BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 21/13 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 września 2013 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 10.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.35.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Krzysztofa Kozickiego (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2014 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966BWizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty-do drogi 1834B na odcinku o powierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 – 2+227,10 o długości 2,2271 km i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w realizacji inwestycji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w roku 2014 zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo - Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo od km 0+0,00 do km 2+800” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
3. Sprawy różne.
• Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Jedwabne.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że inwestycja w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty – do drogi 1834B na odcinku o powierzchni brukowej Mocarze-Chyliny” jest przygotowywana od dłuższego czasu. Dofinansowanie tego zadania jest możliwe z NPPDL, o co będziemy się ubiegać. Jest to zamknięcie całego odcinka, który pozostał do przebudowy, co daje nam dodatkowe punkty. Ponadto dokumentacja jest już w zasadzie zakończona. Wartość kosztorysowa to ponad 3 mln 108 tys. zł. Możliwe dofinansowanie w ramach NPPDL to 50 % wartości, samorząd gminy oraz nasz samorząd ma mieć udział po 25 % wartości zadania. Co istotne, aby uzyskać dodatkowe punkty – od 4 do 6 – nawiązaliśmy współpracę z prywatnym przedsiębiorcą, który zaangażuje się finansowo w tę inwestycję. Oczywiście to będzie wymagało podpisania umów partnerskich i stosownych uchwał, ale warto dodać, że jest to nowatorskie rozwiązanie – jeżeli chodzi o nasz powiat. Z punktu widzenia, że inwestycja ta stanowi połączenie dwóch dróg wyższego rzędu to w naszej ocenie ma ona duże szanse na dofinansowanie. Złożenie tego wniosku musi odbyć się do 30 września br. Dodam, że na pewnej długości ww. odcinka drogi – pod warstwą brukową znajduje się warstwa próchniczna, którą trzeba wymienić, bowiem chłonie ona wodę. Wobec tego konieczna jest jej wymiana, co też znacznie podnosi koszty wykonania przebudowy. Natomiast grubość masy ma być wykonana w ilości 7 + 5 cm, czyli 12 cm.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2014 roku zadania, pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1966BWizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty-do drogi 1834B na odcinku o powierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 – 2+227,10 o długości 2,2271 km i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w realizacji inwestycji został zaopiniowany 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo, podobnie jak w poprzednim przypadku również ma być wsparte środkami z NPPDL. Wartość zadania to wg kosztorysu nieco ponad 4 mln zł. Ta inwestycja również ma już projekt techniczny na ukończeniu. Jest to ostatni etap zakończenia inwestycji oraz połączenie dwóch dróg wyższego rzędu. Możliwe dofinansowanie w ramach NPPDL to także 50 % wartości, samorząd gminy oraz nasz samorząd ma mieć udział po 25 % wartości zadania. Wobec tego szanse na uzyskanie odpowiedniej liczby punktów są duże.
Niepokojące jest to, że Minister Rostowski planuje obcięcie o ponad połowę wysokość środków na lokalne inwestycje drogowe, czyli przebudowę dróg gminnych i powiatowych. Jest to kwota około 30 mln zł, w skali naszego województwa. Jeżeli się to potwierdzi to sytuacja ulegnie dramatycznemu pogorszeniu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w roku 2014 zadania, pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo od km 0+0,00 do km 2+800”i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik 4 do protokołu).
Ad.3 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Jedwabne dotyczy umowy partnerskiej w zakresie zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie w związku z wykonaniem oznakowania na drogach – ulicach gminnych na terenie miasta Jedwabne. Wartość tej pomocy wynosi 10.000 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Gminy Jedwabne został zaopiniowany 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 21-sze posiedzenie Komisji Budżetu.
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 14:07
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 14:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1075 razy