BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 19/13 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 czerwca 2013 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.50.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Krzysztofa Kozickiego (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.
3. Sprawy różne.
• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – pragnę poinformować, że wystąpiła zmiana kwot w załączniku nr 4 dot. przesunięcia zaplanowanych kwot z rozdziału 60078 do rozdziału 60014 w projekcie uchwały, którą Państwo otrzymaliście wpisano kwotę 743.044,00 po stronie zmniejszeń i zwiększeń a winno być 371.522,00 zł. Zmiany tych wartości nie mają wpływu na kształt budżetu, jedynie porządkują zadania wg klasyfikacji budżetowej i mieszczą się wartości całkowitej uchwalonej w poprzedniej uchwale z dnia 13 marca br. Za pomyłkę bardzo przepraszam. A teraz wskażę ogólnie na zmiany proponowane, ponieważ szczegóły macie Państwo opisane w załączniku Nr 5 niniejszego projektu. Projekt uchwały zawiera zapisy w § 1 pkt 1 o proponowanych zmianach w trzech załącznikach do uchwały budżetowej na 2013 rok. Dotyczy to wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację na 2013 rok, który w stosunku do przyjętego załącznika na posiedzeniu Rady Powiatu 13 marca 2013 roku uległ zmianie po wprowadzeniu zmian proponowanych w przedstawionym dla Państwa projekcie uchwały a także w wyniku podjętych uchwał przez Zarząd Powiatu. Załącznik otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 niniejszego projektu uchwały. Szczegółowy opis zawarto w załączniku Nr 5 niniejszego projektu. W § 1 pkt 2 i 3 wskazuje się na zmianę załącznika „Przychody i rozchody w 2013 roku” i „dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2013 r.” w stosunku do uchwały budżetowej na 2013 rok, które otrzymują brzmienie załącznika Nr 2 i 3 niniejszego projektu. W związku ze zmianą wysokości deficytu i wysokości przyznanych dotacji m.in. po wprowadzeniu zmian w planie wydatków przedstawionych w załączniku Nr 4. W § 2 wprowadza się zmiany po stronie wydatków budżetu powiatu, o czym szczegółowo w załączniku Nr 5 pod poz. IV, który stanowi załącznik niniejszej uchwały.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok został zaopiniowany pozytywnie 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być zgodne z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Zmiany w budżecie na 2013 rok, jakie są proponowane, wpływają na wyniku budżetu, a konkretnie na wysokość deficytu. I właśnie przedłożony Projekt uchwały zmieniającej WPF Powiatu łomżyńskiego jest konsekwencją zmian wcześniej przyjętych. Ponadto wprowadza się dane informacyjne do WPF (na lata 2014-2016), które wynikają z zapisów wprowadzonych rozporządzeniem MF z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Deficyt planowany na 2013 rok po zmianach zwiększony został o kwotę 37.972,00 do wysokości 3.281.190,00 zł. Szczegóły dotyczące zmian budżetu przedstawione zostały przy omawianiu zmian, jakie zostały zaproponowane przy projekcie uchwały, zmieniającej budżet na 2013 rok.

Radna Barbara Zalewska – z jakiego powodu nie zostały ujęte w przedstawionym projekcie inwestycje dotyczące modernizacji dróg na terenie gminy Nowogród?

Barbara Gorzęba – zadania inwestycyjne zostały ujęte w załączniku nr 1 do przedłożonego projektu uchwały – tj. w wykazie zadań inwestycyjnych, jednak są to tylko zadania wieloletnie. Zadania jednoroczne nie obejmują WPF.

Radny Sławomir Łomotowski – mam pytanie odnoszące się do sfinansowania opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej Jedwabne – Bronaki – Pietrasze.

Barbara Gorzęba – finansowanie opracowania dokumentacji technicznej jest podzielona po 50 % na samorząd Powiatu i samorząd Gminy Jedwabne.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2016 został zaopiniowany pozytywnie 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Mieczysław Bieniek – Dyrektora PUP w Łomży – stwierdził, że Powiat Łomżyński zamierza przystąpić w Partnerstwie z Powiatami Zambrowskim i Kolneńskim do konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty Dla Wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany w imieniu Powiatu Łomżyńskiego będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, zaś w imieniu Partnerów, przez Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie i Kolnie. Dzięki temu projektowi może zostać zrealizowana aktywizacja kilkudziesięciu osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia i powyżej 50 roku życia.

Radny Sławomir Łomotowski – czy projekt został już złożony?

Mieczysław Bieniek – nie, uchwały Rady będzie dokumentem, który pozwoli na założenie tego projektu. Należy podkreślić, że rozstrzygnięcie o ewentualnym dofinansowaniu zapadnie w ramach rozstrzygnięcia konkursowego.

Radna Barbara Zalewska – w jakim stopniu będzie realizowane dofinansowanie w ramach przygotowywanego projektu?

Starosta – wartość projektu to kwota 1.800,000 zł z tego Powiat Łomżyński otrzymałby 800.000 zł. Powiat Zambrowski i Kolneński po 500.000 zł.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, został zaopiniowany pozytywnie 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 19-te posiedzenie Komisji Budżetu.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 14:04
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 14:04
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1125 razy