymi jednostkami, PCPR samo nie jest w stanie zmienić sytuacji niepełnosprawnych i wpłynąć na ich zatrudnienie.

Radny Krzysztof Kozicki – mamy różne podmioty, które wspierają niepełnosprawnych, między innymi ośrodki pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i inne, natomiast brakuje zakładów pracy dla niepełnosprawnych. Na terenie miasta może obecnie funkcjonują dwa takie zakłady.

Przewodniczący Komisji – może należy zainteresować przedsiębiorców tworzeniem takich zakładów pracy?

Edward Jarota – te działania należą do zakresu urzędu pracy, jednak przedsiębiorcy przede wszystkim kalkują jakie z tego będą mieli zyski.

Radny Krzysztof Kozicki – zakłady pracy chronionej są drobiazgowo kontrolowane i wymagane jest od nich zachowanie trudnych procedur, natomiast jeżeli obok funkcjonują umowy o pracę tzw. „śmieciowe” lub zatrudnianie na „czarno”, to pracodawca w ogóle nie widzi interesu w zatrudnianiu niepełnosprawnych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2018” został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Ad.4 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – objaśniając kolejny projekt uchwały stwierdził, że: Starosta Powiatu w Kolnie zwrócił się do Starosty Łomżyńskiego z prośbą o zawarcie porozumienia, aby mieszkańcy tamtego powiatu mogli ewentualnie korzystać z pomocy naszego ośrodka pomocy społecznej w Kownatach. Tamtejsza Rada Powiatu wyraziła zgodę, aby z takiej pomocy mogli oni skorzystać. Zasadniczo nie ma żadnych przeciwwskazań, aby takie porozumienie zostało podpisane. Dodatkową korzyścią będzie możliwość pozyskiwania maksymalnych środków na działalność ośrodka pomocy społecznej w Kownatach i jego pełne zagospodarowanie.

Radna Izabela Cwalina – czy ta współpraca będzie długofalowa?

Edward Jarota – na każdy rok będzie zawierane oddzielne porozumienie w tej sprawie. Natomiast dodam, że na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze wolny miejsc w tym Ośrodku, jeżeli chodzi o pobyt całodobowy, jednak w przyszłości mogą takie miejsca się pojawić. Oczywiście na pobyt dzienny w pierwszej kolejności będziemy przyjmować mieszkańców naszego powiatu. Zależy nam na tym, aby mieć wypełnione wszystkie miejsca, ponieważ wtedy dostajemy maksymalną dotację i pozwala to na lepsze funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w Kownatach. Jest to w pewnym sensie zabieg wyprzedzający konkurencję, ponieważ teraz różne ośrodki pomocy społecznej, między innymi z terenu miasta Łomża konkurują ze sobą o pensjonariuszy, aby mieć zapewnione utrzymanie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego na lata 2013-2016” został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – poinformował, że powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie opracowany został na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Dodatkowo obowiązek opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych wynika z wcześniej przyjętego powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015. W/w Program jest zgodny z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowiących załącznik do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Skierowany jest do dorosłych mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego stosujących przemoc w rodzinie. Celem wszystkich działań, zawartych w w/w Programie jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, jak też zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie. Z przeprowadzonych ankiet w szkołach w powicie łomżyńskim wynika, że w 6 gminach, na 9 w naszym powiecie, występuje przemoc w rodzinie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Powiatu Kolneńskiego opieką i usługami przez Powiat Łomżyński został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 19-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 14:01
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 14:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 923 razy